Rada Naukowa

Przejdź do treści

Menu główne:

Zasady recenzowania

formularz recenzji

1. Wszystkie artykuły zamieszczane w roczniku „Białorutenistyka Białostocka” są recenzowane.

2. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Recenzja ma formę pisemną (formularz recenzji). Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie recenzje pozytywne. W przypadku zasadniczo sprzecznych recenzji, decyzję o publikacji podejmuje Redakcja. W takiej sytuacji redakcja zastrzega sobie również prawo powołania trzeciego recenzenta.

3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review). Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji / numerów nie są ujawniane. Raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z czasopismem.

4. Recenzentami nie mogą być osoby, pozostające w konflikcie interesów z autorami (bezpośrednia podległość służbowa, bezpośrednie relacje osobiste). Recenzenci nie mogą recenzować prac, w stosunku do których istnieje podejrzenie występowania konfliktu interesów.

5. Recenzje powinny być sporządzone obiektywnie, w oparciu o argumenty naukowe.

6. Wszystkie recenzowane teksty powinny być traktowane jako dokumenty poufne (nie mogą być przedstawiane do wglądu innym osobom oraz omawiane poza kolegium redakcyjnym). Nie mogą być również wykorzystywane przez recenzenta dla uzyskania korzyści osobistych.

7. Recenzent ma obowiązek poinformować redakcję o wszelkich zaistniałych przypadkach naruszenia przez autorów standardów etycznych.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego