Miesiąc: październik 2021

Bordeaux Montaigne University internship

Dear Students,

Warm greetings from bordeaux Montaigne University!

We are currently looking for an intern and we
would be please to welcome one of your students.

Feel free to spread the news and to forward the intership offer
enclosed to the students who might be interested.

Contact person:
CLAIRE LEVACHER
Chargée de coopération internationale (Europe)
Tél. +33 (0)5 57 12 10 77 [1]

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES
Pôle coopération internationale

Bureau ACC 227, Domaine universitaire, F-33607 PESSAC Cedex
www.u-bordeaux-montaigne.fr [2]
[3]

Links:

[1] http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/logomail.html?utm_source=Bordeaux3&utm_medium=courriel&utm_campaign=logosignaturemail
[2] http://www.u-bordeaux-montaigne.fr
[3] http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/annoncemail.html?utm_source=Bordeaux3&utm_medium=courriel&utm_campaign=pubsignaturemail

ERASMUS GUEST LECTURES OCTOBER 2021

Hernando Blandón Gómez, PhD

Zapraszamy na wykłady dr. Hernando Blandon Gomeza z Papieskiego Uniwersytetu Boliwaryjskiego (UPB) w Medellin. Wykłady gościa z Kolumbii odbędą się w ramach programu Erasmus+.


ERASMUS GUEST LECTURES OCTOBER 2021

Hernando Blandón Gómez, PhD
Profesor Titular – Investigador Asociado
Escuela de Arquitectura y Diseño
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Medellin, Colombia

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
uL. LINIARSKIEGO 3

October 12, 2021

9:45-11:15 (room 20)

The body – an approach from two Colombian novels.

11:30 – 13 :00 (room 5)

Comics – an alternative to disseminate research results.

13:15 – 14:45 (room 17)

The city – a semiotic look, a methodolgy to create city narratives and graphic products. 

Szkolenie biblioteczne

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2021/2022 szkolenie biblioteczne odbywa się w formie online. Materiały szkoleniowe znajdują się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w zakładce „Zasady korzystania/Szkolenie biblioteczne” (https://bg.uwb.edu.pl/bu/zasady-korzystania/883-szkolenie-biblioteczne).

Mogą już Państwo zapisać się do Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. K. Ciołkowskiego 1R, parter). Osoby zgłaszające się do zapisu powinny posiadać aktualną legitymację studencką, która będzie też pełniła funkcję karty bibliotecznej (koszt aktywacji karty na czas studiów wynosi 5 zł).

Konferencja naukowa pt. 9th International Conference on Language, Literature and Culture / Crossroads III

Zakład Prozy Anglojęzycznej zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. 9th International Conference on Language, Literature and Culture / Crossroads III: Risk and safety organizowaną wspólnie z Cankaya University w Ankarze. Konferencja hybrydowa odbędzie się w dniach 14-15 października 2021 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

6 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W związku z Zarządzeniem nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2021 r. ws. organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku przypominamy, że dzień 6 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Archiwa kultury polskiej XX wieku: Londyn – Białystok – Turyn”

Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,
Departament Języków i Literatur Obcych Uniwersytetu w Turynie,
Archiwum Państwowe w Białymstoku
oraz  Biblioteka Polska POSK w Londynie

mają zaszczyt zaprosić na II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu
„Archiwa kultury polskiej XX wieku: Londyn – Białystok – Turyn”

zatytułowaną

„Polonica zagraniczne. Stan wiedzy i perspektywy badawcze”,

która odbędzie się w dniach 7-8 października br. w Archiwum Państwowym w Białymstoku

Program
Plakat

Wybory do Rady Samorządu Studenckiego

Studenci,

Pragniemy poinformować, że na podstawie uchwały USKW nr 2021/3 ws. zarządzenia wyborów, w dniach od 18 października (od godziny 00:00) do 19 października (do godziny 23:59) br. odbędą się wybory do Rady Samorządu Studenckiego. Głos będzie można oddać w ciągu 48 godzin, wyłącznie za pośrednictwem konta USOS w zakładce „dla wszystkich”, a następnie wybrać opcję „wybory”.

Na poszczególnych wydziałach wolna jest odpowiednia ilość wakatów w poszczególnych Radach Samorządu:

 • Wydział Biologii – 8 wakatów
 • Wydział Chemii – 10 wakatów
 • Wydziały Fizyki, Matematyki i Instytut Informatyki – 13 wakatów
 • Filia UwB w Wilnie – 5 wakatów
 • Wydział Ekonomii i Finansów i Instytut Zarządzania – 10 wakatów
 • Wydział Nauk o Edukacji – 15 wakatów
 • Instytut Studiów Kulturowych – 10 wakatów
 • Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych i Instytut Filozofii – 6 wakatów
 • Wydział Filologiczny – 5 wakatów
 • Wydział Prawa – 10 wakatów
 • Instytut Socjologii – 10 wakatów

Kandydatury można zgłaszać do 14 października br., wysyłając je na adres mailowy Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej: uskw@uwb.edu.pl w formie pliku .pdf lub .jpg. W tytule maila proszę zawrzeć informację o wydziale, na którym kandydat/ka ubiega się o wakat. Zgłoszenie takie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu kandydata/ki,
2. oświadczenie kandydata/ki o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko w jednej jednostce* (jeśli kandydat/ka studiuje na więcej niż jednym wydziale, może ubiegać się o miejsce w Radzie Samorządu Studenckiego wyłącznie na jednym z nich),
3. własnoręczny podpis pod zgłoszeniem.

Jeśli kandydata/kę zgłasza osoba inna niż on/a sam/a, wówczas zgłoszenie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu zgłaszającego/j oraz jego/jej podpis,
2. imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu kandydata/ki,
3. oświadczenie kandydata/ki o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko w jednej jednostce,
4. zgodę kandydata/ki potwierdzoną jego/jej podpisem.

*oświadczenie powinno mieć następujące brzmienie: „Oświadczam, że wykonuję bierne prawo wyborcze wyłącznie na Wydziale…/w Instytucie… (podać nazwę jednostki)”

Zgłoszenia niespełniające wszystkich wymagań będą odrzucane.

Ponadto, grupa co najmniej trzech kandydatów może utworzyć komitet wyborczy. Zgłoszenie informacji o jego utworzeniu wraz z jego nazwą i listą członków musi być potwierdzone podpisem każdego z nich i wysłane na adres mailowy Uczelnianej Studenckiej Komisji Wyborczej: uskw@uwb.edu.pl nie później niż na 3 dni przed dniem wyborów.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii. Prosimy o zapoznanie się z tymi wytycznymi.

Należy je traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji prawnej, lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danej uczelni. Więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka.

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów w okresie epidemii