Seminarium licencjackie 2021-2022 (Filologia polska)

Seminarium licencjackie 2021-2022 (Filologia polska)

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy seminariów licencjackich w roku akademickim 2021-2022
dr Paweł Wojciechowski Pracownia Komparatystyki Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”
Literatura Młodej Polski.

Problematyka seminarium zakreśla literaturę i sztukę lat 1890 – 1918. Jej pojemność wyznacza różnoimienne zjawiska literackie i artystyczne tamtej epoki. Refleksją objąć można wszystkie zjawiska artystyczne w polu liryki, powieści, dramatu z charakterystycznymi dla nich osobowościami artystów oraz nurtami, prądami, filozofią.
dr hab. Katarzyna Sawicka -Mierzyńska Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych
Literatura zaangażowana (XIX-XXI wiek) Zapraszam Państwa na seminarium, podczas którego „odświeżymy” sobie i zaktualizujemy pojęcie literatury zaangażowanej, korzystając w tym celu z teoretycznego zaplecza nowej humanistyki oraz aktywizując takie dyskursy, jak nowy regionalizm, ekokrytyka, krytyka feministyczna czy pamięcioznawstwo. To, który/które z nich wykorzystamy, zależy od Państwa. Kluczowy będzie dla nas performatywny wymiar literatury i jej udział w tworzeniu relacji z miejscem, przeszłością, konfliktach pamięci, kreowaniu różnych typów tożsamości (od płciowej przez regionalną do narodowej). Będzie nas interesowała przede wszystkim literatura najnowsza, co nie wyklucza prac poświęconych tekstom dziewiętnastowiecznym. Szeroki (wstępnie – doprecyzujemy go w konfrontacji z Państwa pomysłami) zakres proponowanej problematyki pozwoli nam na uwzględnienie Państwa różnych zainteresowań i pasji czytelniczych.
dr Małgorzata Frąckiewicz Zakład Stosowanego Językoznawstwa Polonistycznego Katedra Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego

Polszczyzna ogólna i regionalna. Antroponimia Seminarium jest poświęcone w szczególności badaniu i opisowi polszczyzny, szczególnie regionu mazowiecko-podlaskiego oraz analizie słownictwa i różnych form komunikacji, a także lokalnemu nazewnictwu (miast, miasteczek, wsi, parafii). Studentom chętnym podjąć pisanie pracy licencjackiej z językoznawstwa proponuję następujące obszary tematyczne: cechy języka mieszkańców miast, miasteczek i wsi wskazanego obszaru (analiza na materiale własnym); mody imiennicze (np. dawne i współczesne imiona chrzestne dzieci urodzonych w określonym środowisku lokalnym); nazwiska (historyczne i współczesne) i przezwiska (różnych grup środowiskowych); szeroko rozumiane nazewnictwo miejskie (np. nazwy ulic, aptek, sklepów); językowy obraz różnych elementów rzeczywistości, np. kobiety, ptaka, kamienia itp. w przysłowiach polskich; frazeologizmy jako językowo-kulturowa baza poznawcza.