Ogólnopolska konferencja naukowa: RODZINA W KULTURZE I LITERATURZE EPOK DAWNYCH

Ogólnopolska konferencja naukowa: RODZINA W KULTURZE I LITERATURZE EPOK DAWNYCH

Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej
Zakład Literatury Współczesnej i Dawnej
Uniwersytet w Białymstoku

Ogólnopolska konferencja naukowa

RODZINA W KULTURZE I LITERATURZE EPOK DAWNYCH

Uniwersytet w Białymstoku
Białystok, 12.05.2022

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aO9WPJJ8I-L3rtRU_ZyasjZn2CrFzLe-q-C7fxbdVMCk1%40thread.tacv2/1652099272237?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Program:

09.00–9.20 – otwarcie konferencji

Moderator: dr hab. Maria Rowińska-Szczepaniak, prof. UO (UO)

9.20–9.40 dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. UKSW (UKSW), Galand z Reigny o małżeństwie, rodzinie, wspólnocie w „Libellus proverbiorum”

9.40–10.00 – dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US (US), Wzorzec małżeństwa w XVI i XVII-wiecznych pismach braci czeskich

10.00–10.20 – dr hab. Katarzyna Kaczor-Scheitler (UŁ), Rodzina jako wspólnota na przykładzie zakonnej społeczności norbertanek zwierzynieckich w Krakowie

10.20–11.00 – dyskusja

Moderator: dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK (UMK)

11.00–11.20 – dr hab. Maria Rowińska-Szczepaniak prof. UO (UO), Święci rodziny dominikańskiej w oratorstwie Fabiana Birkowskiego

11.20–11.40– dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. UKW (UKW), Szczęśliwy Oblubienic Maryi. Święty Józef w kazaniach Szymona Starowolskiego i Tomasza Młodzianowskiego

11.40–12.00 – dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP (AP) Matka i Syn w „Ogrodzie rozkosznym” Adriana Wieszczyckiego

12.00–12.20 – dyskusja

12.20–13.30przerwa

Moderator: dr hab. Krystyna Krawiec -Złotkowska, prof. AP (AP)

13.30–13.50 – prof. dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska (UwB), „Powolna sługa, siostra (i ciotka)…”. Sprawy rodzinne w korespondencji Anny Jagiellonki

13.50–14.10 – dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM (UWM), Między konwencją epistolarną a intymną relacją – obraz więzi rodzinnych w listach Konstancji z Gnińskich Czapskiej

14.10–14.30 – dr hab. Andrzej Borkowski, prof. UPH (UPH) Rodzina w świetle „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska

14.30–14.50 – dr hab. Grzegorz Trościński, prof. UR (UR), Problemy rodziny Sobieskich w okresie bezkrólewia po śmierci Jana III w okolicznościowej poezji politycznej

14.50–15.10dyskusja

Moderator: dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. UKW (UKW)

15.10-15.30– dr Elżbieta A. Jurkowska (UwB) Topika urodzinowa w genetlikonach Andrzeja Zbylitowskiego

15.30–15.50 – prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner (UMK), Dziecko w barokowych utworach funeralnych

15.50–16.10 – dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK (UMK), Mezalians w literaturze dawnej jako wyzwanie dla patriarchatu i feudalnych stosunków społecznych?

16.10–16.30 – dr Dorota Guzowska (UwB) Obraz wczesnonowożytnego ojcostwa we współczesnej brytyjskiej powieści historycznej

16.30–16.50 – dyskusja

16.50 – zamknięcie obrad