Dokumenty - Białorutenistyka Białostocka

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty

Redakcja „Białorutenistyki Białostockiej” przeciwdziała przejawom nierzetelności naukowej, w szczególności:
• zjawisku „Ghostwriting” – sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnia swojego udziału (nie jest wymieniony jako współautor pracy, nie uwzględnia się jego roli w formie podziękowania zamieszczonego w publikacji);
• zjawisku „Guest authorship” („honorary authorship”) – sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu etc. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst.
Wszelkie wykryte przypadki w/w zjawisk będą dokumentowane przez Redakcję, która powiadamiać będzie o tym fakcie instytucję zatrudniającą Autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest członkiem.
Redakcja czasopisma "Białorutenistyka Białostocka" przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).


Рэдакцыя часопіса „Białorutenistykа Białostockа” прадухіляе праявы навуковай несумленнасці, у прыватнасці:
• з'яве „Ghostwriting” –  сітуацыя, калі нехта ўнёс істотны ўклад у публікацыю, але не раскрывае сваю долю (не пазначаны ў якасці сааўтара, не пазначаецца яго роля ў выглядзе падзякі, змешчанай у публікацыі);
• з'яве „Guest authorship” („honorary authorship”) – сітуацыя, у якой аўтар не прымаў удзел у паўстанні артыкула, але з'яўляецца аўтарам або сааўтарам публікацыі.
Рэдакцыя просіць аўтараў раскрыць ўклад асобных аўтараў у стварэнні публікацыі (заявіць прыналежнасць да навуковай установы, інфармацыі пра аўтара канцэпцыі, метадаў, пратаколу і г. д., што выкарыстоўваліся пры падрыхтоўцы публікацыі), галоўную адказнасць нясе аўтар, складаючы тэкст да друку.
Усе выяўленыя выпадкі гэтых з'яў будуць задакументаваныя Рэдакцыяй, якая будзе паведамляць пра неэтычнае захаванне наувуковую ўстанову, супрацоўнікам якой з'яўляецца аўтар, а таксама аб'яднанні, навуковыя таварыствы, членам якіх з'яўляецца аўтар.


Dokumenty dodatkowe do pobrania:

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego