Dzień: 2022-06-20

(Aktualizacja) Tematy i opisy seminariów licencjackich na kierunku filologia polska w roku akademickim 2022-2023

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy seminariów licencjackich na kierunku filologia polska w roku akademickim 2022-2023, zapisy ruszają 21 czerwca 2022 r. od godziny 7.00 do 22 czerwca 2022 do godziny 18.00 w systemie USOS. Liczba miejsc jest ograniczona.

dr Dariusz Piechota (5 osób) Seminarium licencjackie Wydział Filologiczny ZAKŁAD BADAŃ FILOLOGICZNYCH NAD CENZURĄ
NAJNOWSZA PROZA POLSKA – BOHATEROWIE, MOTYWY, PROBLEMY

Seminarium poświęcone będzie najnowszej prozie polskiej zarówno wysokoartystycznej jak i popularnej.
Proponowane zagadnienia:
1) powroty do dziewiętnastego wieku w najnowszej prozie (bohaterowie, motyw straconych złudzeń, zjawisko retellingu);
2) ekologia w najnowszej prozie;
3) metropolia a prowincja w najnowszej prozie;
4) metamorfozy realizmu w najnowszej prozie (m.in. realizm ekologiczny, realizm empatyczny, realizm magiczny);
5) proza nostalgiczna.

dr Anetta Bogusława Strawińska (5 osób) Seminarium licencjackie Wydział Filologiczny Katedra Stylistyki i Lingwistyki Antropologicznej

Seminarium licencjackie nt.: „Nowe” kontra „stare” media – język, kultura, literatura
Tematem przewodnim seminarium jest z jednej strony analiza języka Internetu jako medium „nowego” w stosunku do takich „starych” publikatorów, jak chociażby prasa drukowana. Z drugiej zaś diagnoza, dokonujących się w przeciągu ostatnich lat, transfiguracji społecznych, kulturowych, zwyczajów i zachowań komunikacyjnych oraz językowych wywołanych głównie za sprawą „nowoczesnych środków wykorzystujących elektronikę w przekazie komunikacyjnym” (Goban-Klas, 1999). W dwudziestopierwszowiecznej polszczyźnie obserwujemy niespotykaną dotąd dynamikę zmian uzewnętrzniającą się przede wszystkim na płaszczyźnie leksykalnej. Powstają liczne nowe wyrazy, następują gwałtowne modyfikacje znaczeniowe słów, częste i zróżnicowane są zapożyczenia. Czynników warunkujących tego typu przekształcenia szukać należy głównie poza językiem. Nowe rozwiązania internetowe typu YouTube, Digg, Facebook, Twitter, MySpace zrewolucjonizowały tradycyjne modele komunikacyjne na płaszczyźnie społecznej. Odbiorca staje się twórcą, wytwórcą, konsumentem, producentem (T. Gobn-Klas 2001; P. Wallace 2003; L.H. Haber (red.) 2004; W. Pisarek (red.) 2006; M. Wawrzak-Chodaczek 2008; P. Levinson 2010; J. Hajdasz (red.) 2011; M. Kita, M. Śliwowska (red.) 2012; M. Kita, I. Loewe (red.) 2012; M. Karwatowska, B. Jarosz 2015, Reckwitz 2008, Szpociński, 2021). Szczegółowemu opisowi poddane zostaną m.in. polszczyzna Internetu jako specyficzny wariant języka ogólnego (odmiana socjolektalna); nowy model języka – typ medialny; stereotypizacja oraz szablonizacja wypowiedzi w massmediach; literatura cyfrowa; social media w kontekście szeroko rozumianej komunikologii; reklama w komunikacji marketingowej; gra jako tekst kultury (w szczególności język i kultura gier komputerowych); komunikacyjny, socjologiczny i kulturowy fenomen stron internetowych. Formuła seminarium nie zamyka się w obrębie opozycji „nowe” kontra „stare” media. W polu zainteresowań mieszczą się także badania nad językiem celebrytów, przedstawicieli życia społecznego, kulturalnego czy świata polityki. Dodatkowo przedmiot opisu stanowią językowe mechanizmy budowania marki osobistej oraz storytelling.

dr Marcin Lul (5 osób) Seminarium licencjackie Wydział Filologiczny Zakład Literatury XIX Wieku i Kultur Regionalnych

PROZATORSKIE SILVA RERUM: WIEK XIX I CIĄGI DALSZE
Proponuję następujące kręgi zagadnień z zakresu historii literatury i edytorstwa:
proza polska od XIX wieku do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem autorów mniej znanych, zapomnianych, niedoczytanych autor – dzieło – czytelnicy w perspektywie XIX-wiecznej i współczesnej; zwierciadła literatury: od realizmu do groteski tekst literacki jako narzędzie dydaktyki, propagandy, ideologii cywilizacyjne i kulturowe lęki, traumy, neurozy pisarzy, publicystów powieść-kalejdoskop, okno na świat, studium socjologiczne… formy „graniczne”: dziennik, autobiografia, list, pamiętnik, esej, reportaż… dziwolągi i hybrydy – światy przedstawione, postaci, gatunki… potoczne doświadczenie rzeczywistości, banał, stereotyp w powieści życie (nie)codzienne ludzi, przedmiotów, książek… tradycja XIX wieku we współczesnej powieści historycznej (Berent, Malewska, Terlecki, Rylski i inni); opis dzieła malarskiego w utworze literackim, czyli tzw. ekfraza; literackie „przewodniki” po galeriach i muzeach; troposfera powieści: biblioteka, artysta, literat, kolekcja, śmietnik, droga, podróż, granica, mapa, terytorium chłopi, chłopskość w obliczu zmiany region w literaturze, literatura regionu, nowy regionalizm – m.in. doświadczenie pamięci wpisane w przestrzeń projekt edytorskiego opracowania tekstów prozatorskich z XIX wieku na podstawie pierwodruku i/lub wersji rękopiśmiennej
Zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Dr Ewa Gorlewska (5 osób) Seminarium licencjackie Wydział Filologiczny Zakład Językoznawstwa Polonistycznego I Komparatystyki
Język (i) wartości – aksjologiczny wymiar tekstu i komunikacji Seminarium skupia się wokół współczesnych zagadnień aksjolingwistycznych, analizowanych zarówno w perspektywie semantycznej, jak i pragmatycznej. Podczas spotkań zgłębiane mogą być takie obszary tematyczne, jak między innymi: semantyka nazw wartości (definicje słownikowe, znaczenia tekstowe, konotacje potoczne), profilowanie pojęć aksjologicznych, językowy obraz wartości i tego, co wartościowe, w zróżnicowanych tekstach i komunikatach, formy wyrażania wartościowań w tekstach różnego typu, etyczne i nieetyczne zachowania komunikacyjne. Serdecznie zapraszam osoby szczególnie zainteresowane badaniem związku między językiem i wartościowaniem, chcące poszerzyć swoją wiedzę
Dr hab. Iwona Rusek (5 osób) Seminarium licencjackie Wydział Filologiczny Zakład Badań Źródłowych Nad Literaturą XIX i XX w. Niezwykłe postacie, zwierzęta, rośliny i przedmioty w literaturze XIX i początkach XX wieku Seminarium poświęcone będzie tekstom, w których odnaleźć można wszystko, co niezwykłe, wymykające się racjonalnej ocenie czy rozumieniu. Stąd świat niezwykłych istot (także nietypowych bohaterów), fantastycznych przedmiotów, mrocznego bestiarium czy baśniowego uniwersum znajdzie się w centrum zainteresowań badawczych oraz naukowej analizy czynionej w trakcie seminaryjnych spotkań, a także podczas samodzielnej pracy studentów
dr Marcin Bajko (5 osób) Seminarium licencjackie Wydział Filologiczny Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX Wieku Religia i antropologia w literaturze: romantyzm, Młoda Polska „czarny romantyzm” i jego kontynuacje; romantyzm w nurcie mistycznym; religijność pisarzy romantycznych i młodopolskich; mity i mitologie/mitologia Młodej Polski (mit artysty, mędrca/kapłana/przywódcy duchowego; mitologie: egipska, grecko-rzymska, słowiańska, nordycka, celtycka w literaturze modernistycznej); antropologia romantyczna, antropologia modernizmu (obraz: człowieka, kobiety, mężczyzny, dzieciństwa/dziecka, starości/starca); Eros i Tanatos w Młodej Polsce (miłość i śmierć w literaturze i kulturze epoki); Współczesne epifanie, recepcja, literacka i pozaliteracka obecność literatury Młodej Polski

FILOLOGIE ROSYJSKIE – ZAPISY NA SEMINARIUM LICENCJACKIE NA R. AKAD. 2022/23

Szanowni Państwo,

w terminie od 21 czerwca br. od godz. 18.00 do dnia 22 czerwca br. do godz. 18.00 w systemie USOS trwają zapisy na seminaria licencjackie na rok akademicki 2022/2023. Zapisy dotyczą studentów kierunku filologia, studiujących na modułach rusycystycznych.

Poniżej przedstawiamy Państwu zakres tematyczny seminariów licencjackich na rok akademicki 2022/2023.

Liczba miejsc jest ograniczona.

—————————————————————————————————————————

Dr Agnieszka Baczewska-Murdzek (seminarium literaturoznawcze)
„Rosyjska literatura współczesna i jej konteksty”
Seminarium poświęcone będzie problematyce rosyjskiej literatury współczesnej, zwłaszcza prozy rosyjskiej wieku XX, z akcentem na  problematykę czasów kryzysu (politycznego, społecznego, kulturowego, wartości moralnych i duchowych).
Jego tematyka będzie oscylowała wokół poszukiwań i odkryć, jakim literatura daje świadectwo, na różnych płaszczyznach tematycznych obejmujących doświadczenie indywidualne, kwestie społeczno-historyczne, zagadnienia filozoficzno-religijne, dylematy moralne, itp. W ramach seminarium uczestnicy dokonają wyboru indywidualnych projektów badawczych spośród proponowanych przez dr Agnieszkę Baczewską-Murdzek do analizy zagadnień. Możliwe byłoby zaproponowanie własnego tematu pracy, mieszczącego się w obszarze sugerowanym przez prowadzącego seminarium.

dr Anna Sakowicz (seminarium literaturoznawcze)
Program seminarium obejmuje wybrane zagadnienia z poszczególnych epok historycznych literatury rosyjskiej od Średniowiecza do lat 80-tych XIX wieku.

1. Filozoficzne i etyczne poszukiwania sensu życia m. in. w twórczości A. Puszkina, M. Lermontowa, M. Gogola, I. Turgieniewa, I. Gonczarowa, M. Sałtykowa-Szczedrina, F. Dostojewskiego, L. Tołstoja, F. Tiutczewa, A. Feta. Tematyka, zawartość ideowa literatury rosyjskiej XIX w.
2. Polifoniczność procesu literackiego literatury rosyjskiej.
3. Zagadnienia z teorii literatury.
4.  Promotor dopuszcza tematy zaproponowane przez studentów.

dr Anna Romanik (seminarium językoznawcze)
Proponowana tematyka seminarium dr Anny Romanik oscyluje głównie wokół zagadnień z zakresu rosyjskiej leksykologii, lingwistyki kontaktowej i medialingwistyki. W centrum zainteresowania jest współczesne słownictwo rosyjskie różnych dyskursów, ze szczególnym uwzględnieniem języka mediów (w tym reklamy). Przedmiotem badań są sposoby nominacji językowej oraz różne poziomy gramatyczne (semantyczny, morfologiczny i składniowy) analizowanej leksyki.

Dr Michał Mordań (seminarium językoznawcze)
„Onomastyka słowiańska – aspekt historyczny i współczesny”

Tematyka seminarium licencjackiego obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące nazewnictwa wschodniosłowiańskiego i polskiego. Przedmiotem analizy mogą być różne rodzaje nazw własnych: antroponimy (np. imiona, nazwiska, przezwiska mieszkańców wybranej/ych miejscowości), urbanonimy (nazewnictwo miejskie, np. nazwy ulic), zoonimy (nazwy własne zwierząt) itd. Opis nazw własnych może dotyczyć jednego zakresu geograficznego i chronologicznego, może też mieć charakter badania porównawczego.
Preferowane są zagadnienia onomastyczne, istnieje jednak możliwość zaproponowania własnego tematu (np. z zakresu leksykologii lub terminologii).


Dr Olga Anchimiuk (seminarium językoznawcze)
Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnego języka rosyjskiego z zakresu leksykologii. Proponowane tematy związane są z leksyką i terminologią religijną, medyczną, sportową, kulinarną, przyrodniczą (flora i fauna) zarówno w słownikach, jak i w utworach literackich. Proponowane tematy mogą być także związane z metodyką nauczania języków obcych (nauczanie wymowy oddzielnych głosek z wykorzystaniem współczesnych metod dydaktycznych).