Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych  

 

    Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
    - dr Dorota Otapowicz
      Adres:
         Uniwersytet w Białymstoku
         ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
         15-097 Białystok


    Wydziałowy Pełnomocnik ds. Studentów i Doktorantów
   Niepełnosprawnych

    - dr Robert Szymula
       Adres:
          Wydział Filologiczny UwB
          Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
          15-420 Białystok

GODZINY KONSULTACJI


Wtorek 11.30– 13.00
Pokój 82

Pomoc materialna

Kwestionariusz rejestracyjny: 

Do aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentu równoważnego) należy dołączyć kwestionariusz rejestracyjny (plik do pobrania poniżej.

Aktualne druki dokumentów dostępne są również w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 
Do wniosku, student powinien dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.
 
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności określonego w orzeczeniu.
 
Stypendium jest przyznawane nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.
 
W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w trakcie trwania roku akademickiego, w celu ponownego uzyskania uprawnień do stypendium specjalnego, student jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do wydziałowej komisji stypendialnej ds. studentów wniosku o ponowne przyznanie stypendium wraz z aktualnym orzeczeniem wydanym przez właściwy organ.   
 
 
 
 
   Rekrutacja 2017/2018
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny