Rada Naukowa

Przejdź do treści

Menu główne:

Etyka Publikacyjna

1. Rocznik ,,Białorutenistyka Białostocka” przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd niepublikowane.
2. Zasady etyczne, stosowane przez rocznik „Białorutenistyka Białostocka” w stosunku do autorów opublikowanych materiałów i recenzentów, oparte są na podstawie zaleceń COPE Committee on Publication Ethics, Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

3. Autorami tekstów powinny być osoby, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację ich wyników. Wszyscy autorzy danego artykułu muszą zostać wskazani i muszą zaakceptować ostateczną jego wersję. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Odpowiedni druk deklaracji autorzy wypełniają przed oddaniem tekstu do wydawnictwa. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

4. Obowiązkiem autora jest ujawnienie źródeł finansowania badań, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkich konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na ich wyniki lub interpretację.

5. Autor ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia redakcji o odkryciu błędu lub nieścisłości w złożonym tekście.

6. Autor posiada nieograniczone prawa autorskie do tekstu, który publikuje w czasopiśmie, i udziela wydawnictwu licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do danego utworu na zasadach określonych w umowie.

7. Na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu wpływa zgodność z profilem czasopisma. Nie ma na nią wpływu afiliacja autora artykułu, jego pochodzenie, narodowość, poglądy polityczne, płeć, przynależność etniczna, wyznanie itp. Decyzja podejmowana jest przez redaktora naczelnego na podstawie recenzji i opinii redaktorów tematycznych, redaktorów językowych i rady naukowej.

8. Wszelkie przypadki naruszenia obowiązujących w czasopiśmie zasad etycznych stanowią przesłankę do odrzucenia artykułu.

9. Redakcja ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.

10. W przypadku uzyskania przez redakcję informacji o naruszeniach przez autora artykułu obowiązujących standardów etycznych podejmowane są działania, mające na celu sprawdzenie zasadności zarzutów.

11. Artykuły odrzucone przez redakcję (także ich fragmenty) nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji i recenzentów, bez pisemnej zgody autora.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego