Miesiąc: wrzesień 2021

Konferencja: Austria a kraje słowiańskie

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
AUSTRIA A KRAJE SŁOWIAŃSKIE
ZAGADNIENIA TRANSFERU KULTUROWEGO:
LITERATURA – JĘZYK – HISTORIA

Białystok – Wiedeń
22 września 2021 r.

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
– Kultury słowiańskie w Austrii, Austria w kulturach słowiańskich – zagadnienia obrazu literackiego.
– Językowe interpretacje niemiecko-słowiańskie na obszarze Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
– Kulturowy obraz Słowianina w kulturze austriackiej i Austriaka w kulturach słowiańskich.
– Transfer idei, estetyk, wartości na pograniczach słowiańsko-austriackich.
– Podróże Austriaków po krajach słowiańskich i Słowian po Austrii – świadectwa literackie, językowe, plastyczne (i inne)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. Alois Woldan – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Zbigniew Chojnowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. Anna Harbig – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Georg Holzer – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Natalia Maliutina – Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet w Odessie
Prof. Fedor Poljakow – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Stefan Simonek – Uniwersytet Wiedeński
Dr Nina Taylor-Terlecka – Oxford, Wielka Brytania

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Ass.-Prof. Mag. Dr Jolanta Doschek – Uniwersytet Wiedeński – Przewodnicząca
Prof. Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku – Przewodniczący
Dr hab. Krzysztof Korotkich – Uniwersytet w Białymstoku – Sekretarz
Dr hab. Magdalena Thien, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Małgorzata Biergiel-Techmańska – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Marta Kowerko-Urbańczyk – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Marcin Bajko – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
– Institut für Slawistik, Austria
Universität Wien
Spitalgasse 2, Hof 3, 1090 Wien, Österreich;
jolado45@gmail.com
– Katedra

Program

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego UwB w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji…

Zapraszamy do zapoznania się z Decyzją Dziekana Wydziału Filologicznego UwB w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji

Rozkłady zajęć i sylabusy są w trakcie opracowywania i będą dostępne przed rozpoczęciem roku akademickiego 2021/22. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją prosimy o wyrozumiałość i sprawdzanie aktualizacji strony naszego Wydziału.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Feldman-Kołodziejuk

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 29 września 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Eweliny Feldman-Kołodziejuk

Temat rozprawy: Intergenerational Transmission of Motherhood in the Fiction of Margaret
Atwood [Międzypokoleniowy przekaz macierzyństwa w twórczości prozatorskiej Margaret Atwood]

Promotor:
dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB

Recenzenci:
Dr hab. Paulina Ambroży, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza)
Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja
Kopernnika)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/ec2acb1583cf43d09c6711d6b3232923

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/195


oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).
Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Zawiadomienie

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Medellin: obraz traumy i przemocy w twórczości kolumbijskich dziennikarzy

KIEROWNIK: dr Anna Maria Karczewska
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 5)
OKRES REALIZACJI: 12 miesięcy (2021–2022)
BUDŻET: 26455 zł

STRESZCZENIE
Projekt poświęcony jest najnowszemu reportażowi kolumbijskiemu jako zapisowi przemocy doświadczanej przez mieszkańców Medellin w latach 1980-2011 oraz reakcji społeczeństwa na tę przemoc. Projekt ma dowieść, że literatura (w tym wypadku niefikcjonalna) nie tylko odpowiada na potrzebę dawania świadectwa cierpieniu, ale również rzuca wyzwanie istniejącym formom reprezentacji przemocy. Reportaże na temat sytuacji w opanowanym przez przestępczość Medellin oddają głos grupom marginalizowanym (mieszkańcom tzw. barrios populares, ubogich dzielnic), dokumentują zbiorową i indywidualną traumę oraz strategie przetrwania. Pokazują one także długą historię i wieloaspektowość przemocy oraz wskazują, jak różne formy tej przemocy wpływają na codzienne życie i samoświadomość mieszkańców Medellin. Teksty Ricardo Antonio Aricapy (Comuna 13, 2015), Juana Camilo Castañeda Arboledy (Nuestro otro infierno, 2017) i Alonso Salazara (No nacimos pa 'semilla, 1990) będą przedmiotem analizy i pozwolą na weryfikację powyższych hipotez.

Reportaże te współtworzą typ narracji, określany w studiach latynoamerykańskich jako testimonio, w którym chodzi o gest powtórzenia traumatycznego doświadczenia i które ujawnia granice wiedzy, reprezentacji i sprawiedliwości. Testimonio to rodzaj narracji, która dokumentuje aspekty rzeczywistości Ameryki Łacińskiej, która upublicznia sytuację opresji lub niesprawiedliwości, ujawnia pilną potrzebę dawania świadectwa wydarzeniu lub serii wydarzeń związanych z przemocą, łamaniem praw człowieka. Indywidualne wspomnienia spisane w testimonio mogą reprezentować perspektywę dużo szerszej grupy osób (Beverley 2004, Gugelberger 1996). Narracja, która jest utrzymana w pierwszej osobie i symuluje przekaz oralny, stanowi tu autentyczne świadectwo przemocy, ale jest jednocześnie poddana stylizacji literackiej. Oryginalne relacje swoich rozmówców zapisują i oddają do druku najczęściej dziennikarze, co wpływa na postać samego świadectwa. Reportaże z Ameryki Południowej mają zwykle formę tradycyjnego storytelling lub narracji autobiograficznej. Tego typu reportaże domagają się tym samym odmiennych narzędzi analizy niż np. świadectwa po Holokauście, zarówno na poziomie konstrukcji literackiej (Herman 2013, Vickroy 2015), jak i koncepcji traumy.

Przedmiotem działania jest dwumiesięczny wyjazd do kolumbijskiego miasta Medellin w celu przeprowadzenia kwerendy w kilku bibliotekach, archiwach i muzeach. Kwerenda pozwoli na zgromadzenie literatury źródłowej oraz uzyskanie dostępu do najnowszych badań dotyczących kolumbijskich reportaży poświęconych konfliktom społeczno-kulturowym. Dodatkowym celem jest uzupełnienie wiedzy o problemach życia codziennego mieszkańców Medellin; zgromadzenie korpusu tekstów niezbędnych do przeprowadzenia analizy reportaży oraz – na ich podstawie – prześledzenia sposobów artykulacji doświadczenia przemocy przez Kolumbijczyków.

Przedstawione tutaj zagadnienia zasługują na uwagę z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, literatura dotycząca przemocy w Kolumbii koncentruje się z reguły albo na historii działań grup zbrojnych, albo na ekonomiczno-politycznych przyczynach konfliktu zbrojnego. Rzadko omawia się konsekwencje przemocy dla osób wysiedlonych oraz traumę znacznej części społeczeństwa. Nie można jednak w ten sposób skonstruować całościowej interpretacji kryzysu miasta. Dlatego literaturę dotyczącą konfliktu zbrojnego należy zestawiać ze świadectwami ofiar pozostałych barbarzyństw by wspólnie budować pamięć historyczną. Po drugie, reportaże, przyczyniają się do rekonstrukcji przeszłości, badają ją, przedstawiają wersje zarówno ofiar, jak i sprawców, często przejmują funkcję sumienia społecznego. Mają za zadanie interweniować, opowiedzieć ludzkie historie w odpowiedzialny sposób.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki

Białystok, 13 września 2021 r.

Konferencja będzie poświęcona „literackiemu Podlasiu kobiet”. W tak określonym przedmiocie badań spotykają się dwa specyficzne doświadczenia: kobiecość i lokalność, w tym przypadku podlaska. Refleksji poddane zostaną m.in. kobiety jako patronki białowieskiej przyrody i przestrzeni publicznej w XXI wieku, twórczość Elżbiety Michalskiej, Piotra Nesterowicza, Krzysztofa Gedroycia, Joanny Siedleckiej, Melanii Burzyńskiej, Agnieszki Suchowierskiej, Marty Guśniowskiej, Miry Łukszy. Uczestnicy konferencji przyjrzą się kobietom-autorkom, ale też bohaterkom literatury. Przedmiotem namysłu będą ich społeczne awanse, migracje (zwłaszcza wieś-miasto), rola w przestrzeni publicznej i intymnej czy topika kobiecego doświadczenia.

Sesja będzie miała charakter hybrydowy – referatów można wysłuchać na żywo bądź online (link poniżej). Wstęp wolny na wszystkie obrady.

Konferencja jest kolejnym przedsięwzięciem stanowiącym efekt współpracy Zespołu Badań Regionalnych, Zakładu Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych oraz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku i została zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Link do obrad:
https://zoom.us/j/94659356996?pwd=YnU2RTFwVVNxUGxOZzh3ZHFndk9OQT09

Meeting ID: 946 5935 6996
Passcode: 0R95Ld

Program

Zapraszamy na Festiwal Literacki Zabrane!

Zapraszamy na Festiwal Literacki Zebrane!

Już po raz dwunasty Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów w partnerstwie z Wydziałem Filologicznym UwB i Uniwersytetem w Białymstoku ma przyjemność zaprosić wszystkich miłośników literatury na Festiwal Literacki Zebrane. Impreza odbędzie się w dniach 7-11 września 2021 w klubie Zmianie Klimatu przy ul. Warszawskiej 6 w Białymstoku. Wstęp wolny.

Wszystkie wydarzenia festiwalowe będą również transmitowane online.

Festiwal potrwa aż 4 dni! Organizatorzy przygotowali 7 spotkań z pisarzami oraz ekspertami. Nie zabraknie też dobrej muzyki – w tym roku wystąpi Mikołaj Trzaska, autor ścieżki dźwiękowej do filmów Wojciecha Smarzowskiego. Jak zwykle wydarzeniu towarzyszyć będą nowości, premiery, gorące dyskusje. Na stoisku TaniaKsiazka.pl, jednej z największych polskich księgarni internetowych, będzie można nabyć w atrakcyjnej cenie pozycje wszystkich zaproszonych na festiwal gości. Księgarnia jest sponsorem całego festiwalu. Dyrektorem artystycznym wydarzenia jest dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB z Wydziału Filologicznego.

Więcej informacji oraz program na: facebook.com/ZebraneFestiwalLiteracki

Program 12. Festiwalu Literackiego Zebrane:

7.09 (wtorek)
19:00 – spotkanie autorskie z Mikołajem Trzaską
21:00 – koncert projektu Mikołaja Trzaski

8.09 (środa)
18:00 – spotkanie autorskie z Mirą Marcinów
20:00 – spotkanie autorskie z Adamem Leszczyńskim

9.09 (czwartek)
19:00 – spotkanie autorskie z Aleksandrą Lipczak

10.09 (piątek)
18:00 – spotkanie autorskie z Witoldem Szabłowskim
20:00 – spotkanie autorskie z Krzysztofem Vargą

11.09 (sobota)
18:00 – spotkanie autorskie z Chrisem Niedenthalem

Festiwal dofinansowano z budżetu Miasta Białystok.