Zasady recenzowania - Białorutenistyka Białostocka

Przejdź do treści

Menu główne:

Zasady recenzowania


Zasady recenzowania

   Każdy nadesłany tekst jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów,
   W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany
   w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
   Recenzenci podpisują deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów między recenzentem a autorem:
       bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
       relacje podległości zawodowej,
       bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
   Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
   Lista recenzentów współpracujących z czasopismem oraz formularz recenzencki są dostępne w zakładce „Redakcja” .
   Formularz recenzencki znajduje się w zakładce "Dokumenty".
   Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego