Miesiąc: Grudzień 2020

Recenzentki i badaczki literatury w okresie Młodej Polski (1894-1918)

KIEROWNIK: dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Komitet Badań Naukowych
OKRES REALIZACJI: 2003–2006
NR PROJEKTU: 2 H01C 034 25
(https://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=212193&_k=aj0f0n

OPIS
Celem pracy było zbadanie krytyki kobiecej i prac o literaturze pisanych przez kobiety w okresie Młodej Polski. Zostały przebadane najważniejsze czasopisma i gazety ukazujące się w latach 1894-1918. Szeroko zakrojona kwerenda biblioteczna doprowadziła do wyodrębnienia około 30 nazwisk kobiet piszących profesjonalnie o literaturze, dzisiaj w większości zapomnianych. Nieliczne krytyczki wydały zbiory swoich prac w postaci książek, na przykład Julia Kisielewska czy Julia Dicksteinówna. Ich prace nie są ciągle szerzej znane, nawet historykom literatury. Kilka z tych kobiet, m.in. M. Komornicka, A. Zahorska, J. Kisielewska okazało się wybitnymi literatkami. W ramach projektu analizowany był też język (dyskurs) krytyki kobiecej oraz sfera idei, przede wszystkim estetycznych i metakrytycznych.

NAJWAŻNIEJSZA PUBLIKACJA:

  • A. Wydrycka, Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894-1918. Tom 1. Wybór tekstów, Białystok 2001, 321 ss.

Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy

KIEROWNIK: dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Komitet Badań Naukowych
OKRES REALIZACJI: 2003–2007
NUMER PROJEKTU: 1 H01C 007 27
(https://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=229601&_k=kqps2t)
BUDŻET: 38 000 zł

OPIS
Celem badań była analiza działalności Głosu Wolnej Polski Radia Wolna Europa jako instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej przez Głos Wolnej Polski strategii kulturalnej. Strategię tę prześledzono na konkretnych przykładach twórców, którzy z radiem na emigracji związali swoją aktywność intelektualną, dziennikarską i pisarską, a mianowicie: Romana Palestra, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Straszewicza, Tymona Terleckiego oraz Tadeusza Nowakowskiego. Pisarstwo radiowe wymienionych autorów, zróżnicowane gatunkowo (słuchowisko radiowe, reportaż, felieton krytyczny, gawęda) omówione zostało z jednej strony w kontekście konwencji radiowej, a z drugiej – w odniesieniu do ich twórczości ’właściwej’, czyli stricte literackiej i – w wypadku Romana Palestra – muzycznej. Palester, kompozytor i krytyk muzyczny, został również publicystą działu kulturalnego RWE i tzw. pisarzem radiowym. Osobne a ważkie zagadnienie stanowi egzystencjalne, społeczne i polityczne usytuowanie emigrantów i jego wpływ na wybór określonej problematyki prezentowanej w radio. Podstawę badań stanowiły taśmy radiowe, skrypty audycji (z archiwum RWE) oraz archiwalia w/w autorów zdeponowane w kraju i za granicą.

NAJWAŻNIEJSZA PUBLIKACJA:

  • Violetta Wejs-Milewska, Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Kraków 2007, s. 764.

Spotkanie naukowe z cyklu „Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe”

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie I serdecznie zapraszają na V spotkanie naukowe z cyklu „Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe” nt. „Między religijnością a świeckością. Tradycje bożonarodzeniowe jako fenomen wielojęzyczności i wielokulturowości regionów wschodnich Polski”. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2020 r., o godz. 17.00, na platformie Zoom.

Referenci: dr Artur Gaweł (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Białystok), dr Nina Raczkiewicz (Zakład Językoznawstwa Interkulturowego i Glottodydaktyki, Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj (Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), dr Janusz Radwański (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej), dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ (Katedra Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków), mgr Bartosz Gałązka (Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, Krosno).

Notki o referentach

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Ostaszewskiego

Białystok, 8 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Pawła Ostaszewskiego

Temat rozprawy: Figury pamięci w opowiadaniach Gustawa Herlinga Grudzińskiego:

Pietàdell’Isola”, „Piętno”, „Gorący oddech pustyni”

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kulesza

Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Kopania (Akademia Teatralna w Warszawie)
prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Chęć uczestnictwa w obronie proszę kierować na adres mailowy sekretariatu Wydziału Filologicznego filolog@uwb.edu.pl. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Rozprawa doktorska dostępna jest w repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (Odział Informacji Naukowej ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok) oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Link do rozprawy:
Rozprawa

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału sekcji Przewody Doktorskie.

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Bolesty-Wrony

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Senat Uniwersytetu we Białymstoku uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 11.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

mgr Bożeny Bolesty-Wrony pt. Nazewnictwo zegarków rosyjskich (aspekt lingwopragmatyczny i dyskursywny)

Promotor:
Dr hab. Vladimir Zaika

Recenzenci:
Dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK
Dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW

Rozprawa została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 83.

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/73825d73fb814fc292ed8cbb5f4e65e9

Link do rozprawy:
Rozprawa

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 3.12.2020 r.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Kolejny sukces badaczki z Wydziału Filologicznego!

Grant NCN MINIATURA dla dr Beaty Piecychny

Z radością informujemy, że dr Beata Piecychna otrzymała grant MINIATURA. Jej projekt nosi tytuł „Estetyka ucieleśniona w przekładzie opisów krajobrazu – wyjazd konsultacyjny”.

Dr Beata Piecychna badać będzie, w jaki sposób człowiek rozumie i przetwarza język na przykładzie tłumaczenia literackich opisów krajobrazów. Interesuje ją proces ucieleśnienia doświadczenia estetycznego, czyli to, jakie reakcje wywołuje ono w układzie sensomotorycznym i postrzeżeniowym odbiorcy przekładu.
Najważniejszą częścią projektu jest wyjazd naukowy do prestiżowego Max Planck Institute for Empirical Aesthetics we Frankfurcie nad Menem i konsultaje z Prof. Winfriedem Menninghausem (The Department of Language and Literature) oraz Prof. Davidem Poeppelem (The Neuroscience Department), którzy prowadzą pionierskie studia z pogranicza kognitywistyki, neurolingwistyki, percepcji multisensorycznej i estetyki.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4

Spotkanie z Dr hab. Agatą Zawiszewską, prof. US

Dr hab. Agata Zawiszewska, prof. US gościem białostockich polonistek i polonistów środa, 2 grudnia, g. 14.–14.45

Z radością informujemy, że 2 grudnia ze studentami i studentkami filologii polskiej spotka się wybitna znawczyni literatury kobiecej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, badaczka czasopism międzywojennych i historii ruchu kobiecego, autorka znakomitych monografii poświęconych Irenie Krzywickiej, Paulinie Kuczalskiej-Reinschmit oraz czasopismu „Ster”, wreszcie świetna popularyzatorka wiedzy, współorganizatorka wielu konferencji i sesji naukowych.

Pani Profesor Zawiszewska, wykładowczyni Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, będzie gościem uczestników i uczestniczek Konwersatorium „Wychodzenie z cienia: pisarstwo kobiet w XIX i XX wieku”. Konwersatorium to adresowane jest do studentów 2 roku studiów II stopnia (prowadzi je dr hab. Monika Bednarczuk).

Tematem spotkania – odbywającego się online – będzie Irena Krzywicka.

Dodajmy, że prof. Zawiszewska była już gościem tej grupy w dniu 18 listopada, kiedy to fascynująco opowiadała o Paulinie Kuczalskiej-Reinschmit i działaczkach emancypacyjnych z przełomu wieków.

Osoby spoza tej grupy, zainteresowane wzięciem udziału w tym wydarzeniu proszone są o kontakt (m.bednarczuk@uwb.edu.pl), żeby otrzymać link do spotkania.

Więcej informacji o naszym gościu na stronie: http://interstudia.usz.edu.pl/dr-hab-agata-zawiszewska-prof-us/