Informacje dla autorów

Uprzejmie prosimy Autorów artykułów, rozpraw, recenzji publikacji językoznawczych o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowywaniu komputeropisu: objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanego komputeropisu (format A4, 30 wierszy na stronie, ok. 60 miejsc znakowych w wierszu, margines z lewej strony - 3,5 cm, interlinia - 1,5, czcionka 12 pkt. Times New Roman).

W cudzysłowie podajemy tytuły czasopism oraz cytaty - jeżeli nie są wyróżnione inną wielkością czcionki.

Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły artykułów, książek, ich części (rozdziałów) oraz zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski.

Znaczenia omawianych wyrazów i wyrażeń podajemy w łapkach. Proponujemy dwa typy przypisów: w tekście w nawiasach zwykłych, np. (Buttler 1986: 97) oraz przypisy dolne.

Bibliografię podajemy według wzoru:

  • Buttler D., 1986, Przysłowia polskie z formą stopnia wyższego lub najwyższego, "Prace Filologiczne" XXXIII, s. 95-104.
  • Okopień-Sławińska A., 1971, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław, s. 109-125.
  • Tokarski R., 2004, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin.

Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu krótkiego (pół strony znormalizowanego komputeropisu, ok. 1000 znaków ze spacjami) streszczenia w języku polskim lub angielskim.