Dorobek naukowy dr Alina Filinowicz
Zakład Kultury Białoruskiej na Wydziale Filologicznym

Najważniejsze publikacje:

Daty uzyskania stopni:

1999 r. – magister w zakresie filologii ze specjalnością rusycystyka z białorutenistyką
2012 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,
tytuł pracy doktorskiej: Mikrotoponimia dawnego powiatu sokólskiego

Okresy zatrudnienia:

od 01.10.2000 r. do 30.09.2017 r. Katedra Filologii Białoruskiej IFW
od 01.10.2017 r. Zakład Kultury Białoruskiej

Zainteresowania badawcze:

Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

Prowadzone przedmioty:

Praktyczna nauka języka białoruskiego
Wstęp do językoznawstwa
Dialektologia białoruska
Dialektologia regionu
Lektorat języka rosyjskiego
Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Publikacje (książki)

Беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў беларускай філалогіі. ІІ курс, Białystok 2007, 238 ss.

Publikacje (wybrane artykuły)

Mikrotoponimy pogranicza polsko-białoruskiego określające rodzaj i kształt ziemi na Sokólszczyźnie [w:] Droga ku wzajemności. Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, tom X, pod red. S. Musienki, I. Krenia, Grodno 2009, s. 441-444.
Nazwy terenowe wskazujące na pewne fakty historyczne na obszarze Sokólszczyzny [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 2, Białystok 2010, s. 189-195.
Nazwy terenowe związane z gospodarką rolną i leśną w powiecie sokólskim, [w:] Białorutenistyka Białostocka, t. 4, Białystok 2012, s. 291-299.

Recenzja podręcznika: Анна Грэсь, Беларуская мова. Дапаможнік па беларускай мове для студэнтаў рускай філалогіі, Беласток 2012, [w:] Białorutenistyka Białostocka, t. 5, Białystok 2013, s. 533-536.
Nazwy relacyjne w mikrotoponimii powiatu sokólskiego, [w:] Droga ku wzajemności, Materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno 15-16 listopada 2012r., Lida 2014, s. 126-130.
Wschodniosłowiański formant -szczyna w mikrotoponimii powiatu sokólskiego, [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, pod red. B. Siegienia, t. XIV. Materiały XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, Białystok 20-21 września 2013, Białystok 2014, s. 133-138.
Nazwy terenowe powiatu sokólskiego z sufiksem -icha, [w:] „Acta Neophilologica”, XVI (2), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 15-24.
Recenzja książki: M. Kondratiuk, Gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny w układzie alfabetycznym, Białystok 2014, [w:] Białorutenistyka Białostocka, t. 6, Białystok 2014, s. 392-395.
Flora w mikrotoponimii powiatu sokólskiego, [w:] „Acta Polono-Ruthenica” XX, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 187-194.
Historyczne nazwy terenowe Sokólszczyzny, [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, t. 15, Białystok 2015, s. 253-264.
Recenzja monografii: Marek Olejnik, Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Rozprawy Slawistyczne 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 200, [w:] Białorutenistyka Białostocka, t. 8, Białystok 2016, s. 510-513.
Litewski rdzeń var- w nazwach terenowych Sokólszczyzny, [w:] Acta Neophilologica XVIII (2) 2016, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 113-118.
Nazwy terenowe świadectwem istnienia społeczności żydowskiej. Na przykładzie mikrotoponimii powiatu sokólskiego, [w:] Żydzi wschodniej Polski, Seria VI: Żydzi białostoccy: od początku do 1939 roku, red. J. Ławski, K. Pilichiewicz, A. Wydrycka, Białystok 2018, s. 143-153.

Inne osiągnięcia:

Redakcja naukowa książki M. Kondratiuka, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny, Białystok 2016, ss. 800.
Zestawienie bibliografii prac naukowych prof. dr hab. Michała Kondratiuka za lata 1962-2016, [w:] M. Kondratiuk, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny, Białystok 2016, s. 17-38.

 


 
 
Rekrutacja 2015/2016
© 2016 Uniwersytet w Białymstoku WYDZIAŁ FILOLOGICZNY