Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szkoła doktorska na Uniwersytecie w Białymstoku

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach – szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:

– Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych,

– Szkołę Doktorską Nauk Społecznych,

– Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:

– filozofia,

– historia,

językoznawstwo, 

– literaturoznawstwo.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych odbywa się w formie konkursu.

Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl

Działanie szkół doktorskich na UwB regulują następujące przepisy:

Zarządzenie nr 8 Rektora UwB z dn.27.03.2019 w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-8-2.pdf

Program szkoły – Uchwała nr 2425 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych:http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2425-1.pdf)

Uchwała nr 2428 Senatu UwB z dn. 22.05.2019r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2428-1.pdf

Zarządzenie nr 16 Rektora UwB z dn.30.05.2019 w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-16-2.pdf