Dorobek naukowy Dr hab. Irena Matus, prof. UwB

 Publikacje książkowe:

 Wieś Strzelce-Dawidowicze w tradycji historycznejej, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 1994, s. 242.

 W Puchłach, Stawku, Trześciance. Z dziejów oświaty ludu białoruskiego na Podlasiu, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 2000, s. 175.

 Lud nadnarwiański. Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, t. 2, cz. 1, Białystok 2000, s. 192.

 W Drohiczynie, Jałówce, Potoce i Różanymstoku. Z dziejów oświaty ludu białoruskiego na Podlasiu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, s. 223.

 Szkolnictwo cerkiewno-parafialne w powiecie bielskim w latach 1884-1914 na tle sytuacji oświatowej w diecezji grodzieńskiej. Z dziejów oświaty ludu białoruskiego na Podlasiu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 321.

 Schyłek unii i proces restytucji prawosławia w obwodzie białostockim w latach 30. XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 617.

 Najważniejsze artykuły o charakterze naukowym:

 Biblioteki-czytelnie im. Florentego Pawlenkowa i towarzystwa kredytowe w białoruskich wsiach Podlasia, (w:) Białoruskie Zeszyty Historyczne 1/1994, Białystok 1994, s. 9-19.

 Szkolnictwo cerkiewno-parafialne w powiecie bielskim pod koniec XIX i na początku XX wieku, (w:) Białoruskie Zeszyty Historyczne 2/1994, Białystok 1994, s. 48-64.

 Repatriacja Białorusinów z terenów województwa białostockiego do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej we wspomnieniach mieszkańców, (w:) Białoruskie Zeszyty Historyczne 3/1995, Białystok 1995, s. 45-56.

 Kostycewiczowie, (w:) Białoruskie Zeszyty Historyczne 7/1997, Białystok  1997, s. 167-174.

 Życie i działalność Grzegorza i Flora Sosnowskich, (w:) Białoruskie Zeszyty Historyczne 8/1997, Białystok 1997, s. 109-121. 

 Cerkiewno-parafialna szkoła w Knorozach,  (w:) Europa Orientalias Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność, Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, Toruń 1996, s. 391-400.

 Dziedzictwo kulturowe naszym wspólnym duchowym bogactwem, (w:) Białostocki Biuletyn Oświatowy, 1/1998, s. 12. 

 Organizacja samopomocy nauczycieli cerkiewno-parafialnych szkół diecezji litewskiej, (w:) Białoruskie Zeszyty Historyczne 11/1999, Białystok 1999, s. 195-202.

 Źródła do dziejów szkolnictwa cerkiewno-parafialnego w byłym powiecie bielskim w latach 1884-1914, (w:) Białostocczyzna 2(58), Białystok 2000, s. 40-44.

Bieżeństwo 1915 roku w relacjach mieszkańców wsi Dawidowicze w powiecie bielskim, (w:) Zaharodzie 3, Materyjały nawukowa-krajaznauczaj kanfierencyi Palessie u XX st. 1-4 czerwienia 2000 h., Biełastok-Minsk 2001, s. 121-127.

Wielka historia w doświadczeniu mieszkańców małej wsiiPogranicza języków, pogranicza kultur, studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej, pod red. Anny Engelking i Romualda Huszczy, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 304-311.

Kursy nauczycielskie. Z historii oświaty cerkiewno-parafialnej w diecezji grodzieńskiej 1900-1915,,Kultura hrodzienskaha rehijonu: prablemy razwiccia wa umowach polietnicznaha sumieżża, Hrodna 2003, s. 111-115.

Pamięć o zmarłych w kontekście tradycji ludowej i religijnej ludności obrządku wschodniego na wschodnim Podlasiu, (w:) Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jerzego Halickiego, Jolanty Muszyńskiej, Trans Humana, Białystok 2003, s. 209-215.

Działalność oświatowa prawosławnych księży w XIX i na początku XX wieku w diecezji litewskiej i grodzieńskiejj, (w:) Chrześcijańskie dziedzictwo narodów słowiańskich pod red. Zofii Abramowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 373-380.

Powiatowy Oddział Diecezjalnej Rady Szkolnej w Bielsku w latach 1890-1915 – działalność i skład personalny, (w:) Białoruskie Zeszyty Historyczne, 21/2004, Białystok 2004, s. 70-82.

Podlaska wieś pogranicza w kontekście tradycji – przeszłość, teraźniejszość, prognozy, (w:) Europa bez granic: wyzwanie dla oświaty wielokulturowej, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, Ryki 2004, s. 209-214.

Zwyczaje wielkanocne na Podlasiu Tradycji materialnaj i duchounaj kultury Uschodniaha Paleśsia, Homiel 2004, s. 162-166.

Walory kulturowe podlaskich wsi pogranicza szansą rozwoju turystyki w regionie, (w:) Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, pod red. naukową Bogusława Plawego, t. II. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2005,  s. 193-202.

Płótno, ręcznik, chusta w ludowej tradycji rodzinnej na Podlasiu – magia, symbolika, przedmiotyy, (w:) Rodzina i jej wartości w wielokulturowym społeczeństwie Europy, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, Ryki 2006, s. 77-82.

Krzyż w tradycji ludowej i architekturze krajobrazu północno-wschodniego Podlasia, (w:) Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 271-280.

Celestyn Bren – duchowny i etnograf, (w:) Białoruskie Zeszyty Historyczne, 27/2007 Białystok 2007, s. 175-179.

Rola katechezy w programie oświaty cerkiewno-parafialnej, (w:) Chryścijanstwa u histarycznym losie biełaruskaha naroda. Zbornik naukowych artykułau, pad red. S. Marozawaj, Hrodna 2008, s. 268-273.

Gromnice – Hramnicy – pomiędzy ruską a polską tradycja ludową, (w:) Kultura, nauka obrazowannie w cowremiennom mire, Grodno 2009, s. 329- 337.

Walory kulturowe Krainy Otwartych Okiennic, (w:) Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia wol. LXIV, secititio B, Lublin 2009, s. 53-65.

Pozostałości pounickie w roku obrzędowym prawosławnych wsi białoruskich na północnym Podlasiu, (w:) Białorusini – historia i kultura. Sesja naukowa Szreniawa, 25-26 czerwca 2010, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2010, s. 82-88.

Szkoły cerkiewne (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku Suplement A-Ż, red. nauk. prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszwa 2010, s. 497-504.

Restytucja ikonostasów w cerkwiach unickich w obwodzie białostockim w latach 30. XIX wiekuu, (w:) Białorutenistyka Białostocka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 3/2011, Białystok 2011, s. 325-344.

Zwyczaje pogrzebowe na północnym Podlasiu, (w:) Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szmigaj, Lubow Frolak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 159-174.

Cerkiew unicka w obwodzie białostockim w przededniu kasacji unii w świetle statystykiStudia Białorutenistyczne  6/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 11-26.

Wokół problematyki kasacji unii kościelnej w latach 30. XIX wieku w obwodzie białostockim (od unickiego parocha do prawosławnego duchownego), (w:)  XVII(2012) Acta Polono-Ruthenica, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, s. 37-5.

Szkolnictwo białoruskie w Polscee (Grażyna Charytoniuk-Michiej), (w:) Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej  w Polsce – stan, problemy i perspektywy, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Lewowickiego, Jerzego Nikitorowicza, Aliny Szczurek-Boruty, Warszawa-Cieszyn- Białystok 2013, s. 35-73.

Zmiany wnętrz cerkwi unickich w Obwodzie Białostockim w latach 30. XIX wieku, (w:) Acta Albaruthenica 11/2011 Literatura język i kultura: tradycje i współczesność, red. nauk. Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011. s. 263-276.  

 Projekty oświatowe kanonika brzeskiego Antoniego Sosnowskiego w perspektywie biograficznej (w:) Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy, pod red. Ryszarda Skrzyniarza, Grzegorza Bujaka, Katarzyny Kołtuniewicz, Lublin 3013, s. 189- 201.

Celestyn Bren i jego wkład w badania etnograficzne na Białostocczyźnie, (w:) Беларусь вачыма польскіх этнографаў XIX - першай паловы XX ст., pod red. J. Kрашэўскага, К. Машыньскага, Мінск 2013, s. 159-164.

Obraz Cerkwi unickiej w obwodzie białostockim na początku XIX  wieku, (w:) Studnia Wschodniosłowiańskie, Białystok 2015, s. 587-608. 

Wpływ specyfiki podlaskiego pogranicza na deklarowanie gotowości przejścia na prawosławie duchownych unickich w obwodzie białostockim w latach 1836-1839, (w:) Studia Białorutenistyczne  Lublin 2015, s. 41-55.

Relacje pomiędzy klerem unickim i łacińskim w schyłkowym okresie unii, (w:) Acta Neophilologica, Olsztyn 2015, s. 121-145.

Białoruski ręcznik jako przekaźnik informacji,(w:) Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom 2 Kultura i język pod red. B. Jeglińskiej, K. Kodeniec, A. Krawczyk-Łaskarzewskiej, J. Nowackiej, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 131-153. 

Oświata cerkiewna szansą awansu społecznego dziewcząt najniższego stanu (córek chłopów, mieszczan i służby cerkiewnej) na początku XX wieku, (w:) Metamorfozy kobiecości w życiu i literaturze, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 183-206.

Historia Parafii Opieki Matki Bożej  w Puchłach (w:) Kalendarz Prawosławny 2016, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2015, s. 147-156.

Dyskurs wokół kasaty unii kościelnej w obwodzie białostockim (w:) Acta Albaruthenica t. 16 pod red. M. Chaustowicz, M. Timoszuk, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 261-273. 

Dyskurs wokół konwersji unitów w latach 20. i 30. XIX wieku  (w:) Acta Neophilologica t. XVII 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,

 


 
 
Rekrutacja 2015/2016
© 2016 Uniwersytet w Białymstoku WYDZIAŁ FILOLOGICZNY