Miesiąc: Czerwiec 2021

Miejsca w Domu Studenta: Harmonogram czynności na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domach Studenta na rok akademicki 2021/2022.

    Czynności
Student kontynuujący studiaKandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022 
od 26.07.2021 r. godz. 00:01od 17.08.2021 r. godz. 00:01Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
10.08.2021 r. godz. 23:59  31.08.2021 r. godz. 23:59  Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
11.08.2021 r.

12.08.2021 r.
01.09.2021 r.

02.09.2021 r.
Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.
13.08.2021 r.03.09.2021 r.  Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.
16.08.2021 r.06.09.2021 r.Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.

SEMINARIUM DYPLOMOWE W ROKU AK. 2021/2022 FA/FAH/FAN

SEMINARIUM DYPLOMOWE
W ROKU AK. 2021/2022
FA/FAH/FAN

DR DOROTA GUZOWSKA
(literaturoznawczo- kulturoznawczy)

Temat: British historical fiction in the 20th and 21st centuries

Seminarium poświęcone brytyjskiej powieści historycznej XX i XXI wieku. Uczestnicy poznają cechy gatunkowe powieści historycznej, uczą się rozpoznawać jej liczne podgatunki oraz odróżniać od powieści kostiumowej. Wspólna lektura i analiza wybranych powieści współczesnych autorów brytyjskich przygotowuje studentów do podjęcia własnych badań. Prace powstające w ramach seminarium będą podejmowały zagadnienia: idei i wartości, interpretacji przeszłości przez pryzmat współczesności, literackiego przedstawienia emocji i psychologii postaci historycznych, czasu i trwania, itp.

DR WERONIKA ŁASZKIEWICZ
(literaturoznawczo- kulturoznawczy)

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych literaturą fantastyczną w różnych jej odmianach (np. fantasy, science fiction, powieść grozy, dystopia). W czasie naszych spotkań będziemy omawiać procesy historycznoliterackie wiodące do rozwoju literatury fantastycznej, dyskutować na temat czołowych przedstawicieli i ich twórczości oraz analizować wybrane teksty akademickie poświęcone tematyce seminarium. W pracach dyplomowych studenci przeprowadzą samodzielną analizę wybranych utworów pod kątem wskazanego problemu badawczego (np. konstrukcji fantastycznego świata, zapożyczeń z religii, mitologii, baśni i innych źródeł, przedstawienia kategorii płci, rasy i klasy, miejsca fantastyki w literaturze popularnej, itp.). Prace mogą dotyczyć twórczości np., Margaret Atwood, Petera S. Beagle’a, Marion Zimmer Bradley, Neila Gaimana, Roberta E. Howarda, Ursuli K. Le Guin, George’a R.R. Martina, J.K. Rowling, Brandona Sandersona, J.R.R. Tolkiena lub innego wybranego autora/autorki wpisującego się w nurt fantastyki anglosaskiej.

DR JUSTYNA SIERAKOWSKA
(literaturoznawczo- kulturoznawczy)

Motyw choroby w prozie anglojęzycznej i kulturze popularnej

Seminarium skupiać się będzie wokół tematyki choroby i chorowania we współczesnej literaturze anglojęzycznej oraz kulturze popularnej. W ramach seminarium omówione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu bioetyki oraz ich popkulturowe reprezentacje. Szczególna uwaga zostanie poświęcona obecności dyskursu medycznego, choroby, chorowania, zarazy i śmierci we współczesnej amerykańskiej prozie i eseistyce a także filmach (ze szczególnym uwzględnieniem gatunku science fiction) z przełomu XX i XXI wieku.

MGR MAGDALENA ŁAPIŃSKA
(literaturoznawczo- kulturoznawczy)

Seminarium jest poświęcone badaniom nad prozą amerykańską i afroamerykańską XX i XXI wieku oraz zagadnieniami kulturowymi w niej przedstawionymi. Studenci po wybraniu tematu pracy licencjackiej analizują wybrane powieści ilustrujące zagadnienie historyczne bądź kulturowe.

Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania oraz ustnej obrony pracy dyplomowej według obowiązujących standardów Wydziału Filologicznego UwB.

Podstawowe treści przedmiotu:

 • Wprowadzenie w problematykę pisania pracy licencjackiej.
 • Redagowanie planu pracy licencjackiej.
 • Bibliografia podmiotu i przedmiotu.
 • Omówienie wybranych zagadnień związanych z problematyką seminarium oraz prac poszczególnych studentów.

SEMINARIUM DYPLOMOWE
W ROKU AK. 2021/2022
FA/FAR

DR BEATA PIECYCHNA
(językoznawstwo)

Seminarium licencjackie zostanie poświęcone różnym aspektom tłumaczeń specjalistycznych, użytkowych, literackich oraz audiowizualnych. Tematy mogą dotyczyć zarówno tekstów napisanych w języku angielsku i przełożonych na język polski, jak i tekstów, których językiem źródłowym jest język polski i które zostały przetłumaczone na język angielski. Zwyczajowo celem pracy dyplomowej z zakresu translatoryki jest przeanalizowanie i zinterpretowanie wybranych przekładów, z uwzględnieniem założeń teorii języko- oraz przekładoznawczych. Pytania badawcze mogą dotyczyć technik i strategii tłumaczeniowych zastosowanych przez danego tłumacza, problemów tłumaczeniowych, jakie stwarzają określone rodzaje tekstów, czy błędów językowych i tłumaczeniowych zidentyfikowanych w danym przekładzie oraz ich wpływu na recepcję czytelniczą. Refleksją objąć można także następujące zagadnienia: różnice pomiędzy przekładami tego samego tekstu źródłowego (np. Alicja z Krainy Czarów w przekładzie R. Stillera i G. Wasowskiego), sposób tłumaczenia wybranej części mowy w określonym typie tekstu (np. przekład przymiotników w opisach reklamowych perfum) czy ocena ekwiwalencji i adekwatności tłumaczeniowej (np. w tłumaczeniu not dyplomatycznych z języka polskiego na język angielski).

Dr Marcin Trojszczak
(językoznawstwo)

Seminarium licencjackie jest poświęcone semantyce, czyli nauce o znaczeniu słów, oraz translatoryce, czyli nauce o tłumaczeniu i jego różnych aspektach.

Tematyka seminarium będzie koncentrować się wokół trzech zagadnień:

1) języka Internetu, czyli różnych nowych zjawisk językowych, np. memów, neologizmów, skrótowców, charakterystycznych dla komunikacji internetowej stosowanych w mediach społecznościowych, na blogach, vlogach, oraz czatach.

2) językowej kategoryzacji i konceptualizacji ludzkiego doświadczenia, czyli tego, co o naszym postrzeganiu rzeczywistości mówią różne wyrażenia językowe, np. idiomy, kolokacje, metafory, metonimie.

3) tłumaczenia wyrażeń idiomatycznych oraz metaforycznych w książkach, serialach, oraz filmach.

Dopuszczam tematy nie mieszczące się w ramach wyżej podanych zagadnień.

W ramach seminarium studenci będą czytać i omawiać wybraną literaturę z zakresu semantyki językoznawczej i translatoryki, oraz będą poznawać etapy pisania pracy dyplomowej, m.in. konstruowanie planu pracy, określanie treści poszczególnych rozdziałów oraz aspekty techniczno-formalne takie jak tworzenie bibliografii, parafrazowanie, czy cytowanie.

DR DOROTA SZYMANIUK
(językoznawstwo)

Fonetyka współczesnego języka angielskiego w aspekcie pragmatycznym, socjolingwistycznym, dydaktycznym i porównawczym.

Prace licencjackie powinny koncentrować się na takich zagadnieniach (do wyboru) jak:

 • wypowiedź ustna przez pryzmat cech fonetycznych,
 • wybrane aspekty fonetyki wypowiedzi ustnej (porównanie zjawisk w językach angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i polskim)
 • charakterystyka prozodyczna dyskursu,
 • stan nauczania wszystkich aspektów wymowy na wszystkich poziomach kompetencji językowej w polskiej szkole,
 • efektywne techniki nauczania Polaków wymowy angielskiej,
 • trudności w nauczaniu angielskiej wymowy i sposoby ich rozwiązywania,
 • techniki i metody testowania wymowy,
 • percepcja cech prozodycznych

SEMINARIUM DYPLOMOWE
W ROKU AK. 2021/2022
FILOLOGIE FRANCUSKIE

DR HAB. JOANNA CHOLEWA, PROF. UWB
Seminarium językoznawcze, obejmujące zagadnienia z zakresu semantyki języka francuskiego. Dotyczy problematyki stereotypów językowych (wyrażania przez język skojarzeń, opinii, sądów, wartości), frazeologii oraz polisemii czasowników.
Na przykład wyraz main kojarzy się między innymi z pomaganiem (donner un coup de main à qqn), wyraz tête z prowadzeniem, przewodniczeniem (être à la tête de), kolor różowy z optymizmem (voir la vie en rose), a biały z niewinnością (blanc comme neige).  Czasownik passer odnosi się do ruchu (passer par les montagnes), do spędzania gdzieś czasu (passer les vacances au bord de la mer), do podawania czegoś (passe-moi le sel).
Prace licencjackie mogą dotyczyć języka francuskiego; mogą też być to prace porównawcze (francuski/ polski).

DR HAB. A. WŁOCZEWSKA
Temat: Historia literatury francuskiej i frankofońskiej XIX i XX wieku

Szeroki temat seminarium licencjackiego da Studentom możliwość prowadzenia badań w różnych kierunkach (gatunkowym, formalnym, estetycznym, historycznoliterackim). Tematy prac będą dotyczyły istotnych zjawisk, które zachodziły w literaturze wymienionego okresu. Dzięki temu Studenci pogłębią znajomość wybranych problemów oraz ich kontekstu społeczno-historycznego.

DR SARA MOROZ

Seminarium językoznawcze obejmować będzie językoznawstwo stosowane, a w szczególności zagadnienia z terminologii (głównie kulinarnej i gastronomicznej), analizy dyskursu kulinarnego oraz tekstu kultury, jakim jest książka kucharska, a także analizę strategii tłumaczeniowych.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE W R. AK. 2021/2022

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE
SEMINARIUM MAGISTERSKIE W R. AK. 2021/2022
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE
FILOLOGIA ANGIELSKA/FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI

DR HAB. GRZEGORZ MOROZ, PROF. UWB.
(moduł literaturoznawczo-kulturoznawczy)

Dwa główne kierunki badań na seminarium to podróżopisarstwo anglojęzyczne oraz przekłady tekstów literackich (najchętniej podróżopisarskich) z języka angielskiego na polski (tylko w wyjątkowych przypadkach również z polskiego na angielski)

Jeśli chodzi o podróżopisarstwo, to analizować będziemy zarówno teksty z gatunku ‘non-fiction’, jak też teksty ‘beletrystyczne’, których głównym, lub jednym z głównych wątków jest podróż. W pierwszym roku seminarium zajmiemy się przyswojeniem podstawowych podstaw i terminów teoretycznych z zakresu podróżopisarstwa anglojęzycznego oraz historią podróżopisarstwa. A jeśli chodzi o przekładoznawstwo zapoznamy się ze strategiami używanymi przez współczesnych tłumaczy.

DR SYLWIA BOROWSKA-SZERSZUN
(moduł literaturoznawczo-kulturoznawczy)

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Podczas spotkań seminaryjnych uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi pracy magisterskiej i technicznymi aspektami jej pisania, będą mieli okazję przedyskutować wybór tematów oraz otrzymają informacje zwrotne na temat postępów w pracy nad tematem. Zakres tematyczny seminarium obejmuje szeroko rozumianą literaturę fantastyczną, zwłaszcza fantasy mediewalną – wykorzystującą motywy tradycji średniowiecznej. Jednak mile widziane będą również propozycje tematów związane z zainteresowaniami badawczymi seminarzystów dotyczące innych odmian fantastyki (np. dystopia, science-fiction, powieść gotycka, high fantasy, urban fantasy, etc.), jak również wykorzystanie motywów fantastycznych lub mediewalistycznych w prozie mimetycznej.

DR TOMASZ SAWCZUK
Temat: Trends and experimental tendencies in American literature since 1945

(moduł literaturoznawczo-kulturoznawczy)

By addressing major developments in American literature from 1945 onwards, such as countercultural and confessional writing, ethnic literature, postmodern aesthetics and new realism, the seminar will revolve around multifacetedness that has characterized the works of contemporary American writers. A closer look will be taken at those literary forms and tendencies, as well as their roots, which have embraced experimentation and/or have manifested a radical break from the literary dictum of their day. Among other phenomena, the course will familiarize students with constrained writing, postmodern fiction, avant-pop and post-postmodernism, concrete poetry, flarf, “uncreative writing” and multimodal literature to help them formulate and produce a fine thesis. Participants of the seminar should demonstrate first and foremost an avid interest in literature and are expected to actively contribute to in-class discussions.

DR TOMASZ MICHTA

(moduł językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego)

W pierwszej kolejności seminarium poświęcone będzie problemom słowników ogólnych i specjalistycznych. W dalszej kolejności pojawiać się będą kwestie związane z językami specjalistycznymi, przekładem specjalistycznym oraz wykorzystaniem metod lingwistyki korpusowej w badaniach językoznawczych. Wcześniejsza znajomość tych zagadnień nie jest wymagana.

Zakres tematyczny promowanych prac:
– konstruowanie słowników,
– badania nad użytkownikami słowników,
– analiza słowników pod wybranym aspektem (np. analiza makro-, mikro-, i mediostruktury),
– analiza słowników określonych typów i określonych dziedzin,
– krytyka słowników,
– terminologia w słownikach ogólnych,
– analiza recenzji słowników,
– analiza wybranego zjawiska (np. z zakresu terminologii) w języku specjalistycznym,
– kolokacje w języku ogólnym i specjalistycznym.

DR HAB. AGATA ROZUMKO
(moduł językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego)

Motywem przewodnim seminarium będą zagadnienia z zakresu pragmatyki językowej, m.in. akty mowy i sposoby ich realizacji w różnych odmianach angielszczyzny (również w porównaniu z językiem polskim), a także grzeczność i niegrzeczność językowa oraz sposoby jej wyrażania w zależności od różnych czynników społecznych i kulturowych. Zagadnienia te będą rozpatrywane w odniesieniu do różnych kontekstów komunikacyjnych i różnych rodzajów dyskursu, elektronicznych form komunikacji, komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także w odniesieniu do tłumaczenia i dydaktyki języków obcych (kompetencja pragmatyczna).

The seminar will revolve around issues related to pragmatics, particularly those pertaining to speech acts and linguistic (im)politeness. We will examine the realisation of speech acts in English (and its different varieties) and in Polish; we will look at various social and cultural factors that have influence on speech behaviours connected with politeness and impoliteness. We will discuss all these issues in relation to various communicative contexts and types of discourse, electronic forms of communication, and social media. We will also look at the role of pragmatics in translation and foreign language teaching (pragmatic competence).

DR DANIEL KARCZEWSKI
(moduł językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego)

Seminarium magisterskie poświęcone jest wybranym zagadnieniom z językoznawstwa kognitywnego – kierunku we współczesnych badaniach nad językiem, który stanowi alternatywę do teorii należących do nurtu głównego w językoznawstwie. Tematyka seminarium będzie koncentrować się wokół trzech zagadnień:

 1. efektu nadmiernej generyczności generycznej, który polega na tym, że wielu dorosłych użytkowników języka ocenia stwierdzenia typu „wszystkie kaczki znoszą jaja” czy „wszystkie lwy mają grzywy” jako prawdziwe, pomimo tego, iż mniej niż połowa populacji zwierząt spełnia warunek predykatu;
 2. zjawiska generyczności manifestującego się w stwierdzeniach takich, jak na przykład, Chłopcy nie płaczą, Dziewczynka tak nie siedzi w których wyrażamy uogólnione sądy dotyczące nie konkretnych jednostek, ale całych klas czy kategorii;
 3. metafory i metonimii pojęciowej jako mechanizmów rozumienia i doświadczania świata.

Poza czytaniem i przedstawianiem pozycji z literatury przedmiotu, studenci będą poznawać kolejne etapy pisania pracy dyplomowej, takie jak wybór tematu, plan pracy, zbieranie odpowiedniej literatury, planowanie zawartości rozdziału, itp., oraz techniczne aspekty dotyczące formalnej strony pracy: sporządzanie odsyłaczy, tworzenie bibliografii, cytowanie, parafraza. Będziemy także omawiać charakterystyczne cechy dyskursu akademickiego oraz najczęściej popełniane błędy językowe.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE W R. AK. 2021/2022
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE
FILOLOGIA OBCA NAUCZYCIELSKA
Moduł specjalizacyjny FILOLOGIA ANGIELSKIE

DR EDYTA WAJDA
Temat: Współczesne tendencje w edukacji językowej (Modern tendencies in language education)

Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zagadnieniami uczenia się i nauczania języków obcych, rolą języka angielskiego jako języka obcego oraz komunikacją międzykulturową. W trakcie seminarium seminarzyści zapoznają się ze współczesnymi trendami w edukacji językowej oraz różnymi metodami badawczymi, zarówno ilościowymi jak i jakościowymi.

Proponowana tematyka prac magisterskich obejmuje, na przykład:

 • różne zagadnienia metodyczne, np. autonomię uczącego się, nauczanie małych dzieci, ocenianie językowe, metody nauczania, zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL), działania motywacyjne;
 • podejścia krytyczne, np. ewaluację materiałów językowych z punktu widzenia pedagogiki krytycznej, rolę języka angielskiego jako języka międzynarodowego;
 • zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową, np. rozwijanie kompetencji interkulturowej.

Proponowane projekty badawcze obejmują, między innymi, badania sondażowe (kwestionariusz, wywiad), obserwację, badanie przez działanie, analizę dokumentów i podręczników.

DR ANNA SAŃCZYK

Seminarium poszerza wiedzę studentów z zakresu badań glottodydaktycznych, rozwija ich znajomość metodologii i aparatu pojęciowego, tak by uczestnicy mogli prowadzić własne badania zjawisk językowych i dydaktycznych. Podczas spotkań seminaryjnych uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi pracy magisterskiej i technicznymi aspektami jej pisania, będą mieli okazję przedyskutować wybór tematów oraz otrzymają informacje zwrotne na temat postępów w pracy nad tematem. Seminarium porusza zagadnienia wybierane w ramach tematyki glottodydaktycznej. Studenci będą analizować takie tematy jak tekst literacki w dydaktyce języka obcego; treści interkulturowe w programach do nauczania języka obcego; stereotypy kulturowe czy ideowość w kontekście nauczania języka obcego; refleksyjność w dydaktyce języków obcych; uczenie się przez całe życie, autonomia i tożsamość nauczycieli języka obcego; czy wybrane problemy współczesnej glottodydaktyki. Celem zajęć́ jest także rozwiniecie u studenta warsztatu pracy badawczej i umiejętności analizy naukowej wybranego zagadnienia teoretycznego z poruszanego zakresu. Prace magisterskie mogą̨ dotyczyć́ krytycznej analizy dyskursu, teorii akwizycji języka, metodyki nauczania języka obcego oraz zagadnień́ z zakresu językoznawstwa, pedagogiki międzykulturowej i innowacyjnych rozwiązań́ glottodydaktycznych

MONOGRAFIA DEBIUTY MICKIEWICZA, DEBIUTY ROMANTYKÓW, KRAKÓW 2021

Nakładem prestiżowego Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności ukazała się w Krakowie monografia naukowa Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018 (stron 601). Tom zredagowali prof. Jarosław Ławski i dr Łukasz Zabielski. Monografia jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 9-10 listopada 2018 roku wspólnie przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział I Filologiczny PAU oraz Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego. Tom przynosi 33 prace o Mickiewiczu i romantykach autorstwa badaczy z Polski, Ukrainy, Szwajcarii, Niemiec, Białorusi, Azerbejdżanu i Bułgarii. Monografia została wydana ze środków projektu MEiN pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanego w dyscyplinach literaturoznawstwo i językoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Podejmij studia na Wydziale Filologicznym!

Wydział Filologiczny
Uniwersytetu w Białymstoku
serdecznie zaprasza na studia I oraz II stopnia

Chcesz poznać meandry własnego języka i biegle mówić w wybranych językach obcych?
Interesuje Cię literatura polska i obca, teatr, film, kultura w Internecie, funkcjonowanie mediów tradycyjnych i społecznościowych?
Chcesz dowiedzieć się więcej o kulturze dawnych epok Polski, Europy Wschodniej i Zachodniej czy Ameryki Północnej? O pisarzach klasycznych i twórcach regionalnych, autorkach bardziej znanych i zapomnianych, fantastyce czy serialach, o relacjach między różnymi kulturami i literaturami, o sztuce i literaturze w Sieci, animacji kultury i bibliotece 2.0 albo o dziennikarstwie cyfrowym?
A może jesteś ciekawa lub ciekaw, jak funkcjonują i jak zmieniają się języki (polski i inne), jakim przekształceniom ulegają?
Chcesz zdobyć umiejętność płynnego wyrażania się w mowie i piśmie, redakcji i przetwarzania tekstów, przekonywania innych? Chcesz płynnie posługiwać się wybranymi językami obcymi?
Marzysz o studiowaniu w życzliwej, inspirującej naukowo atmosferze, a także o zdobyciu doświadczenia na którymś z zagranicznych uniwersytetów?

Przyjdź na studia oferowane przez nasz Wydział!

Tutaj poszerzysz swoje horyzonty i odkryjesz nowe oblicza różnych filologii.
Tutaj możesz się włączyć w działania samorządu studenckiego i kół naukowych, zdobyć praktyczne umiejętności w dziedzinie organizacji wydarzeń kulturalnych, tłumaczeń, redakcji tekstów.
Tutaj zdobędziesz kluczowe na rynku pracy kompetencje „twarde” i „miękkie”, pozwalające na podjęcie pracy w takich obszarach, jak:

•    instytucje kultury i administracji państwowej,
•    placówki i instytucje edukacji dzieci i dorosłych,
•    firmy lokalne i międzynarodowe,
•    wydawnictwa i redakcje czasopism oraz środki masowego przekazu,
•    turystyka i sektor usług (z social media włącznie),
•    agencje reklamowe i public relations

Tutaj, poza kształceniem się pod kierunkiem doświadczonych i świetnych specjalistów, będziesz również mogła lub mógł studiować w ramach programu ERASMUS+ na jednej z kilkunastu uczelni wyższych w Europie Zachodniej i Wschodniej, z którymi nasz Wydział zawarł umowy o współpracy.

ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

ZAPROSZENIE (PDF)

Seminarium licencjackie 2021-2022 (Filologia polska)

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy seminariów licencjackich w roku akademickim 2021-2022
dr Paweł Wojciechowski Pracownia Komparatystyki Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”
Literatura Młodej Polski.

Problematyka seminarium zakreśla literaturę i sztukę lat 1890 – 1918. Jej pojemność wyznacza różnoimienne zjawiska literackie i artystyczne tamtej epoki. Refleksją objąć można wszystkie zjawiska artystyczne w polu liryki, powieści, dramatu z charakterystycznymi dla nich osobowościami artystów oraz nurtami, prądami, filozofią.
dr hab. Katarzyna Sawicka -Mierzyńska Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych
Literatura zaangażowana (XIX-XXI wiek) Zapraszam Państwa na seminarium, podczas którego „odświeżymy” sobie i zaktualizujemy pojęcie literatury zaangażowanej, korzystając w tym celu z teoretycznego zaplecza nowej humanistyki oraz aktywizując takie dyskursy, jak nowy regionalizm, ekokrytyka, krytyka feministyczna czy pamięcioznawstwo. To, który/które z nich wykorzystamy, zależy od Państwa. Kluczowy będzie dla nas performatywny wymiar literatury i jej udział w tworzeniu relacji z miejscem, przeszłością, konfliktach pamięci, kreowaniu różnych typów tożsamości (od płciowej przez regionalną do narodowej). Będzie nas interesowała przede wszystkim literatura najnowsza, co nie wyklucza prac poświęconych tekstom dziewiętnastowiecznym. Szeroki (wstępnie – doprecyzujemy go w konfrontacji z Państwa pomysłami) zakres proponowanej problematyki pozwoli nam na uwzględnienie Państwa różnych zainteresowań i pasji czytelniczych.
dr Małgorzata Frąckiewicz Zakład Stosowanego Językoznawstwa Polonistycznego Katedra Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego

Polszczyzna ogólna i regionalna. Antroponimia Seminarium jest poświęcone w szczególności badaniu i opisowi polszczyzny, szczególnie regionu mazowiecko-podlaskiego oraz analizie słownictwa i różnych form komunikacji, a także lokalnemu nazewnictwu (miast, miasteczek, wsi, parafii). Studentom chętnym podjąć pisanie pracy licencjackiej z językoznawstwa proponuję następujące obszary tematyczne: cechy języka mieszkańców miast, miasteczek i wsi wskazanego obszaru (analiza na materiale własnym); mody imiennicze (np. dawne i współczesne imiona chrzestne dzieci urodzonych w określonym środowisku lokalnym); nazwiska (historyczne i współczesne) i przezwiska (różnych grup środowiskowych); szeroko rozumiane nazewnictwo miejskie (np. nazwy ulic, aptek, sklepów); językowy obraz różnych elementów rzeczywistości, np. kobiety, ptaka, kamienia itp. w przysłowiach polskich; frazeologizmy jako językowo-kulturowa baza poznawcza.



Nowe kierunki studiów na naszym Wydziale

Z przyjemnością i dumą zawiadamiamy, iż Wydział Filologiczny uzyskał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów.
Nasza oferta dydaktyczna poszerzy się o kierunki przygotowujące do zawodu nauczyciela:

oraz

Więcej informacji dostępnych jest w załączonych opisach. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i zapraszamy kandydatów do aplikowania!

Seminarium magisterskie 2021-2022

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy seminariów magisterskich w roku akademickim 2021-2022, zapisy ruszają 21 czerwca 2021 r. od godziny 7.00 do 23 czerwca 2021 do godziny 18.00 w systemie USOS. Liczba miejsc jest ograniczona.

dr hab. Joanna Szerszunowicz Zakład Językoznawstwa Polonistycznego i Komparatystyki Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki
Współczesny homo ludens: kreatywność w perspektywie językowo-kulturowej
Seminarium poświęcone jest szeroko rozumianej zabawie słowem. W jego ramach zostaną podjęte następujące zagadnienia: analiza kreatywnego użycia rozmaitych jednostek języka w różnych odmianach stylowych i obszarach komunikacji (język mediów, polityki, reklamy, Internetu itd.); kreatywność w zakresie leksyki; twórcze modyfikacje frazeologizmów, przysłów i skrzydlatych słów (np. w literaturze, sloganach, memach); gra słów: tworzywo, mechanizmy, funkcje; formy realizacji ludycznej funkcji języka ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów humoru słownego; stylizacja jako nośnik humoru. Istnieje możliwość opracowania tematu z uwzględnieniem tła porównawczego (inne języki europejskie, na przykład angielski, niemiecki i włoski) oraz ujęcie translatoryczne.
dr hab. Mariusz Leś Zakład Literatury Współczesnej i Dawnej Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej
“Literatura polska XX i XXI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem fantastyki)”
Przykładowe zagadnienia:
– polska literatura fantastyczna: fantasy, literatura grozy, science fiction (ewentualnie w aspekcie porównawczym – literatura wobec filmu, gier itp.),
– fantastyka w polskiej literaturze “głównego nurtu”,
– konwencje literackie,
– literatura “cyfrowa”,
– groteska, absurd w literaturze polskiej,
– twórcy fantastyki polskiej wobec “głównego nurtu”,
– polska teoria literatury fantastycznej,
– filozofia, racjonalność w literaturze polskiej,
– światy imaginacyjne w literaturze polskiej,
– wyobraźnia, kreacja w literaturze polskiej.
dr hab. Elżbieta Sidoruk Zakład Teorii i Antropologii Literatury Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych
Przestrzeń w literaturze, literatura w przestrzeni
Seminarium poświęcone jest kategorii przestrzeni literackiej i ma na celu przygotowanie studenta do analizy sposobów kreowania i funkcjonalizowania przestrzeni przedstawionej w utworach literackich. Proponuję spojrzenie na fenomen przestrzeni literackiej zarówno w perspektywie poetyki historycznej, jak i takich nurtów nowej humanistyki, jak geopoetyka, somatopoetyka, ekopoetyka, ekokrytyka, umożliwiających analizę związków między przestrzenią literacką a konkretną przestrzenią geograficzną. Problematyka seminarium obejmuje m.in. takie zgadnienia, jak: literackie przedstawienia konkretnych przestrzeni geograficznych kreacje miejsc autobiograficznych rola zmysłów w percepcji przestrzeni wpływ emocji i afektów na percepcję przestrzeni metaforyka przestrzenna. Zasadniczym przedmiotem analizy i interpretacji w pracach licencjackich powinna być twórczość (lub wybrane utwory) polskich pisarzy, poetów, dramaturgów. Twórczość pisarzy obcych może stanowić jedynie kontekst interpretacyjny.
prof. dr hab. Irena Szczepankowska Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki

Dyskursy społeczne w perspektywie lingwistycznej
Seminarium będzie poświęcone analizie wybranych dyskursów społecznych: ich aspektów semantycznych i pragmatyczno-stylistycznych Przedmiotem eksploracji mogą być źródła współczesne (prasa, strony internetowe, teksty literackie, rozmowy, ankiety) lub historyczne (pamiętniki, listy, beletrystyka) dokumentujące różne odmiany komunikacji: środowiskowe (np. dyskurs kinomanów, ekologów, prawników); tematyczne (np. dyskurs wokół języka, rodziny, edukacji, zdrowia, kulinariów); funkcjonalne (np. dyskurs normatywny, etyczny, perswazyjny) i in. Tematem pracy dyplomowej może być analiza słownictwa (terminologii, związków frazeologicznych), gatunków tekstów, strategii komunikacyjnych czy wyznaczników językowego obrazu świata właściwych typowi wybranego dyskursu.


dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki Zakład Językoznawstwa Polonistycznego i Komparatystyki
Tematyka seminarium magisterskiego z zakresu językoznawstwa w roku akademickim 2021/2022 Tematyka seminarium obejmuje różnorodne zagadnienia związane z językiem polskim, współczesnym i dawnym. Ma formułę otwartą, tj. nie ogranicza w jakiś szczególny sposób tematów prac dyplomowych, jeśli tylko związane będą z językoznawstwem. Punktem wyjścia do badań mogą być konkretne teksty (lub zespół tekstów), zjawiska językowe oraz zewnętrzne procesy mające wpływ na język polski. Mile widziane są prace dyplomowe zawierające tematykę językoznawczą połączoną ze zjawiskami kulturowymi, społecznymi, politycznymi. Mogą to być tematy indywidualne, niemieszczące się w sferze zainteresowań promotora, ale ciekawe i inspirujące dla studentów. Studenci mogą poruszać się w obrębie takich dziedzin, jak: Onomastyka, w tym antroponimia, toponimia, chrematonimia. Glottodydaktyka. Historia języka polskiego. Socjolingwistyka. Kultura języka polskiego. Gramatyka języka polskiego (synchronia i diachronia). Lingwistyka kulturowa. Genologia lingwistyczna. Socjolingwistyka. Możliwy jest także inny zakres tematyczny prac, np. z pogranicza językoznawstwa i logopedii, zgodnie z preferencjami studenta. Przykłady prac zrealizowanych: 1. Osobliwości języka BFG na podstawie powieści Roalda Dahla „Bardzo Fajny Gigant”. 2. Innowacje frazeologiczne w wypowiedziach Violetty Kubasińskiej, bohaterki serialuBrzydula 3. Antroponimia parafii Czerwonka Liwska na podstawie ksiąg metrykalnych za lata 1763-1790. 4. Nazwy warszawskich księgarń jako chrematonimy.
Zapraszam osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu językoznawstwa.
Prof. dr hab. Jarosław Ławski Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód’ Obraz kobiety i mężczyzny w literaturze i kulturze od XIX do XXI wieku: estetyka i wyobraźnia
Zagadnienia: – Przeobrażenia literackiego obrazu kobiety, mężczyzny, rodziny, grupy społecznej w literaturze od XIX do XXI wieku. – Dziecko i starzec: kreacje literackie i kulturowe. – Estetyka przedstawień człowieka w literaturze od XIX do XXI wieku. – Metamorfozy człowiek w literaturze elitarnej iw literaturze popularnej. – Ironia, groteska, groza w wyobrażeniach o człowieku.
dr hab. Katarzyna Kościewicz Zakład Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa Literatura XIX i XX wieku: problemy recepcji i edycji
Seminarium magisterskie zostanie poświęcone problemom recepcji i edycji literatury XIX i XX wieku. Zachęcam Państwa do zainteresowania się następującymi zagadnieniami: literatura piękna: nawiązania do dzieł klasyków dziewiętnastowiecznych w literaturze polskiej i obcej kultura popularna: różne formy obecności literatury XIX i XX wieku w kulturze współczesnej (komiksy, gry, muzyka, film) internet jako przestrzeń recepcji literatury (gry, memy, blogi) edytorstwo: analiza edycji (opis edycji, aparatu krytycznego, przedmów itp.) edycje skażone przez działanie cenzury recepcja: polityka a literatura wpływ cenzury na recepcję dzieła literackiego recepcja dzieła literackiego w różnych obiegach wydawniczych odczytania klasyków po 1945 r. współczesne odczytania klasyków świadectwa odbioru (krytyka literacka, literatura dokumentu osobistego itp.) klasyka w szkole.