Białorutenistyka Białostocka

Przejdź do treści

Menu główne:

"Białorutenistyka Białostocka"
Czasopismo "Białorutenistyka Białostocka" poświęcone jest zagadnieniom z zakresu literatury, języka, historii i kultury białoruskiej. Ukazują się w nim publikacje wybitnych slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, którzy prezentują wyniki swoich badań w językach białoruskim, polskim, innych słowiańskich oraz w podstawowych językach kongresowych, co sprzyja upowszechnieniu wiedzy w obiegu międzynarodowym. Celem czasopisma jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń specjalistów różnych dziedzin naukowych oraz forum do międzynarodowej dyskusji dotyczącej aktualnych tendencji w obrębie białorutenistyki, komparatystyki literackiej i literacko-kulturowej, językowych badań porównawczych, a także aktualizacja historycznych i współczesnych opinii o zagadnieniach związanych z białorutenistyką. Publikujemy artykuły z zakresu teorii literatury i krytyki literackiej, językoznawstwa teoretycznego i stosowanego, a także prace o charakterze interdyscyplinarnym. Oprócz artykułów naukowych w czasopiśmie zamieszczane są recenzje oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych (liczba punktów za publikację  – 5).

ISSN 2081–2515

DOI 10.15290

INDEKSACJA
  • CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
  • ICI Journals Master List
  • PBN – Polska Bibliografia Naukowa

WSKAŹNIKI
Index Copernicus 2019: 57,82


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego