Wybory do Rady Samorządu Studenckiego

Wybory do Rady Samorządu Studenckiego

Studenci,

Pragniemy poinformować, że na podstawie uchwały USKW nr 2020/14 ws. zarządzenia wyborów, w dniach od 29 października (od godziny 00:00) do 30 października (do godziny 23:59) br. odbędą się wybory do Rady Samorządu Studenckiego. Głos będzie można oddać w ciągu 48 godzin, wyłącznie za pośrednictwem konta USOS w zakładce „dla wszystkich”, a następnie wybrać opcję „wybory”.

Na poszczególnych wydziałach wolna jest odpowiednia ilość wakatów w poszczególnych Radach Samorządu:

•    Wydział Biologii – 8 wakatów
•    Wydział Chemii – 10 wakatów
•    Wydziały Fizyki, Matematyki i Instytut Informatyki – 8 wakatów
•    Filia UwB w Wilnie – 5 wakatów
•    Wydział Ekonomii i Finansów i Instytut Zarządzania – 10 wakatów
•    Wydział Nauk o Edukacji – 10 wakatów
•    Instytut Studiów Kulturowych – 10 wakatów
•    Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych i Instytut Filozofii – 6 wakatów
•    Wydział Filologiczny – 5 wakatów
•    Wydział Prawa – 10 wakatów
•    Instytut Socjologii – 10 wakatów

Kandydatury można zgłaszać do 25 października br., wysyłając je na adres mailowy Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej: uskw@uwb.edu.pl w formie pliku .pdf lub .jpg. W tytule maila proszę zawrzeć informację o wydziale, na którym kandydat/ka ubiega się o wakat.

Zgłoszenie takie powinno zawierać:

1.    imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu kandydata/ki,
2.    oświadczenie kandydata/ki o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko w jednej jednostce* (jeśli kandydat/ka studiuje na więcej niż jednym wydziale, może ubiegać się o miejsce w Radzie Samorządu Studenckiego wyłącznie na jednym z nich),
3.    własnoręczny podpis pod zgłoszeniem

Jeśli kandydata/kę zgłasza osoba inna niż on/a sam/a, wówczas zgłoszenie powinno zawierać:

1.    imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu zgłaszającego/j oraz jego/jej podpis,
2.    imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu kandydata/ki,
3.    oświadczenie kandydata/ki o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko w jednej jednostce
4.    zgodę kandydata/ki potwierdzoną jego/jej podpisem.

*oświadczenie powinno mieć następujące brzmienie: „Oświadczam, że wykonuję bierne prawo wyborcze wyłącznie na Wydziale…/w Instytucie… (podać nazwę jednostki)” Zgłoszenia niespełniające wszystkich wymagań będą odrzucane.

Ponadto, grupa co najmniej trzech kandydatów może utworzyć komitet wyborczy. Zgłoszenie informacji o jego utworzeniu wraz z jego nazwą i listą członków musi być potwierdzone podpisem każdego z nich i wysłane na adres mailowy Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej:

uskw@uwb.edu.pl nie później niż na 3 dni przed dniem wyborów.