Rok: 2022

Wielki sukces prof. dr hab. Jolanty Sztachelskiej Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na krytyczną edycję dzieł Henryka Sienkiewicza

Kierowany przez prof. Jolantę Sztachelską projekt zatytułowany „Pisma Henryka Sienkiewicza. Edycja krytyczna pierwsza. Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości” został zakwalifikowany do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w module Dziedzictwo narodowe.

Zasadniczy cel, jaki stawia sobie badaczka, to publikacja wszystkich udokumentowanych co do autorstwa utworów Henryka Sienkiewicza, składających się na jego imponujący dorobek twórczy w opracowaniu krytycznym. Edycji poddana zostanie nowelistyka, powieści, podróżopisarstwo, publicystyka społeczna i literacka, pisma polityczne, wywiady, ankiety i inne utwory – poza korespondencją prywatną pisarza, która została opracowana i opublikowana.

Chcielibyśmy przywrócić dziełu Sienkiewicza stosowną mu pozycję w kulturze współczesnej. Pierwszemu polskiemu laureatowi Nagrody Nobla należy się uwaga i zainteresowanie głębsze niż to, którym obdarza się go obecnie. W naszej ocenie edycja krytyczna może wpłynąć na zmianę wizerunku autora Trylogii. Może być szansą, byśmy w przemienionej w mit, anachronicznej postaci z przeszłości, zobaczyli wreszcie Sienkiewicza na miarę XXI wieku – człowieka zainteresowanego modernizującym się światem, wsłuchanego w swój czas, mającego własny, nieraz bardzo krytyczny stosunek do wielu przejawów życia politycznego i społecznego, nade wszystko zaś – zatroskanego przedłużającą się niewolą, projektującego przyszłość wolnej Polski. Taki właśnie jest Sienkiewicz w świetle swoich utworów – wielki, a nieznany, nigdy niedoczytany do końca. Z powodów prozaicznych: wygodniejszej, bezkrytycznej recepcji popularnej, w której pomija się niewygodne, niepasujące do wytworzonych mitów wątki oraz – i chcę mocno podkreślić – braku źródeł, co wydaje się kardynalnym zaniedbaniem – wyjaśnia prof. Jolanta Sztachelska.   

Oprócz dr Karoliny Szymborskiej z UwB, która będzie sekretarzem projektu, prof. Sztachelska do współpracy zaprosiła kilkunastu badaczy z całej Polski – wybitnych znawców literatury XIX w., sienkiewiczologów, ale także młodych adeptów nauki. Jak mówi filolożka, dzięki temu uda się wykształcić grupę edytorów młodszego i średniego pokolenia. Zawłaszcza, że – jak przewiduje – krytyczna edycja dzieł Sienkiewicza nie będzie łatwa. Dla przykładu, problemem mogą być mankamenty dostępnych źródeł (np. niepełnych lub niesprawdzonych), mnogość wersji i wydań poszczególnych utworów, czy rozproszenie druków (tak jest w przypadku pism politycznych).

Badaczka przewiduje, że realizacja całego zamierzenia zajmie kilkanaście lat. I etap, na który przyznane zostało finansowanie, potrwa 60 miesięcy. W tym czasie uda się opracować i opublikować co najmniej 10 tomów dzieł Henryka Sienkiewicza, dwa dalsze zostaną przygotowane do druku. Zostanie też opracowana koncepcja cyfrowej publikacji wybranych utworów Henryka Sienkiewicza oraz portalu prezentującego warsztat pisarza – jednak ich realizacja stanie się możliwa, jeśli projekt będzie kontynuowany w kolejnych etapach.

Zamysł zespołu projektowego jest taki, by finalnie opublikować 36 tomów oryginalnych dzieł Henryka Sienkiewicza w nowoczesnym opracowaniu edytorskim, z komentarzem i przypisami, historią tekstu, odmianami tekstowymi, itd. Dodatkowo, w formie suplementu, powstałyby 4 tomy tłumaczeń tych utworów, które mają zasadnicze znaczenie dla recepcji światowej polskiego Noblisty (np. „Ogniem i mieczem”, „Quo vadis”).

Finansowanie przyznane na I etap prac wynosi 1 657 714 zł.

Konkurs w ramach programu RID na stanowisko badawcze – asystent (doktorant) w zakresie językoznawstwa

Prorektor ds. nauki UwB za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału
Uniwersytetu w Białymstoku
za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału
ogłasza konkurs
na stanowisko lektora języka angielskiego na czas określony (1.03.2022 r. – 30.09.2023 r.)
na Wydziale Filologicznym

Szczegóły w załączniku

Dokumenty:

Oświadczenie RODO
Oświadczenie ws. art. 113 UoSWiN
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie

IV Konferencja Naukowa: MŁODA POLSKA EZOTERYCZNA METAMORFOZY POETYKI – IDEE – OSOBOWOŚCI

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA HISTORII LITERATURY POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI
WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

mają zaszczyt zaprosić na
IV Konferencję Naukową

Z cyklu „MŁODA POLSKA: REWIZJE I REINTERPRETACJE”

Temat spotkania naukowego:

MŁODA POLSKA EZOTERYCZNA
METAMORFOZY POETYKI – IDEE – OSOBOWOŚCI

Sesja odbędzie się w Białymstoku 17 maja [wtorek] 2022 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego.

TEMATY BADAWCZE KONFERENCJI:

– Ezoteryczne, okultystyczne, teozoficzne inspiracje literatury i sztuki okresu Młodej Polski.
– Poetyka dzieła a modernistyczne implantacje i metamorfozy idei ezoterycznych.
– Ezoteryzm europejski i światowy a Młoda Polska: dwustronna transmisja idei.
– Obrazowanie, wizyjność, symbolizm a inspiracje ezoteryczne.
– Wielcy i zapomniani pisarze-ezoteryści w kulturze polskiej.
– Środkowo- i wschodnioeuropejskie migracje i transfery myśli ezoterycznej.
– Doświadczenie ezoterycznej transgresji a moment tworzenia i poetyka dzieła młodopolskiego.
– Filozoficzne, historycznokulturowe, socjologiczne konteksty młodopolskich eksperymentów z ezoteryzmem.
– Sztuki plastyczne, teatr, muzyka epoki a idee ezoteryzmu.

Formuła konferencji: hybrydowa (część uczestników sesji wystąpi stacjonarnie w Białymstoku, część połączy się online).

Wpisowe: przewidujemy wpisowe w wysokości 300 zł (pokryje koszty wynajęcia specjalistycznego sprzętu do połączeń online oraz druku książki).

Języki konferencji: polski, języki konferencyjne.

Warunki uczestnictwa stacjonarnego: uczestnicy obrad stacjonarnych w Białymstoku przyjeżdżają i nocują na koszt własny.

Z uczestnikami sesji w formule online zostanie przeprowadzone łączenie próbne w terminie wskazanym przed sesją przez Organizatorów.

*
Zgłoszenie tematów prosimy nadsyłać mailowo do dnia 20 lutego 2022 roku na adres mailowy:
modernizm-rewizje@wp.pl

Owocem spotkania będzie tom studiów z cyklu „Młoda Polska – rewizje, reinterpretacje” wydany w Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy/Pogranicza” w wydawnictwie z listy MEiN (wydanie planujemy w 2023 roku).

Serdecznie zapraszamy na Konferencję!

Prof. Jarosław Ławski
(KBF „Wschód – Zachód” UwB)

Dr Urszula M. Pilch
(Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ)

Prof. Anna Czabanowska-Wróbel
(Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ)

Dr Marcin Bajko
(KBF „Wschód – Zachód” UwB)

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
15-420 Białystok, pl. NZS-u 1
Tel. (+48) 504 169 997 – dr Marcin Bajko
(+48) 791 271 236 – dr Urszula M. Pilch
(+48) 664 057 370 – prof. Jarosław Ławski
mail: marbajk@gmail.com, urszulampilch@gmail.com, jlawski@wp.pl

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

– Prof. Anna Czabanowska-Wróbel – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu I Młodej Polski UJ – Przewodnicząca
– Prof. Jarosław Ławski – Katedra Badan Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB – Przewodniczący
– Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
– Prof. Dariusz Kulesza – Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej
– Prof. Gabriela Matuszek – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu I Młodej Polski UJ
– Prof. Ryszard Nycz – Katedra Antropologii Literatury i Badan Kulturowych, Wydział Polonistyki UJ
– Prof. Magdalena Popiel – Katedra Antropologii Literatury i Badan Kulturowych, Wydział Polonistyki UJ
– Prof. Marian Stala – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ
– Prof. Violetta Wejs-Milewska – Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych UwB
– Prof. Anna Wydrycka – Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX Wieku UwB

KOMITET ORGANIZACYJNY:

– Dr Urszula M. Pilch – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ – Przewodnicząca
– Dr Marcin Bajko – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB – Przewodniczący
– Dr hab. Iwona E. Rusek – Uniwersytet w Białymstoku
– Dr Dariusz Piechota – Zakład Badań Filologicznych nad Cenzurą UwB
– Dr Paweł Wojciechowski – Pracowania Komparatystyki Kulturowej UwB
– Dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
– Mgr Natalia Szabołtas – Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Tomy wydane w cyklu „Młoda Polska – rewizje, reinterpretacje”:

Ironia modernistów. Studia, red. naukowa Marcin Bajko, Urszula M. Pilch, Jarosław Ławski, Białystok 2018, 448 s.
Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. naukowa Marcin Bajko, Jarosław Ławski, Urszula M. Pilch, Białystok 2019.
Wincenty Lutosławski i literatura. Studia, red. naukowa Anna Janicka, Hanna Libera, Jarosław Ławski, współpraca redakcyjna Marcin Bajko, Urszula M. Pilch, Kraków – Białystok 2021 (w druku).