Wybory do Rady Samorządu Studenckiego

Wybory do Rady Samorządu Studenckiego

Studenci,

Pragniemy poinformować, że na podstawie uchwały USKW nr 2021/3 ws. zarządzenia wyborów, w dniach od 18 października (od godziny 00:00) do 19 października (do godziny 23:59) br. odbędą się wybory do Rady Samorządu Studenckiego. Głos będzie można oddać w ciągu 48 godzin, wyłącznie za pośrednictwem konta USOS w zakładce „dla wszystkich”, a następnie wybrać opcję „wybory”.

Na poszczególnych wydziałach wolna jest odpowiednia ilość wakatów w poszczególnych Radach Samorządu:

 • Wydział Biologii – 8 wakatów
 • Wydział Chemii – 10 wakatów
 • Wydziały Fizyki, Matematyki i Instytut Informatyki – 13 wakatów
 • Filia UwB w Wilnie – 5 wakatów
 • Wydział Ekonomii i Finansów i Instytut Zarządzania – 10 wakatów
 • Wydział Nauk o Edukacji – 15 wakatów
 • Instytut Studiów Kulturowych – 10 wakatów
 • Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych i Instytut Filozofii – 6 wakatów
 • Wydział Filologiczny – 5 wakatów
 • Wydział Prawa – 10 wakatów
 • Instytut Socjologii – 10 wakatów

Kandydatury można zgłaszać do 14 października br., wysyłając je na adres mailowy Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej: uskw@uwb.edu.pl w formie pliku .pdf lub .jpg. W tytule maila proszę zawrzeć informację o wydziale, na którym kandydat/ka ubiega się o wakat. Zgłoszenie takie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu kandydata/ki,
2. oświadczenie kandydata/ki o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko w jednej jednostce* (jeśli kandydat/ka studiuje na więcej niż jednym wydziale, może ubiegać się o miejsce w Radzie Samorządu Studenckiego wyłącznie na jednym z nich),
3. własnoręczny podpis pod zgłoszeniem.

Jeśli kandydata/kę zgłasza osoba inna niż on/a sam/a, wówczas zgłoszenie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu zgłaszającego/j oraz jego/jej podpis,
2. imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu kandydata/ki,
3. oświadczenie kandydata/ki o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko w jednej jednostce,
4. zgodę kandydata/ki potwierdzoną jego/jej podpisem.

*oświadczenie powinno mieć następujące brzmienie: „Oświadczam, że wykonuję bierne prawo wyborcze wyłącznie na Wydziale…/w Instytucie… (podać nazwę jednostki)”

Zgłoszenia niespełniające wszystkich wymagań będą odrzucane.

Ponadto, grupa co najmniej trzech kandydatów może utworzyć komitet wyborczy. Zgłoszenie informacji o jego utworzeniu wraz z jego nazwą i listą członków musi być potwierdzone podpisem każdego z nich i wysłane na adres mailowy Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej: uskw@uwb.edu.pl nie później niż na 3 dni przed dniem wyborów.