Dzień: 11 października 2021

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Majewskiej

Białystok, 11 października 2021 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Rada Dyscypliny Językoznawstwo zawiadamia, że 26 października 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Majewskiej

Temat rozprawy: Językowe obrazy kobiety i mężczyzny w felietonach prasowych z przełomu wieków XX i XXI (na przykładzie tekstów Tomasza Raczka i Małgorzaty Domagalik z tygodnika „Wprost”)

Promotor:
dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB

Recenzenci:
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK (UMK, Toruń)
dr hab. Małgorzata Bortliczek, prof. UŚ (UŚ, Katowice)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazaniem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednia komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/a056acea8c2a4c9fa5581a7d1dda1880

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11689/1/M_Majewska_Jezykowe_obrazy_kobiety_imezczyny_w_felietonach_prasowych.pdf

oraz w sekretariacie Kolegium Językoznawstwa (p. 69, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).
Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Prof. dr hab. Irena Szczepankowska
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Wykład otwarty prof. G. Iarotska (visiting professor)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi prof. Galyna Iarotska, visiting professor z Odeskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ilji Miecznikowa. Temat wykładu to „Семантика ценности и оценки в языке ”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 14.10.2021 (początek o godz.15.00) i będzie miało formę zdalną (MS Teams).

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNmMjM5YjktMzM5Ny00YzkzLWIwYTEtZDY2OTMyOGY4NWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22e0b31a9c-47e7-48e9-9476-8a5f20d04418%22%7d

fot. 123rf.com/kasto

Międzynarodowa konferencja naukowa „MODERNIZM POLSKI I UKRAIŃSKI”

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Katedra Polonistyki
Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu
Im. Tarasa Szewczenki

Instytut Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Międzynarodowa konferencja naukowa
MODERNIZM POLSKI I UKRAIŃSKI

Warianty narodowe:
Paralele i dialogi

Program