Podstawy prawne i instrukcje wypełniania wniosków:

Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Filologicznego


Zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie jednorazowego zwiększenia dla doktorantów stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów w miesiącu grudniu 2017 r.

Komunikat nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 2l listopada 2017 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendi6w, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2017/2018

Komunikat nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3l października 2017 roku w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych stadiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Uchwała nr 1/18 Rady Wydziału Filologicznego UwB z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów stosowanych przez Wydziałową Komisję Stypendialną ds. Doktorantów Wydziału Filologicznego oraz Doktorancką Komisję Stypendialną Wydziału Filologicznego przy ocenie wniosków w sprawie przyznania stypendiów

Załącznik 1 do uchwały 1/18

Załącznik 2 do uchwały 1/18

Załącznik 3 do uchwały 1/18