SEMINARIUM DYPLOMOWE W ROKU AK. 2021/2022 FA/FAH/FAN

SEMINARIUM DYPLOMOWE W ROKU AK. 2021/2022 FA/FAH/FAN

SEMINARIUM DYPLOMOWE
W ROKU AK. 2021/2022
FA/FAH/FAN

DR DOROTA GUZOWSKA
(literaturoznawczo- kulturoznawczy)

Temat: British historical fiction in the 20th and 21st centuries

Seminarium poświęcone brytyjskiej powieści historycznej XX i XXI wieku. Uczestnicy poznają cechy gatunkowe powieści historycznej, uczą się rozpoznawać jej liczne podgatunki oraz odróżniać od powieści kostiumowej. Wspólna lektura i analiza wybranych powieści współczesnych autorów brytyjskich przygotowuje studentów do podjęcia własnych badań. Prace powstające w ramach seminarium będą podejmowały zagadnienia: idei i wartości, interpretacji przeszłości przez pryzmat współczesności, literackiego przedstawienia emocji i psychologii postaci historycznych, czasu i trwania, itp.

DR WERONIKA ŁASZKIEWICZ
(literaturoznawczo- kulturoznawczy)

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych literaturą fantastyczną w różnych jej odmianach (np. fantasy, science fiction, powieść grozy, dystopia). W czasie naszych spotkań będziemy omawiać procesy historycznoliterackie wiodące do rozwoju literatury fantastycznej, dyskutować na temat czołowych przedstawicieli i ich twórczości oraz analizować wybrane teksty akademickie poświęcone tematyce seminarium. W pracach dyplomowych studenci przeprowadzą samodzielną analizę wybranych utworów pod kątem wskazanego problemu badawczego (np. konstrukcji fantastycznego świata, zapożyczeń z religii, mitologii, baśni i innych źródeł, przedstawienia kategorii płci, rasy i klasy, miejsca fantastyki w literaturze popularnej, itp.). Prace mogą dotyczyć twórczości np., Margaret Atwood, Petera S. Beagle’a, Marion Zimmer Bradley, Neila Gaimana, Roberta E. Howarda, Ursuli K. Le Guin, George’a R.R. Martina, J.K. Rowling, Brandona Sandersona, J.R.R. Tolkiena lub innego wybranego autora/autorki wpisującego się w nurt fantastyki anglosaskiej.

DR JUSTYNA SIERAKOWSKA
(literaturoznawczo- kulturoznawczy)

Motyw choroby w prozie anglojęzycznej i kulturze popularnej

Seminarium skupiać się będzie wokół tematyki choroby i chorowania we współczesnej literaturze anglojęzycznej oraz kulturze popularnej. W ramach seminarium omówione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu bioetyki oraz ich popkulturowe reprezentacje. Szczególna uwaga zostanie poświęcona obecności dyskursu medycznego, choroby, chorowania, zarazy i śmierci we współczesnej amerykańskiej prozie i eseistyce a także filmach (ze szczególnym uwzględnieniem gatunku science fiction) z przełomu XX i XXI wieku.

MGR MAGDALENA ŁAPIŃSKA
(literaturoznawczo- kulturoznawczy)

Seminarium jest poświęcone badaniom nad prozą amerykańską i afroamerykańską XX i XXI wieku oraz zagadnieniami kulturowymi w niej przedstawionymi. Studenci po wybraniu tematu pracy licencjackiej analizują wybrane powieści ilustrujące zagadnienie historyczne bądź kulturowe.

Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania oraz ustnej obrony pracy dyplomowej według obowiązujących standardów Wydziału Filologicznego UwB.

Podstawowe treści przedmiotu:

 • Wprowadzenie w problematykę pisania pracy licencjackiej.
 • Redagowanie planu pracy licencjackiej.
 • Bibliografia podmiotu i przedmiotu.
 • Omówienie wybranych zagadnień związanych z problematyką seminarium oraz prac poszczególnych studentów.

SEMINARIUM DYPLOMOWE
W ROKU AK. 2021/2022
FA/FAR

DR BEATA PIECYCHNA
(językoznawstwo)

Seminarium licencjackie zostanie poświęcone różnym aspektom tłumaczeń specjalistycznych, użytkowych, literackich oraz audiowizualnych. Tematy mogą dotyczyć zarówno tekstów napisanych w języku angielsku i przełożonych na język polski, jak i tekstów, których językiem źródłowym jest język polski i które zostały przetłumaczone na język angielski. Zwyczajowo celem pracy dyplomowej z zakresu translatoryki jest przeanalizowanie i zinterpretowanie wybranych przekładów, z uwzględnieniem założeń teorii języko- oraz przekładoznawczych. Pytania badawcze mogą dotyczyć technik i strategii tłumaczeniowych zastosowanych przez danego tłumacza, problemów tłumaczeniowych, jakie stwarzają określone rodzaje tekstów, czy błędów językowych i tłumaczeniowych zidentyfikowanych w danym przekładzie oraz ich wpływu na recepcję czytelniczą. Refleksją objąć można także następujące zagadnienia: różnice pomiędzy przekładami tego samego tekstu źródłowego (np. Alicja z Krainy Czarów w przekładzie R. Stillera i G. Wasowskiego), sposób tłumaczenia wybranej części mowy w określonym typie tekstu (np. przekład przymiotników w opisach reklamowych perfum) czy ocena ekwiwalencji i adekwatności tłumaczeniowej (np. w tłumaczeniu not dyplomatycznych z języka polskiego na język angielski).

Dr Marcin Trojszczak
(językoznawstwo)

Seminarium licencjackie jest poświęcone semantyce, czyli nauce o znaczeniu słów, oraz translatoryce, czyli nauce o tłumaczeniu i jego różnych aspektach.

Tematyka seminarium będzie koncentrować się wokół trzech zagadnień:

1) języka Internetu, czyli różnych nowych zjawisk językowych, np. memów, neologizmów, skrótowców, charakterystycznych dla komunikacji internetowej stosowanych w mediach społecznościowych, na blogach, vlogach, oraz czatach.

2) językowej kategoryzacji i konceptualizacji ludzkiego doświadczenia, czyli tego, co o naszym postrzeganiu rzeczywistości mówią różne wyrażenia językowe, np. idiomy, kolokacje, metafory, metonimie.

3) tłumaczenia wyrażeń idiomatycznych oraz metaforycznych w książkach, serialach, oraz filmach.

Dopuszczam tematy nie mieszczące się w ramach wyżej podanych zagadnień.

W ramach seminarium studenci będą czytać i omawiać wybraną literaturę z zakresu semantyki językoznawczej i translatoryki, oraz będą poznawać etapy pisania pracy dyplomowej, m.in. konstruowanie planu pracy, określanie treści poszczególnych rozdziałów oraz aspekty techniczno-formalne takie jak tworzenie bibliografii, parafrazowanie, czy cytowanie.

DR DOROTA SZYMANIUK
(językoznawstwo)

Fonetyka współczesnego języka angielskiego w aspekcie pragmatycznym, socjolingwistycznym, dydaktycznym i porównawczym.

Prace licencjackie powinny koncentrować się na takich zagadnieniach (do wyboru) jak:

 • wypowiedź ustna przez pryzmat cech fonetycznych,
 • wybrane aspekty fonetyki wypowiedzi ustnej (porównanie zjawisk w językach angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i polskim)
 • charakterystyka prozodyczna dyskursu,
 • stan nauczania wszystkich aspektów wymowy na wszystkich poziomach kompetencji językowej w polskiej szkole,
 • efektywne techniki nauczania Polaków wymowy angielskiej,
 • trudności w nauczaniu angielskiej wymowy i sposoby ich rozwiązywania,
 • techniki i metody testowania wymowy,
 • percepcja cech prozodycznych

SEMINARIUM DYPLOMOWE
W ROKU AK. 2021/2022
FILOLOGIE FRANCUSKIE

DR HAB. JOANNA CHOLEWA, PROF. UWB
Seminarium językoznawcze, obejmujące zagadnienia z zakresu semantyki języka francuskiego. Dotyczy problematyki stereotypów językowych (wyrażania przez język skojarzeń, opinii, sądów, wartości), frazeologii oraz polisemii czasowników.
Na przykład wyraz main kojarzy się między innymi z pomaganiem (donner un coup de main à qqn), wyraz tête z prowadzeniem, przewodniczeniem (être à la tête de), kolor różowy z optymizmem (voir la vie en rose), a biały z niewinnością (blanc comme neige).  Czasownik passer odnosi się do ruchu (passer par les montagnes), do spędzania gdzieś czasu (passer les vacances au bord de la mer), do podawania czegoś (passe-moi le sel).
Prace licencjackie mogą dotyczyć języka francuskiego; mogą też być to prace porównawcze (francuski/ polski).

DR HAB. A. WŁOCZEWSKA
Temat: Historia literatury francuskiej i frankofońskiej XIX i XX wieku

Szeroki temat seminarium licencjackiego da Studentom możliwość prowadzenia badań w różnych kierunkach (gatunkowym, formalnym, estetycznym, historycznoliterackim). Tematy prac będą dotyczyły istotnych zjawisk, które zachodziły w literaturze wymienionego okresu. Dzięki temu Studenci pogłębią znajomość wybranych problemów oraz ich kontekstu społeczno-historycznego.

DR SARA MOROZ

Seminarium językoznawcze obejmować będzie językoznawstwo stosowane, a w szczególności zagadnienia z terminologii (głównie kulinarnej i gastronomicznej), analizy dyskursu kulinarnego oraz tekstu kultury, jakim jest książka kucharska, a także analizę strategii tłumaczeniowych.