Białostockie Archiwum Językowe

Rocznik "Białostockie Archiwum Językowe", miał w zamierzeniu inicjatorów jego powstania, pełnić rolę naukowego periodyku, na którego łamach przedstawiciele białostockiego środowiska językoznawczego prezentowaliby wyniki własnych dociekań, oceniali dorobek innych badaczy i zabierali głos w dyskusji nad kwestiami nurtującymi polską i światową lingwistykę.

Po latach obecności na specjalistycznym rynku wydawniczym "BAJ" zmienił swój charakter, poza publikowaniem kolejnych prac białostockich językoznawców stał się także forum wymiany myśli i poglądów dla badaczy z innych polskich i zagranicznych środowisk językoznawczych. Sprzyja temu powołanie do życia elektronicznej wersji "BAJ-a" i publikowanie wszystkich tekstów także on-line.