Rada Naukowa

Przejdź do treści

Menu główne:

Wytyczne dla autorów
Zasady publikowania w roczniku
„Białorutenistyka Białostocka"

1. Rocznik „Białorutenistyka Białostocka" przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd nie publikowane:
• artykuły naukowe (objętość do 20 stron maszynopisu),
• recenzje merytoryczne, polemiczne, oceniające (objętość do 5 stron maszynopisu),
• informacje o książkach (objętość do 2 stron maszynopisu),
• sprawozdanie z sesji/konferencji naukowej (objętość do 3 stron maszynopisu).
2. Rocznik „Białorutenistyka Białostocka" zamieszcza materiały w języku białoruskim, polskim oraz w następujących językach kongresowych: rosyjskim, angielskim, niemieckim i francuskim.
3. Teksty należy przesyłać w postaci elektronicznej w formacie Word (doc lub docx) na adres: belsk2009@yandex.ru
4. Układ tekstu:
• imię i nazwisko autora,
• nazwa jednostki naukowej,
• tytuł artykułu,
• tekst główny,
• bibliografia,
• streszczenia i słowa kluczowe.

Wymogi techniczne
1. Układ tekstu:
• imię i nazwisko autora,
• nazwa jednostki naukowej,
• nr ORCID
• tytuł artykułu,
• tekst główny,
• bibliografia,
• tytuł pracy, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim.

2. W lewym górnym rogu powinny być umieszczone dane autora (czcionka Times New Roman, 12 pkt.): imię i nazwisko autora, nazwa jednostki naukowej, nr ORCID.

3. Abstrakt w języku angielskim (do 15 wersów) powinien zawierać następujące informacje: cel badań, omówienie zastosowanej metody badawczej, prezentację uzyskanych wyników.

4.  Po abstrakcie należy zamieścić do 5 słów kluczowych angielskim.
5. Tekst artykułu: marginesy: lewy – 3,5; prawy, górny i dolny – 2,5; czcionka Times New Roman, 12 pkt.; interlinia 1,5 wiersza; wyjustowanie; bez ręcznego podziału wiersza i ręcznego przenoszenia wyrazów.

6. Odniesienia do literatury należy zamieszczać w przypisach u dołu strony artykułu (czcionka Times New Roman 10 pkt., interlinia – 1 wiersz).

Zapis przypisu książki: inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce i rok wydania, strona.

Zapis czasopism i wydawnictw ciągłych: inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł, nazwa czasopisma (w cudzysłowie) i rok, numer, strona.

7. W tekstach w języku polskim cytaty i przypisy w języku białoruskim, rosyjskim i ukraińskim prosimy przytaczać w oryginale (nie w transliteracji). Krótkie cytaty umieszczone w tekście należy zapisywać kursywą (bez cudzysłowu), dłuższe cytaty zapisujemy czcionką Times New Roman 10 pkt. w osobnym akapicie.

8. Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie według nazwisk i zapisana alfabetem łacińskim. W przypadku pozycji zapisywanych w oryginale cyrylicą prosimy o zastosowanie transliteracji wg wzorca PN-ISO 9:2000).

Wzór przypisów dolnych:
I. Nazwisko, Tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, s. 10.
Tytuł pracy (kursywą), pod red. I. Nazwisko, miejsce i rok wydania, s. 10.
I. Nazwisko, Tytuł artykułu (kursywą), „Nazwa czasopisma” rok wydania, numer, s. 10.
I. Nazwisko, Tytuł pracy/artykułu (kursywą), miejsce i rok wydania, [online], http://www.elib.grsu.by/doc/10794, [dostęp: 09.05.2020].

Wzór bibliografii:
Nazwisko I., Tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania.

Nazwisko I., Tytuł artykułu / rozdziału (kursywą), [w:] Tytuł pracy (kursywą), pod red. I. Nazwisko, miejsce i rok wydania, strony artykułu / rozdziału.

Nazwisko I., Tytuł artykułu (kursywą), „Nazwa czasopisma” rok, numer, strony artykułu.

Tytuł pracy (kursywą), pod red. I. Nazwisko, miejsce i rok wydania.

Nazwisko I., Tytuł pracy/artykułu (kursywą), miejsce i rok wydania, [online], http://www.elib.grsu.by/doc/10794, [dostęp: 09.05.2020].

Prozvìšča Ì., Zagalovak pracy (kursìvam), mesca ì god vydannâ [Прозвішча І., Загаловак працы (курсівам), месца і год выдання].

Prozvìšča Ì., Zagalovak artykula/razdzela (kursìvam), [u:] Nazva pracy (kursìvam), pad rèd. Ì. Prozvìšča, mesca ì god vydannâ, staronkì artykula/razdzela [Прозвішча І., Загаловак артыкула/раздзела (курсівам), [у:] Назва працы (курсівам), пад рэд. І. Прозвішча, месца і год выдання, старонкі артыкула/раздзела].

Prozvìšča Ì., Zagalovak artykula (kursìvam), "Nazva časopìsa" god vydannâ, numar, staronkì [Прозвішча І., Загаловак артыкула (курсівам), "Назва часопіса" год выдання, нумар, старонкі артыкула].

Prozvìšča Ì., Zagalovak pracy (kursìvam), mesca ì god vydannâ, [online], http://www.elib.grsu.by/doc/10794, [доступ: 09.05.2020] [Прозвішча І., Загаловак працы (курсівам), месца і год выдання, [online], http://www.elib.grsu.by/doc/10794, [доступ: 09.05.2020].

Artykuły nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane do druku.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego