Miesiąc: wrzesień 2021

SEMINARIA MAGISTERSKIE

SEMINARIA MAGISTERSKIE
I rok studiów II stopnia
Filologia rosyjska – przekładoznawstwo
r. akad. 2021/20222

SEMINARIA JĘZYKOZNAWCZE:

Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
Zainteresowania badawcze i tematyka seminarium magisterskiego

– Antroponimia (nazewnictwo osobowe) Podlasia i polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza w ujęciu historycznym (pochodzenie nazwisk, ich struktura; częstotliwość występowania nadawanych na chrzcie imion).
– Nazewnictwo mniejszości narodowych Polski północno-wschodniej w przekroju historycznym.
– Lokalne systemy onomastyczne: mikrotoponimia wybranych miejscowości woj. podlaskiego.
– Socjologiczne i językowe aspekty zmiany nazwisk.
– Onomastyka literacka.
– Językoznawstwo porównawcze – polsko-rosyjskie.

W ostatnim okresie studenci piszą ciekawe prace na temat antroponimii Podlasia i Grodzieńszczyzny w II poł. XIX wieku na podstawie ksiąg metrykalneych chrztów dekanatu Białystok i dekanatu Grodno sporządzonych w języku rosyjskim (z okresu zaboru). Księgi są dostępne w Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku.

Pisane są też prace na temat nazewnictwa (m. in. pochodzenie nazwisk, typy strukturalne) używanego w miejscowości, z której dana osoba pochodzi lub mieszka.

JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE/ GLOTTODYDAKTYKA (WIEDZA O AKWIZYCJI I NAUCE JĘZYKÓW)

dr hab. Marzanna Karolczuk, prof. UwB
Zagadnienia ogólne

 1. Komparatystyka polsko-rosyjska (analiza porównawcza jednostek leksykalnych, form gramatycznych).
 2. Analiza przysłów rosyjskich (kontekst językowy i kulturowy).
 3. Błędy językowe, leksykalne, ortograficzne w testach leksykalno-gramatycznych, dyktandach i wypracowaniach studentów filologii rosyjskiej – analiza ilościowa i jakościowa.
 4. Strategie (sposoby) uczenia się języków obcych przez studentów filologów różnych kierunków – analiza ilościowa, jakościowa, porównawcza.
 5. Kompetencja gramatyczna, leksykalna, międzykulturowa studentów rusycystów.
 6. Rozwijanie sprawności rozumienia, mówienia, pisania, czytania, umiejętności leksykalnych i gramatycznych na wybranych etapach kształcenia językowego.
 7. Analiza i dobór treści kształcenia językowego (analiza programów nauczania, podręczników).
 8. Nowe technologie a kształcenie językowe.
 9. Elementy kulturowe na lekcji języka rosyjskiego.
 10. Nauczanie języków obcych dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Metody nauczania i uczenia się.

Przykłady tematów realizowanych na seminarium magisterskim:

1. Развитие грамматической компетенции студентов русской филологии бакалавриата (на примере категорий глагола). Rozwój kompetencji gramatycznej studentów filologii rosyjskiej studiów licencjackich (na przykładzie kategorii gramatycznych czasownika).
2. Концепция авторского курса делового русского языка. (Koncepcja autorskiego kursu rosyjskiego języka biznesu).
3. Обучение культуре на уроках русского языка в лицее (на примере II Общеобразовательного лицея с белорусским языком обучения в
Бельске Подляском). Nauczanie kultury na lekcjach języka rosyjskiego w liceum (na przykładzie II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim).
4. Развитие орфографических знаний и умений в области русского языка студентов-русистов бакалавриата. (Rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu rosyjskiej ortografii studentów rusycystów studiów licencjackich).
5. Использование Интернет-ресурсов в совершенствовании русского языка в лицее (на примере II Общеобразовательного лицея в Августове). Wykorzystanie źródeł Internetu w doskonaleniu języka rosyjskiego w liceum (na przykładzie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie).
6. Русский язык в средней школе в Польше и Австрии (сравнительный анализ знаний и умений учеников). Język rosyjski w szkole średniej w Polsce i Austrii (porównawcza analiza wiedzy i umiejętności uczniów).
7. Пословицы и поговорки в процессе формирования коммуникативной компетенции на уроках русского языка в средней школе. Przysłowia i powiedzenia w procesie kształtowania kompetencji komunikacyjnej na lekcjach języka rosyjskiego w szkole średniej.
8. Русские пословицы и поговорки в языковом образовании на русской филологии (анализ знаний студентов). Rosyjskie przysłowia i powiedzenia w kształceniu językowym na filologii rosyjskiej (analiza wiedzy studentów).

SEMINARIA LITERATUROZNAWCZE:

Dr hab. Halina Twaranowicz, prof. UwB
Literatura rosyjska od początków przez dzieje do II poł. XX wieku

W nowym roku akademickim, jak i w poprzednich, proponowany jest szeroki tematyczny zakres materiału do wyboru przy realizacji prac magisterskich – od początków piśmiennictwa staroruskiego i dalszy rozwój poprzez wiek XVII, zwany przejściowym (Siemion Połocki, Awwakum) do nowej literatury w wieku XVIII (Michał Łomonosow, Aleksander Sumarokow, Gawriił Dzierżawin, Mikołaj Karamzin, Wasilij Żukowski i in.), literatury klasycznej XIX wieku (Aleksander Gribojedow, Aleksander Puszkin, Michał Lermontow, Mikołaj Gogol, Fiodor Tiutczew, Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, Iwan Turgieniew, Antoni Czechow i wielu innych znakomitych poetów oraz powieściopisarzy). Rosyjski wiek XX jest również nasycony wybitnymi autorami, zjawiskami literackimi, przemianami w świecie literackim i kulturze tego stulecia (Iwan Bunin, Aleksander Błok, Anna Achmatowa, Marina Cwietajewa, Sergiusz Jesienin, Michał Bułhakow, Borys Pasternak, Walentyn Rasputin i in.).

Serdecznie zapraszam na seminarium wszystkich żywo interesujących się zgłębianiem literatury rosyjskiej.

Dr hab. Nataliia Maliutina , prof. UwB
Opis seminarium magisterskiego

Tematyka seminarium poświęcona jest analizie dramatu współczesnego autorów rosyjskojęzycznych oraz współczesnej prozy. Proponowany tematy uwzględniają pytania z poetyki sztuk teatralnych, problematykę współczesnego ironicznego detektywa.

1.Документальная пьеса в современной русской драматургии
2. Анимация в новейшей русской драме: образы, формы, способы развития действия
3.Сюжет в рассказах Татьяны Толстой: игра с текстом.
4. Образ современного мира в лирической прозе Екатерины Вильмонт («Невероятное везение», «Хочу бабу на роликах!»)
5. Монодрама в творчестве Евгения Гришковца.
6. Жанровое своеобразие детективов Александры Марининой
7. Римейки в творчестве современных российских драматургов. «Анна Каренина О.Шишкина и « Облом-off” М.Угаров

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Studenci, Pracownicy Wydziału Filologicznego!

     Zapraszamy serdecznie na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Filologicznym, która odbędzie się 6 października br. o godz. 9:30.

Program znajduje się w załączeniu.

      W związku z trwającą pandemią prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa (noszenie maseczek, korzystanie z płynów do dezynfekcji, zachowanie bezpiecznych odległości).

      Osoby nieobecne bezpośrednio  na uroczystości będą mogły ją obejrzeć oraz posłuchać wykład inauguracyjny Pani dr hab. Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej w streamingu za pośrednictwem linku: https://eu.bbcollab.com/guest/f57de61e82d543e0bf7307650b0ee9e0

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami w imieniu Kolegium Dziekańskiego,

Prof. dr hab. Jarosław Ławski
Dziekan Wydziału Filologicznego UwB

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU IELTS

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  UwB
zaprasza
NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU IELTS

termin zajęć: środy, od 13.10.2021 do 02.02.2022, w godz. 17.00-19.15

miejsce zajęć: zajęcia są prowadzone w formie zdalnej na platformie ZOOM

W czerwcu 2022 będzie również możliwość podejścia do egzaminu IELTS w siedzibie SPNJO, UwB w Białymstoku.

więcej informacji o kursie i egzaminie na stronce: https://uwb.edu.pl/ielts

Stypendia GFPS w Niemczech – semestr letni 2022

Ogłaszamy rekrutacje na stypendia naukowe w Niemczech w semestr letni 2022

GFPS jest działającym od ponad 35 lat Stowarzyszeniem specjalizującym się w międzynarodowych
wymianach studenckich. Dołącz do grona naszych Stypendystów i spędź następny semestr w
Niemczech!

Szczegóły w załączniku

Zebranie naukowe nt. Projektu „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”

Katedra Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego zaprasza na otwarte zebranie naukowe nt. Projekt „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – wokół wybranych zagadnień opisu leksykograficznego

Spotkanie odbędzie się 29 września (środa) o godz. 10.00 w s. 48 (Plac NZS 1).

Problematykę dotyczącą projektu przybliżą dr Anna Rygorowicz-Kuźma i dr Małgorzata Kurianowicz z Zakładu Historycznego Językoznawstwa Słowiańskiego.

W związku z wymogami sanitarnymi, osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w zebraniu do dnia 28.09.2021 na adres: anna.rygorowicz-kuzma@uwb.edu.pl

Konferencja: ZAPOLSKA MIĘDZYNARODOWA. BIOGRAFIA – DZIEŁO – RECEPCJA

Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności (Polska)
Institut National des Langues et Civilisation Orientales,
USPC Université Sorbonne Paris Cité (Francja)
Instytut Iwana Franki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Lwów)

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU
„ZAPOLSKA MIĘDZYNARODOWA. BIOGRAFIA – DZIEŁO – RECEPCJA”
(BIAŁYSTOK–PARYŻ–LWÓW)

Białystok – Paryż – Lwów
24 września 2021

Program

Konferencja: Języki słowiańskie w rozwoju i wzajemnych kontaktach

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Języki słowiańskie w rozwoju i wzajemnych kontaktach

Białystok, 23 września 2021 r. (online)

Konferencja jest kontynuacją w rozszerzonej formule seminarium poświęconego językom ruskim w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, zorganizowanego na Uniwersytecie w Białymstoku we wrześniu 2017 roku.

W obecnej edycji przedmiotem uwagi czynimy ewolucję wszystkich języków słowiańskich: historyczne i współczesne tendencje rozwojowe, obserwowane w poszczególnych językach i dialektach, opisywane także w ujęciu porównawczym z uwzględnieniem kontaktów interlingwalnych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między badaczami zajmującymi się tematyką slawistyczną w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Refleksji zostaną poddane zarówno zagadnienia nowe, niedostatecznie zgłębione, jak i tematy już podejmowane, lecz wymagające reinterpretacji bądź rozwinięcia.

Spektrum tematyczne konferencji obejmuje następujące obszary:

 • systemy leksykalno-gramatyczne języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych
 • języki słowiańskie i indoeuropejskie w ujęciu porównawczym
 • kontakty języków słowiańskich w perspektywie czasowej i terytorialnej
 • zapożyczenia w językach słowiańskich
 • kulturowe i społeczne aspekty badań języków słowiańskich
 • ewolucja dialektów słowiańskich
 • systemy onimiczne Słowiańszczyzny.

Program

Link do konferencji:
https://us02web.zoom.us/j/85182981857?pwd=b3grNHRzT05uNzQ4SVJEU0pxd0tSUT09

Konferencja: ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI

Jubileuszowa
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu
ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI
Seria II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej

W KULTURZE ŻYDÓW
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Edycja X:
JEROZOLIMA
MIT – MIASTO – LITERATURA

BIAŁYSTOK 23 WRZEŚNIA 2021

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
– Literackie, kulturowe, artystyczne wyobrażenia Jeruzalem.
– Podróże do Jerozolimy; ich świadectwa.
– „Jerozolimy” poza Jerozolimą: Wilno, Białystok, inne miejscowości.
– Ikonograficzne wyobrażenia o Jerozolimie.
– Biblijne konteksty narracji o Jeruzalem.
– Artystyczne metamorfozy wyobrażeń Jerozolimy.
– Wyobrażenia o Jerozolimie a świadectwa Holocaustu.
– Współczesna Jerozolima w ujęciu artystycznym.

KOMITET NAUKOWY CYKLU BADAWCZEGO
„ŻYDZI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ”:

– Dr Helena Datner – Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie
– Prof. Alan Duben – Uniwersytet w Stambule, Turcja
– Dr Anna Frajlich – Nowy Jork, Stany Zjednoczone
– Pani Jolanta Gadek – Białystok
– Pan Mark Halpern – Nowy Jork, Stany Zjednoczone
– Prof. Daniel Kalinowski – Akademia Pomorska w Słupsku
– Pan Ryszard Löw – Tel-Awiw, Izrael
– Prof. Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku
– Dr Wiktoria Moczałowa – Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
– Prof. Dariusz Konrad Sikorski – Uniwersytet Gdański
– Prof. Maciej Tramer – Uniwersytet Śląski w Katowicach

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
– Prof. Jarosław Ławski – UwB Białystok, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” –
Przewodniczący
– Dyr. Beata Zadykowicz – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Przewodnicząca
– Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych –
Sekretarz
– Dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Sekretarz
– Dr Jacek Partyka – Wydział Filologiczny UwB – Sekretarz
– Dr Grażyna Dawidowicz – VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
– Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
– Dr Marta Kowerko-Urbańczyk – Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX
Wieku UwB
– Dr Kamil K. Pilichiewicz – Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza
Górnickiego

Program