Dzień: 8 czerwca 2021

Konferencja: Norwid wobec młodości

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Norwid wobec młodości
Białystok – Supraśl, 22–23 października 2021

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów
IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku | Teatr Wierszalin

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Norwid wobec młodości”, która odbędzie się w Białymstoku
i w Supraślu 22–23 października 2021 roku. Wydarzeniem tym pragniemy włączyć się do obchodów Roku
Norwidowskiego, ogłoszonego przez Sejm RP z okazji dwusetnej rocznicy urodzin autora Promethidiona,
Quidama, Vade-mecum, Rzeczy o wolności słowa… Celem konferencji jest spojrzenie na twórczość Norwida
– pisarza, sztukmistrza, intelektualisty o zainteresowaniach łączących perspektywę jednostkowego
doświadczenia z dziejami kultur i cywilizacji – przez pryzmat pytań o młodość rozumianą zarówno w sensie
egzystencjalnym, jak i kulturowym, rozpatrywaną w rozmaitych konfiguracjach problemowych.
Ponadto chcielibyśmy podyskutować o sposobach adaptowania Norwidowej twórczości do potrzeb
edukacji szkolnej. Interesuje nas również Norwid jako inspiracja dla artystów młodego pokolenia.

Proponujemy następujące zagadnienia badawcze:
• młodość jako temat, motyw, idea w twórczości Norwida
• młodość w języku Norwida
• młodość jako cecha bohatera Norwidowskiego
• twórczość Norwida w kontekście literackich, artystycznych, filozoficznych, religijnych ujęć młodości
• młodość jako wartość/ młodość jako brzemię
• młodość w wymiarze pokoleniowym
• młodość i emocjonalność
• młodość wobec starości
• młodość i płeć
• „młode” i „stare” kultury, cywilizacje
• „młode” i „stare” – formy i gatunki literackie
• młodość i nowoczesność
• Norwid jako młodszy romantyk
• „młoda piśmienność warszawska”
• Norwid wobec młodości romantyzmu
• recepcja szkolna twórczości Norwida – praktyka i nowe propozycje
• Norwid jako inspiracja dla młodych twórców
• „odmładzanie” Norwida we współczesnej kulturze popularnej

Harmonogram:
• 4 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: norwid.konferencja@gmail.com
• 14 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 22–23 października 2021 – termin konferencji
• 17 grudnia 2021 – termin nadsyłania tekstów do recenzowanej monografii pokonferencyjnej

Z poważaniem
/Krzysztof Korotkich/

Szczegóły i ZGŁOSZENIE REFERATU

Konferencja: Anna Markowa – życie i twórczość

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Anna Markowa – życie i twórczość
Białystok, 19 listopada 2021

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość”, która odbędzie się 19
listopada 2021 w Białymstoku. Jest to pierwsza konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości
autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy
Śmierci
. W roku 2022 Anna Markowa obchodziłaby swoje 90 urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić
wydaniem monografii z rozprawami przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki.
Jeżeli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na spotkanie w formie stacjonarnej, przewidujemy transmisję
obrad i wydarzeń artystycznych online.

Proponowane zagadnienia badawcze konferencji:
• miejsca Markowej – Lublin, Opole, Białystok,
• życie prywatne, zawodowe, artystyczne i społeczne Markowej,
• tematy twórczości literackiej i dziennikarskiej,
• literackie, artystyczne, filozoficzne, religijne źródła inspiracji,
• język, styl, poetyka w twórczości Markowej
• twórczość Markowej jako inspiracja,
• radio, literatura, życie,
• mitologia, kultura, sztuka w poezji i w prozie Markowej.

Harmonogram:
• 10 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: markowa.konferencja@gmail.com
• 24 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 19 listopada 2021 – termin konferencji
• 7 stycznia 2022 – termin nadsyłania tekstów do monografii pokonferencyjnej.

Z poważaniem
Krzysztof Korotkich

Szczegóły i ZGŁOSZENIE REFERATU / PAPER SUBMISSION FORM

Konkurs tłumaczeniowy TEKST – DYSKURS – KOMUNIKACJA [Zaproszenie]

OŚRODEK BADAWCZO-DYDAKTYCZNY I TRANSFERU WIEDZY
TEKST – DYSKURS – KOMUNIKACJA
zaprasza do udziału w
KONKURSIE NA NAJLEPSZE TŁUMACZENIE TEKSTU NAUKOWEGO

CELEM KONKURSU JEST:

  • popularyzowanie dokonań anglosaskich tekstologów i badaczy dyskursu w Polsce dzięki tłumaczeniom artykułów poszczególnych naukowców;
  • wspieranie wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy omiędzy między polskimi i anglosaskimi naukowcami.

WARUNKI I PRZYSTĄPIENIA I UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być doktoranci oraz studenci studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych wszystkich uczelni
wyższych w Polsce władający biegle językiem angielskim i polskim.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przetłumaczenie jednej strony
tekstu artykułu naukowego z języka angielskiego na język polski w
terminie określonym przez komisję konkursową.

3. Konkurs ma formę pisemną i zostanie przeprowadzony drogą
elektroniczną i pocztową. Nie będzie zatem wymagał osobistego
stawienia się w siedzibie Ośrodka.

4. Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub w
tandemie. Poszczególne uczelnie może reprezentować więcej niż
jedna grupa konkursowa.

REGULAMIN I PRZEBIEG KONKURSU:

1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o
zgłoszenie się drogą mailową DO 20.06.2021 R. na adres:
judytapawliszko@gmail.com.

2. Tekst konkursowy zostanie udostępniony osobom zainteresowanym na
stronie internetowej [1] Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu
Wiedzy Tekst – Dyskurs – Komunikacja w zakładce „konkursy”.
Uczestnicy powinni w nieprzekraczalnym terminie DO 01.09.2021 R.
(decyduje data stempla pocztowego) przesłać tłumaczenie wspomnianej
strony tekstu na język polski na następujący adres:

Katedra Lingwistyki Stosowanej
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy
Tekst –Dyskurs – Komunikacja
Uniwersytet Rzeszowski
35-315  Rzeszów
al. mjr. W. Kopisto 2 B
(Konkurs na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego)

Tłumacz/tłumaczka lub zespół, którego przekład zostanie
najwyżej oceniony, uzyska możliwość na kontynuowanie pracy
tłumaczeniowej. Przedmiotem tłumaczenia będzie artykuł naukowy z
zakresu analizy dyskursu, którego próbkę uczestnicy tłumaczyli w
ramach konkursu.

3. Nagrodą dla zwycięzcy będzie publikacja przetłumaczonego przez
niego wspomnianego tekstu naukowego z zakresu analizy dyskursu na
stronie Ośrodka Tekst –Dyskurs –Komunikacja z możliwością
późniejszego zamieszczenia go w periodyku naukowym Ośrodka _tekst i
dyskurs_ – _text und diskurs_ lub w innym czasopiśmie naukowym
wybranym przez komisję konkursową.

4. Złożone prace konkursowe powinny być podpisane hasłem, a nie
nazwiskiem uczestnika; do pracy należy dołączyć zaklejoną
kopertę opatrzoną hasłem i zawierającą następujące dane: hasło
użyte do podpisu pracy, imię i nazwisko autora pracy, jego
jednostkę organizacyjną, kontaktowy adres mailowy do korespondencji.

5. Po zakończeniu czynności konkursowych nazwisko lub nazwiska
zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka.

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.09.2021R.

7. Po zakończeniu konkursu zwycięzca/zwycięzcy zostanie/ zostaną
poinformowani o szczegółach tłumaczenia artykułu stanowiącego
nagrodę w konkursie.

8. Czas potrzebny na przetłumaczenie ww. publikacji zostanie ustalony
indywidualnie ze zwycięzcą.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.06.2021r.

TERMIN NADSYŁANIA PRZETŁUMACZONEGO FRAGMENTU TEKSTU: 01.09.2021R.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 21.09.2021

W razie niejasności proszę kierować pytania na adres e-mail:
judytapawliszko@gmail.com lub e.lamasz@gmail.com

Dane, które powinny być zawarte w e-mailu zgłoszeniowym :

1. Uczelnia, wydział, instytut lub katedra (adres, telefon, e-mail)
2. Imię i nazwisko bądź imiona i nazwiska uczestników
3. Status (doktorant, student)

ORGANIZACJA KONKURSU:

●        prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
●        dr hab. Anna Hanus, prof. UR
●        dr Ewa Kusz
●        dr Judyta Pawliszko

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:

●        prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
●        dr hab. Anna Hanus, prof. UR
●        dr hab. Lucyna Harmon, prof. UR
●        dr hab. Maria Krauz, prof. UR
●        dr hab. Dorota Osuchowska, prof. UR
●        dr Ewa Kusz
●        dr Dorota Miller
●        dr Judyta Pawliszko

UWAGI KOŃCOWE:

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami
nadesłanymi na konkurs i wykorzystania ich w celu publikacji.
* Treść konkursowa znajduje się na stronie internetowej Ośrodka
Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs –
Komunikacja w zakładce “konkursy”. Format tekstu dostępny na stronie
internetowej został zmieniony dla celów konkursu.
Zwycięzca/zwyciężczyni otrzyma oryginał artykułu.

W imieniu organizatorów:

Koordynator konkursu

prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz

Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs
–  Komunikacja
Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski