PRACA DYPLOMOWA Strona główna

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ
 

   Zgodnie z zapisem zawartym w Zarządzeniu nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r.

student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

 

1)      podania lub uaktualnienia w dziekanacie danych kontaktowych, a w szczególności adresu e-mail,

2)      przekazania promotorowi elektronicznej wersji pracy w formacie PDF do wstępnego sprawdzenia w JSA. Rozmiar pliku PDF musi być dostosowany do możliwości technicznych JSA,

3)      wyboru w APD języka pracy,

4)      wypełnienia w APD formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej,

5)      wprowadzeniu do APD ostatecznej wersji pracy dyplomowej (jeden egzemplarz pracy powinien być przekazany w formacie PDF – rodzaj załącznika praca, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika inny wraz z ewentualnymi załącznikami umieszczonymi w archiwum zip (formacie zip) – rodzaj załącznika inny wprowadza się po otrzymaniu od promotora informacji o pozytywnym wyniku sprawdzenia pracy w JSA,

6)      wprowadzenie do APD skanu podpisanego oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 – rodzaj załącznika oświadczenie,

7)      złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów wymaganych do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, w tym  egzemplarz wydrukowanej z APD pracy dyplomowej oraz podpisanego oryginału oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6 (dołączonego jako ostatnia kartka pracy dyplomowej). Warunkiem złożenia dokumentacji jest osiągnięcie w APD 5 etapu statusu pracy dyplomowej.

 

 

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

 

Oświadczenie – załącznik do Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30.01.2019 r.

Wzór oświadczenia znajduje się na ostatniej stronie ww. zarządzenia.

 

Student we wskazanym w "Terminarzu sesji egzaminów dyplomowych Wydziału Filologicznego" terminie, powinien dostarczyć do dziekanatu następujące dokumenty:

 

1.      Jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany z APD (preferowany wydruk obustronny, miękkie okładki, bindowanie). Uwaga: pracę można drukować dopiero jak będzie na kroku 5 w APD!

Do pracy należy dołączyć oryginał oświadczenia antyplagiatowego (załącznik do Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30.01.2019 r.). Oświadczenie powinno być wypełnione, podpisane i umieszczone na końcu pracy dyplomowej.

2.      Płytę CD z elektroniczną wersją pracy dyplomowej (z dwoma plikami: Word i PDF). Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem albumu.

3.       Informacje do suplementu do dyplomu ukończenia studiów o osiągnięciach dodatkowych, które miały miejsce w trakcie toku studiów. np. przynależności do kół naukowych, działalności w organizacjach studenckich, udział w konferencjach, itp.

 

   W dniu obrony należy złożyć:

1.      4 aktualne fotografie o wymiarze 4,5 x 6,5 cm (stosowny ubiór),  podpisane na odwrocie miękkim ołówkiem.

2.      Potwierdzenie wpłaty za dyplom. Wpłatę należy uiścić na indywidualny numer konta studenckiego, który znajduje się w USOSweb w zakładce Opłaty, należności nierozliczone, rodzaj opłaty inne-za wydanie dyplomu ukończenia studiów.

3.      Podpisany przez studenta wydruk ocen z USOSweb.

4.      Uzupełnioną kartę obiegową.

5.       

Obrony prac dyplomowych będą się odbywały w terminach określonych
 w Terminarzu sesji  egzaminów dyplomowych” (link)

 

Odbiór dyplomu ukończenia studiów możliwy jest po upływie około miesiąca od daty obrony.  Prosimy telefonicznie upewnić się, że dyplom jest już gotowy do odbioru.Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

 
 

 
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny