Seminarium magisterskie 2021-2022

Seminarium magisterskie 2021-2022

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy seminariów magisterskich w roku akademickim 2021-2022, zapisy ruszają 21 czerwca 2021 r. od godziny 7.00 do 23 czerwca 2021 do godziny 18.00 w systemie USOS. Liczba miejsc jest ograniczona.

dr hab. Joanna Szerszunowicz Zakład Językoznawstwa Polonistycznego i Komparatystyki Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki
Współczesny homo ludens: kreatywność w perspektywie językowo-kulturowej
Seminarium poświęcone jest szeroko rozumianej zabawie słowem. W jego ramach zostaną podjęte następujące zagadnienia: analiza kreatywnego użycia rozmaitych jednostek języka w różnych odmianach stylowych i obszarach komunikacji (język mediów, polityki, reklamy, Internetu itd.); kreatywność w zakresie leksyki; twórcze modyfikacje frazeologizmów, przysłów i skrzydlatych słów (np. w literaturze, sloganach, memach); gra słów: tworzywo, mechanizmy, funkcje; formy realizacji ludycznej funkcji języka ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów humoru słownego; stylizacja jako nośnik humoru. Istnieje możliwość opracowania tematu z uwzględnieniem tła porównawczego (inne języki europejskie, na przykład angielski, niemiecki i włoski) oraz ujęcie translatoryczne.
dr hab. Mariusz Leś Zakład Literatury Współczesnej i Dawnej Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej
„Literatura polska XX i XXI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem fantastyki)”
Przykładowe zagadnienia:
– polska literatura fantastyczna: fantasy, literatura grozy, science fiction (ewentualnie w aspekcie porównawczym – literatura wobec filmu, gier itp.),
– fantastyka w polskiej literaturze „głównego nurtu”,
– konwencje literackie,
– literatura „cyfrowa”,
– groteska, absurd w literaturze polskiej,
– twórcy fantastyki polskiej wobec „głównego nurtu”,
– polska teoria literatury fantastycznej,
– filozofia, racjonalność w literaturze polskiej,
– światy imaginacyjne w literaturze polskiej,
– wyobraźnia, kreacja w literaturze polskiej.
dr hab. Elżbieta Sidoruk Zakład Teorii i Antropologii Literatury Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych
Przestrzeń w literaturze, literatura w przestrzeni
Seminarium poświęcone jest kategorii przestrzeni literackiej i ma na celu przygotowanie studenta do analizy sposobów kreowania i funkcjonalizowania przestrzeni przedstawionej w utworach literackich. Proponuję spojrzenie na fenomen przestrzeni literackiej zarówno w perspektywie poetyki historycznej, jak i takich nurtów nowej humanistyki, jak geopoetyka, somatopoetyka, ekopoetyka, ekokrytyka, umożliwiających analizę związków między przestrzenią literacką a konkretną przestrzenią geograficzną. Problematyka seminarium obejmuje m.in. takie zgadnienia, jak: literackie przedstawienia konkretnych przestrzeni geograficznych kreacje miejsc autobiograficznych rola zmysłów w percepcji przestrzeni wpływ emocji i afektów na percepcję przestrzeni metaforyka przestrzenna. Zasadniczym przedmiotem analizy i interpretacji w pracach licencjackich powinna być twórczość (lub wybrane utwory) polskich pisarzy, poetów, dramaturgów. Twórczość pisarzy obcych może stanowić jedynie kontekst interpretacyjny.
prof. dr hab. Irena Szczepankowska Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki

Dyskursy społeczne w perspektywie lingwistycznej
Seminarium będzie poświęcone analizie wybranych dyskursów społecznych: ich aspektów semantycznych i pragmatyczno-stylistycznych Przedmiotem eksploracji mogą być źródła współczesne (prasa, strony internetowe, teksty literackie, rozmowy, ankiety) lub historyczne (pamiętniki, listy, beletrystyka) dokumentujące różne odmiany komunikacji: środowiskowe (np. dyskurs kinomanów, ekologów, prawników); tematyczne (np. dyskurs wokół języka, rodziny, edukacji, zdrowia, kulinariów); funkcjonalne (np. dyskurs normatywny, etyczny, perswazyjny) i in. Tematem pracy dyplomowej może być analiza słownictwa (terminologii, związków frazeologicznych), gatunków tekstów, strategii komunikacyjnych czy wyznaczników językowego obrazu świata właściwych typowi wybranego dyskursu.


dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki Zakład Językoznawstwa Polonistycznego i Komparatystyki
Tematyka seminarium magisterskiego z zakresu językoznawstwa w roku akademickim 2021/2022 Tematyka seminarium obejmuje różnorodne zagadnienia związane z językiem polskim, współczesnym i dawnym. Ma formułę otwartą, tj. nie ogranicza w jakiś szczególny sposób tematów prac dyplomowych, jeśli tylko związane będą z językoznawstwem. Punktem wyjścia do badań mogą być konkretne teksty (lub zespół tekstów), zjawiska językowe oraz zewnętrzne procesy mające wpływ na język polski. Mile widziane są prace dyplomowe zawierające tematykę językoznawczą połączoną ze zjawiskami kulturowymi, społecznymi, politycznymi. Mogą to być tematy indywidualne, niemieszczące się w sferze zainteresowań promotora, ale ciekawe i inspirujące dla studentów. Studenci mogą poruszać się w obrębie takich dziedzin, jak: Onomastyka, w tym antroponimia, toponimia, chrematonimia. Glottodydaktyka. Historia języka polskiego. Socjolingwistyka. Kultura języka polskiego. Gramatyka języka polskiego (synchronia i diachronia). Lingwistyka kulturowa. Genologia lingwistyczna. Socjolingwistyka. Możliwy jest także inny zakres tematyczny prac, np. z pogranicza językoznawstwa i logopedii, zgodnie z preferencjami studenta. Przykłady prac zrealizowanych: 1. Osobliwości języka BFG na podstawie powieści Roalda Dahla „Bardzo Fajny Gigant”. 2. Innowacje frazeologiczne w wypowiedziach Violetty Kubasińskiej, bohaterki serialuBrzydula 3. Antroponimia parafii Czerwonka Liwska na podstawie ksiąg metrykalnych za lata 1763-1790. 4. Nazwy warszawskich księgarń jako chrematonimy.
Zapraszam osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu językoznawstwa.
Prof. dr hab. Jarosław Ławski Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód’ Obraz kobiety i mężczyzny w literaturze i kulturze od XIX do XXI wieku: estetyka i wyobraźnia
Zagadnienia: – Przeobrażenia literackiego obrazu kobiety, mężczyzny, rodziny, grupy społecznej w literaturze od XIX do XXI wieku. – Dziecko i starzec: kreacje literackie i kulturowe. – Estetyka przedstawień człowieka w literaturze od XIX do XXI wieku. – Metamorfozy człowiek w literaturze elitarnej iw literaturze popularnej. – Ironia, groteska, groza w wyobrażeniach o człowieku.
dr hab. Katarzyna Kościewicz Zakład Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa Literatura XIX i XX wieku: problemy recepcji i edycji
Seminarium magisterskie zostanie poświęcone problemom recepcji i edycji literatury XIX i XX wieku. Zachęcam Państwa do zainteresowania się następującymi zagadnieniami: literatura piękna: nawiązania do dzieł klasyków dziewiętnastowiecznych w literaturze polskiej i obcej kultura popularna: różne formy obecności literatury XIX i XX wieku w kulturze współczesnej (komiksy, gry, muzyka, film) internet jako przestrzeń recepcji literatury (gry, memy, blogi) edytorstwo: analiza edycji (opis edycji, aparatu krytycznego, przedmów itp.) edycje skażone przez działanie cenzury recepcja: polityka a literatura wpływ cenzury na recepcję dzieła literackiego recepcja dzieła literackiego w różnych obiegach wydawniczych odczytania klasyków po 1945 r. współczesne odczytania klasyków świadectwa odbioru (krytyka literacka, literatura dokumentu osobistego itp.) klasyka w szkole.