Miesiąc: grudzień 2021

NOWY PROFESOR NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

Z przyjemnością informujemy, iż postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 grudnia 2021 roku Pan dr hab. GRZEGORZ MOROZ, prof. UwB otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Panu Profesorowi w imieniu całej społeczności Akademickiej Wydziału Filologicznego serdecznie gratulujemy!

Kolegium Dziekańskie

ZBIÓRKA CHARYTATYWNA

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KLUB HUMANISTÓW
I KOŁO NAUKOWE EDYTORÓW ,,ASTERYSK” ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ:
-kosmetyków,
-drobnych gadżetów RTV (np. słuchawki),
-słodyczy,
-gier planszowych,
-płyt CD z muzyką,
i innych gadżetów 🙂

DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
NA UL. BARANOWICKIEJ 203
Zbiórka odbędzie się
7-9 grudnia
na Wydziale Filologicznym UwB (plac NZS),
na parterze przy wejściu.

Zbiórka odbędzie się
7-9 grudnia
na Wydziale Filologicznym UwB (plac NZS),
na parterze przy wejściu.

Nabór wniosków do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego

Trwa nabór wniosków do 31. edycji Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – za najlepszą książkę 2021 roku. Wnioski – zgłoszenia _(w kopercie z dopiskiem „Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku)_ należy kierować na adres:

DEPARTAMENTU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU URZĘDU MIEJSKIEGO W
BIAŁYMSTOKU
UL. SŁONIMSKA 1
15-950 BIAŁYSTOK

w terminie DO 31 STYCZNIA 2022 ROKU.

Więcej informacji w załączniku oraz na stronie

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/nabor-wnioskow-do-nagrody-literackiej-im-wieslawa-kazaneckiego-za-2021-r.html

Dokumenty:
Uchwała ws. ustanowienia Nagrody Literackiej (do odczytu)
Uchwała zmieniająca ws. Nagrody Literackiej XLIII-611-21 (do odczytu)
Uchwała zmieniająca ws. Nagrody Literackiej XXXV-510-21 (do odczytu)
Oświadczenie wnioskodawcy
Informacja o przetwarzaniu danych
Informacja o naborze wniosków za 2021 r. (skan)
Wniosek o przyznanie Nagrody Literackiej

Konferencja: Od-po-wie-dzialność. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec rzeczywistości

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POLONISTÓW
W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE

Zaprasza do udziału w konferencji:

Od-po-wie-dzialność. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec rzeczywistości

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ
3–4 MARCA 2022
NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS

Więcej szczegółów w załączniku.

Pogranicze polsko-białorusko-litewskie: twórcy dwujęzyczni pochodzący z Białostocczyzny z okresu 1900–1939

KIEROWNIK: dr Anna Sakowicz

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 5)

OKRES REALIZACJI: 12 miesięcy (2022)

BUDŻET: 10833 zł

STRESZCZENIE:

Dr Sakowicz badać będzie aktywność literacką pogranicza oraz ujęcie heterogenicznej, wielokulturowej, wielojęzycznej przestrzeni w literaturze. Aby usystematyzować wiedzę o twórczości pisarzy pochodzących z Białostocczyzny, a żyjących i tworzących w Wilnie w latach 1900–1939, przeprowadzi kwerendy w bibliotekach i archiwach w Wilnie.

Wilno od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej było – z uwagi na fakt braku niepodległego państwa białoruskiego – centrum życia kulturalno-literackiego społeczności białoruskiej, w tym osób pochodzących z Białostocczyzny (dzisiejsze Podlasie). Poza granicami BSRR, gdzie istniał system totalitarny, literatura białoruska swobodnie rozwijała się w Wilnie. To w głównej mierze w Wilnie skupiała się inteligencja białoruska, a wraz z nią nastąpił rozwój życia literackiego Białorusinów.

Za najważniejszą cechę literatury pogranicza uznaje się zapis codziennego doświadczenia życia na terytorium wielokulturowym, ale także obronę i apologię „małych ojczyzn”. Zadaniem badawczym dr Anny Sakowicz będzie weryfikacja tych aspektów w odnalezionych utworach powstałych na pograniczu, a przechowywanych w instytucjach naukowych w Wilnie. Teksty literackie zostaną następnie poddane analizie, uwzględniającej szereg  zagadnień istotnych dla heterogenicznej przestrzeni pogranicza, zwłaszcza częste zmiany granic państwowych, dobrowolne i wymuszone migracje, konflikty narodowościowo-społeczne, problemy z tożsamością etniczno-kulturową. Poszukiwania dr Sakowicz skoncentrują się również na takich kwestiach, jak: aktywność społeczno-kulturowa człowieka pogranicza, sposób postrzegania przezeń egzystencji na ziemi „przechodów”, reakcje na postawy deprecjonujące jego kulturową autoidentyfikację, i szerzej, interakcje związane ze współistnieniem na danym terytorium różnych narodów, kultur, wyznań i języków.

Literaturę pogranicza w zależności od doświadczenia wspólnoty istnienia na pograniczu ująć można w ramach dwóch modeli kulturowych (zob. M. Dąbrowska-Partyka, Pogranicza literatury – literatura pogranicza). Pierwszy – ma charakter hubrystyczny*, i wyróżnia się postawami ksenofobicznymi, uaktywnianiem idei politycznej i kulturowej ekspansji, a także opiera się na wyraźnej świadomości granicy, tzn. podziału przestrzeni na swoją i obcą. Drugi opisać można jako postawę otwarcia, związaną z przekształceniem niejednoznacznego przeżycia pogranicza w źródło bogactwa, realizującą się w sferze codzienności, przeżyć intymnych, prywatnych, mających walor autentyzmu, zdystansowaną wobec kolektywnych formuł i wzorców wytwarzanych przez centra kulturowe. Celem dr Sakowicz jest również próba odpowiedzi na pytanie: który z modeli kulturowych przeważa w utworach powstałych na pograniczu polsko-białorusko-litewskim?

* Jako hubrystyczną defniuje badaczka taką świadomość, która „objawia się jako kulturowa autokreacja wysuniętej placówki, przedmurza czy oblężonej twierdzy” (Pogranicza literatury – literatura pogranicza, 2004, s. 10)

Sukces badaczki z Wydziału Filologicznego! Grant NCN MINIATURA dla dr Anny Sakowicz

Z radością informujemy, że nasza Koleżanka dr Anna Sakowicz otrzymała grant MINIATURA, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jej projekt nosi tytuł Pogranicze polsko-białorusko-litewskie: twórcy dwujęzyczni pochodzący z Białostocczyzny z okresu 1900–1939.

Dr Sakowicz badać będzie aktywność literacką pogranicza oraz ujęcie heterogenicznej, wielokulturowej, wielojęzycznej przestrzeni w literaturze. Aby usystematyzować wiedzę o twórczości pisarzy pochodzących z Białostocczyzny, a żyjących i tworzących w Wilnie w latach 1900–1939, przeprowadzi kwerendy w bibliotekach i archiwach w Wilnie. Teksty literackie podda następnie analizie, uwzględniając szereg  zagadnień istotnych dla przestrzeni pogranicza, zwłaszcza częste zmiany granic państwowych, dobrowolne i wymuszone migracje, konflikty narodowościowo-społeczne, problemy z tożsamością etniczno-kulturową. Poszukiwania dr Sakowicz koncentrują się na takich kwestiach, jak: aktywność społeczno-kulturowa człowieka pogranicza, sposób postrzegania przezeń egzystencji na ziemi „przechodów”, reakcje na postawy deprecjonujące jego kulturową autoidentyfikację, i szerzej, interakcje związane ze współistnieniem na danym terytorium różnych narodów, kultur, wyznań i języków.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-30-wyniki-miniatura5-lr5

Sukces badacza z Wydziału Filologicznego! Grant NCN MINIATURA dla dra Wiktora Gardockiego

Z radością informujemy, że nasz Kolega dr Wiktor Gardocki otrzymał grant MINIATURA, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jego projekt nosi tytuł Nieznane, literackie świadectwa Zagłady (1940-1955).

Dr Wiktor Gardocki zamierza odszukać i opracować mało znane lub nieznane, niepublikowane wcześniej (inedita) świadectwa Zagłady z lat 1940-1955, czyli z okresu, kiedy publikowanie na ten temat było znacznie utrudnione. Jak dowodzą jego wstępne rozpoznania (dr Gardocki prowadził już kwerendy w Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance Center), wiele utworów literackich poświęconych Holokaustowi nadal pozostaje w archiwach, w formie maszynopisów lub rękopisów.

Celem doktora Gardockiego jest nie tylko odnalezienie i analiza nieznanych tekstów, lecz również umieszczenie ich w szerszym historycznoliterackim kontekście i próba odpowiedzi między innymi na następujące pytania: co literatura polska straciła przez to, że owe utwory na wiele lat zniknęły z pola widzenia badaczy; kto i w jakich okolicznościach je pisał?; jaka jest ich wartość artystyczna (także w kontekście „niewystarczalności” języka, by opowiadać o Zagładzie)?; w jakim stopniu odnoszą się do współczesności?

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-30-wyniki-miniatura5-lr5

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Anna Markowa – życie i twórczość

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów

Szanowni Państwo,
w 2022 roku Anna Markowa obchodziłaby swoje 90. urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić Ogólnopolską
Konferencją Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość” oraz wydaniem monografii z rozprawami
przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki. Konferencję planowaliśmy na
listopad 2021, jednak z powodu poważnych problemów epidemicznych oraz na prośbę rodziny pisarki
postanowiliśmy przełożyć na koniec maja 2022. Z tego powodu ponawiamy zaproszenie do wszystkich,
którzy dotychczas nie zdążyli zadeklarować udziału w obradach. Mamy nadzieję, że pierwsza
konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu
strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy Śmierci odbędzie się w warunkach
stacjonarnych. Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji, czekamy na propozycje tematów.

Proponowane zagadnienia badawcze konferencji:
• miejsca Markowej – Lublin, Opole, Białystok,
• życie prywatne, zawodowe, artystyczne i społeczne Markowej,
• tematy twórczości literackiej i dziennikarskiej,
• literackie, artystyczne, filozoficzne, religijne źródła inspiracji,
• język, styl, poetyka w twórczości Markowej,
• twórczość Markowej jako inspiracja,
• radio, literatura, życie,
• mitologia, kultura, sztuka w poezji i w prozie Markowej.

Harmonogram:
• 30 marca 2022 – termin zgłaszania tematów na adres: markowa.konferencja@gmail.com
• 15 kwietnia 2022 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 27 maja 2022 – termin konferencji
• 30 września 2022 – termin nadsyłania tekstów do monografii pokonferencyjnej.

Więcej szczegółów w załączniku.

Z poważaniem
/Krzysztof Korotkich/