Strefa ZBR Studia Podyplomowe Skład ZBR Publikacje Współpraca
Kontakt

Zespół Badań Regionalnych został powołany 30 czerwca 2014 roku uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zadaniem jest podejmowanie naukowych, dydaktycznych oraz popularyzatorskich inicjatyw na rzecz badania, ochrony i rozwoju kultury – zwłaszcza zaś literatury – regionu podlaskiego oraz miasta Białystok. Grupa inicjatywna ZBR wywodzi się z zespołu dydaktycznego specjalności Promocja miasta i regionu, która od 2010 roku funkcjonuje na I stopniu studiów polonistycznych w Instytucie Filologii Polskiej UwB; wcześniejszą inicjatywą tego grona, datującą się od 2007 roku, było zorganizowanie cyklu wykładów otwartych poświęconych literaturze, językowi i szeroko rozumianemu dziedzictwu kulturowemu Podlasia, zatytułowanych „W środku Europy”, w których wzięło udział wielu Pracowników Instytutu Filologii Polskiej i Wydziału Filologicznego.

Zasadą działania ZBR pragniemy uczynić następujące założenia:

- Zespół ma charakter badawczy, swoimi pracami aktywnie współtworzy ogólnopolskie i międzynarodowe życie naukowe, łącząc w swoich działaniach różne dyscypliny i orientacje regionalistyczne; grupa inicjatywna ZBR  związana jest z metodologiami tzw. „nowego regionalizmu” (geopoetyka, studia postzależnościowe, pamięcioznawstwo itp.)

- Zespół preferuje w badaniach naukowych podejście komparatystyczne, pozwalające rozważać specyfikę kultury i sztuki regionu podlaskiego w odniesieniu do innych regionów Polski oraz Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowowschodniej

- Wiele przedsięwzięć Zespołu sytuuje się na styku Uczelni i Miasta/Regionu, stara się on twórczo pośredniczyć w wymianie pomiędzy neoregionalistyczną humanistyką akademicką i dydaktyką uniwersytecką a życiem literacko-artystycznym, placówkami edukacyjnymi oraz dyskursem medialnym Polski Północno-Wschodniej i Białegostoku

- Zespół kładzie nacisk na zróżnicowanie kulturowe (współczesne i historyczne) Białegostoku, Podlasia i Polski Północno-Wschodniej, dąży zatem do kontrapunktowego ujmowania badanych zjawisk, respektującego możliwie wszystkie punkty widzenia; obca jest mu poetyka wykluczenia i myślenie w kategoriach: dominujący – podporządkowany.  
 
   Rekrutacja 2018/2019
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny