Rejestracji na seminaria

Rejestracji na seminaria

1) Filologia, moduł specjalizacyjny filologia angielska z elementami translatoryki

Terminy rejestracji w systemie usosweb: 17:00-27.08.2021 do 23:59-29.08.2021

Zapraszamy do rejestracji na seminaria magisterskie. Proszę dokonać wyboru jednego z podanych seminariów (zgodnie z wybraną już wcześniej specjalizacją). Do wyboru trzech prowadzących na specjalizacji językoznawczej (po 4 miejsca) i trzech prowadzących na specjalizacji literaturoznawczej (po 4 miejsca).

2) Filologia obca nauczycielska – moduł specjalizacyjny filologia angielska.

Terminy rejestracji w systemie usosweb: 17:00-27.08.2021 do 23:59-29.08.2021

Zapraszamy do rejestracji na seminaria magisterskie. Proszę dokonać wyboru jednego z  dwóch podanych seminariów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Życzymy powodzenia!

SEMINARIUM MAGISTERSKIE W R. AKAD. 2021/2022
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE
FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI

DR HAB. GRZEGORZ MOROZ, PROF. UWB.
(moduł literaturoznawczo-kulturoznawczy)
Dwa główne kierunki badań na seminarium to podróżopisarstwo anglojęzyczne oraz przekłady tekstów literackich (najchętniej podróżopisarskich) z języka angielskiego na polski (tylko w wyjątkowych przypadkach również z polskiego na angielski) Jeśli chodzi o podróżopisarstwo, to analizować będziemy zarówno teksty z gatunku ‘non-fiction’, jak też teksty ‘beletrystyczne’, których głównym, lub jednym z głównych wątków jest podróż. W pierwszym roku seminarium zajmiemy się przyswojeniem podstawowych podstaw i terminów teoretycznych z zakresu podróżopisarstwa anglojęzycznego oraz historią podróżopisarstwa. A jeśli chodzi o przekładoznawstwo zapoznamy się ze strategiami używanymi przez współczesnych tłumaczy.

DR SYLWIA BOROWSKA-SZERSZUN
(moduł literaturoznawczo-kulturoznawczy)
Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Podczas spotkań seminaryjnych uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi pracy magisterskiej i technicznymi aspektami jej pisania, będą mieli okazję przedyskutować wybór tematów oraz otrzymają informacje zwrotne na temat postępów w pracy nad tematem. Zakres tematyczny seminarium obejmuje szeroko rozumianą literaturę fantastyczną, zwłaszcza fantasy mediewalną – wykorzystującą motywy tradycji średniowiecznej. Jednak mile widziane będą również propozycje tematów związane z zainteresowaniami badawczymi seminarzystów dotyczące innych odmian fantastyki (np. dystopia, science-fiction, powieść gotycka, high fantasy, urban fantasy, etc.), jak również wykorzystanie motywów fantastycznych lub mediewalistycznych w prozie mimetycznej.

DR TOMASZ SAWCZUK
Temat: Trends and experimental tendencies in American literature since 1945
(moduł literaturoznawczo-kulturoznawczy)
By addressing major developments in American literature from 1945 onwards, such as countercultural and confessional writing, ethnic literature, postmodern aesthetics and new realism, the seminar will revolve around multifacetedness that has characterized the works of contemporary American writers. A closer look will be taken at those literary forms and tendencies, as well as their roots, which have embraced experimentation and/or have manifested a radical break from the literary dictum of their day. Among other phenomena, the course will familiarize students with constrained writing, postmodern fiction, avant-pop and post-postmodernism, concrete poetry, flarf, “uncreative writing” and multimodal literature to help them formulate and produce a fine thesis. Participants of the seminar should demonstrate first and foremost an avid interest in literature and are expected to actively contribute to in-class discussions.

DR TOMASZ MICHTA
(moduł językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego)
W pierwszej kolejności seminarium poświęcone będzie problemom słowników ogólnych i specjalistycznych. W dalszej kolejności pojawiać się będą kwestie związane z językami specjalistycznymi, przekładem specjalistycznym oraz wykorzystaniem metod lingwistyki korpusowej w badaniach językoznawczych. Wcześniejsza znajomość tych zagadnień nie jest wymagana.
Zakres tematyczny promowanych prac:

  • konstruowanie słowników,
  • badania nad użytkownikami słowników,
  • analiza słowników pod wybranym aspektem (np. analiza makro-, mikro-, i mediostruktury),
  • analiza słowników określonych typów i określonych dziedzin,
  • krytyka słowników,
  • terminologia w słownikach ogólnych,
  • analiza recenzji słowników,
  • analiza wybranego zjawiska (np. z zakresu terminologii) w języku specjalistycznym,
  • kolokacje w języku ogólnym i specjalistycznym.

DR HAB. AGATA ROZUMKO
(moduł językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego)
Motywem przewodnim seminarium będą zagadnienia z zakresu pragmatyki językowej, m.in. akty mowy i sposoby ich realizacji w różnych odmianach angielszczyzny (również w porównaniu z językiem polskim), a także grzeczność i niegrzeczność językowa oraz sposoby jej wyrażania w zależności od różnych czynników społecznych i kulturowych. Zagadnienia te będą rozpatrywane w odniesieniu do różnych kontekstów komunikacyjnych i różnych rodzajów dyskursu, elektronicznych form komunikacji, komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także w odniesieniu do tłumaczenia i dydaktyki języków obcych (kompetencja pragmatyczna).
The seminar will revolve around issues related to pragmatics, particularly those pertaining to speech acts and linguistic (im)politeness. We will examine the realisation of speech acts in English (and its different varieties) and in Polish; we will look at various social and cultural factors that have influence on speech behaviours connected with politeness and impoliteness. We will discuss all these issues in relation to various communicative contexts and types of discourse, electronic forms of communication, and social media. We will also look at the role of pragmatics in translation and foreign language teaching (pragmatic competence).

DR DANIEL KARCZEWSKI
(moduł językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego)
Seminarium magisterskie poświęcone jest wybranym zagadnieniom z językoznawstwa kognitywnego – kierunku we współczesnych badaniach nad językiem, który stanowi alternatywę do teorii należących do nurtu głównego w językoznawstwie. Tematyka seminarium będzie koncentrować się wokół trzech zagadnień:
(1) efektu nadmiernej generyczności generycznej, który polega na tym, że wielu dorosłych użytkowników języka ocenia stwierdzenia typu „wszystkie kaczki znoszą jaja” czy „wszystkie lwy mają grzywy” jako prawdziwe, pomimo tego, iż mniej niż połowa populacji zwierząt spełnia warunek predykatu;
(2) zjawiska generyczności manifestującego się w stwierdzeniach takich, jak na przykład, Chłopcy nie płaczą, Dziewczynka tak nie siedzi w których wyrażamy uogólnione sądy dotyczące nie konkretnych jednostek, ale całych klas czy kategorii;
(3) metafory i metonimii pojęciowej jako mechanizmów rozumienia i doświadczania świata.
Poza czytaniem i przedstawianiem pozycji z literatury przedmiotu, studenci będą poznawać kolejne etapy pisania pracy dyplomowej, takie jak wybór tematu, plan pracy, zbieranie odpowiedniej literatury, planowanie zawartości rozdziału, itp., oraz techniczne aspekty dotyczące formalnej strony pracy: sporządzanie odsyłaczy, tworzenie bibliografii, cytowanie, parafraza. Będziemy także omawiać charakterystyczne cechy dyskursu akademickiego oraz najczęściej popełniane błędy językowe.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE W R. AK. 2021/2022
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE
FILOLOGIA OBCA NAUCZYCIELSKA
Moduł specjalizacyjny FILOLOGIA ANGIELSKA

DR EDYTA WAJDA
Temat: Współczesne tendencje w edukacji językowej (Modern tendencies in language education)
Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zagadnieniami uczenia się i nauczania języków obcych, rolą języka angielskiego jako języka obcego oraz komunikacją międzykulturową. W trakcie seminarium seminarzyści zapoznają się ze współczesnymi trendami w edukacji językowej oraz różnymi metodami badawczymi, zarówno ilościowymi jak i jakościowymi.
Proponowana tematyka prac magisterskich obejmuje, na przykład:
o różne zagadnienia metodyczne, np. autonomię uczącego się, nauczanie małych dzieci, ocenianie językowe, metody nauczania, zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL), działania motywacyjne;
o podejścia krytyczne, np. ewaluację materiałów językowych z punktu widzenia pedagogiki krytycznej, rolę języka angielskiego jako języka międzynarodowego;
o zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową, np. rozwijanie kompetencji interkulturowej.
Proponowane projekty badawcze obejmują, między innymi, badania sondażowe (kwestionariusz, wywiad), obserwację, badanie przez działanie, analizę dokumentów i podręczników.

DR ANNA SAŃCZYK
Seminarium poszerza wiedzę studentów z zakresu badań glottodydaktycznych, rozwija ich znajomość metodologii i aparatu pojęciowego, tak by uczestnicy mogli prowadzić własne badania zjawisk językowych i dydaktycznych. Podczas spotkań seminaryjnych uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi pracy magisterskiej i technicznymi aspektami jej pisania, będą mieli okazję przedyskutować wybór tematów oraz otrzymają informacje zwrotne na temat postępów w pracy nad tematem. Seminarium porusza zagadnienia wybierane w ramach tematyki glottodydaktycznej. Studenci będą analizować takie tematy jak tekst literacki w dydaktyce języka obcego; treści interkulturowe w programach do nauczania języka obcego; stereotypy kulturowe czy ideowość w kontekście nauczania języka obcego; refleksyjność w dydaktyce języków obcych; uczenie się przez całe życie, autonomia i tożsamość nauczycieli języka obcego; czy wybrane problemy współczesnej glottodydaktyki. Celem zajęć́ jest także rozwiniecie u studenta warsztatu pracy badawczej i umiejętności analizy naukowej wybranego zagadnienia teoretycznego z poruszanego zakresu. Prace magisterskie mogą̨ dotyczyć́ krytycznej analizy dyskursu, teorii akwizycji języka, metodyki nauczania języka obcego oraz zagadnień́ z zakresu językoznawstwa, pedagogiki międzykulturowej i innowacyjnych rozwiązań́ glottodydaktycznych.