Miesiąc: listopad 2022

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „W KRĘGU PROBLEMÓW ANTROPOLOGII LITERATURY”: CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI MIĘDZY TECHNICYZACJĄ A DUCHOWOŚCIĄ

ZAKŁAD SLAWISTYKI I LITERATUR ROSJI
KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD―ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ― UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK, 24-25 listopada 2022 r.

Program konferencji

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjViZWZhZDAtNmExNC00N2Y4LWJkZTgtODJiZmNjOTgwZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Wspomnienia o prof. Janie Czykwinie

14 listopada 2022 r. w wieku 82 lat zmarł prof. dr hab. Jan Czykwin – wybitny literaturoznawca, białoruski poeta, historyk sztuki, tłumacz, ceniony wykładowca, człowiek o wysokiej kulturze osobistej.

Jan Czykwin pisał wiersze od wczesnych lat, debiutował w 1957 roku, w białoruskim tygodniku „Niwa”. Studia wyższe ukończył w 1964 roku na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku rusycystyka. Od 1969 r. wykładał na filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, w latach 1985–1988 był kierownikiem Zakładu Filologii Rosyjskiej. W międzyczasie był przez kila lat pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1997 roku powrócił do Białegostoku. W latach 1998–2011 kierownik Katedry Rosyjskiej Literatury Dawnej, funkcjonującej w obrębie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2002–2008 przez dwie kadencje dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Członek ważnych gremiów literaturoznawczych o zasięgu ogólnopolskim, by wymienić tylko Związek Literatów Polskich. Od 1956 r. członek Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”. Od 1989 roku aż do śmierci sprawował funkcję prezesa tej organizacji literackiej. W trakcie jego kierownictwa stowarzyszenie rozwinęło swoją działalność: powstała możliwość wydawania książek pod gryfem „Biblioteczki BSL Białowieża”, zwiększyła się liczba jego członków, regularnie odbywały się seminaria twórcze, konferencje. Od 1998 r. Jan Czykwin był również redaktorem czasopisma literacko-artystycznego „Termapiły”. W środowisku mniejszości białoruskiej profesor Jan Czykwin był szanowany i znany, wierny rodzimej mowie, tradycji przodków, jednocześnie szanujący kulturę innych.

O samym Panu Profesorze zawsze mówiło się, iż jest nie tylko świetnym organizatorem, ale i wybitnym naukowcem. Znany jest jako autor nowatorskiej analizy literackiej poezji Afanasija Feta (АфанасiйФет: Гiсторыкалiтаратурнаедаследаванне, Białystok 1984).

Jan Czykwin pozostawił po sobie bogaty dorobek literacki. Jest on autorem kilkunastu tomików poezji w języku białoruskim, m. in.: „Idu” (1969), „Świataja studnia” (1970), „Niespakoj” (1977), „Na progu świata” (1983), „Splot słoneczny” (1988), „Świetły mih” (1989), „Kruhawaja czara” (1992), „Świet pierwszy i aposzni” (1997). Pisał również wiersze po polsku. Przekładał poezję polską na język białoruski, m.in.: utwory Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Stanisława Barańczaka, Stanisława Grochowiaka, Bolesława Leśmiana i innych, oraz białoruską na język polski, m. in.: Alesia Razanawa, Jerzego Marczuka i innych.

W 2008 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2015 roku otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Profesor był jedną z najbardziej znanych osobowości rusycystyki, białorutenistyki, podziwianym powszechnie. Pan Profesor Jan Czykwin w naszej pamięci pozostanie na zawsze jako Człowiek wielkiej profesorskiej klasy, emanujący wysoką kulturą osobistą, wewnętrzną siłą, jako autorytet naukowy i moralny. Przede wszystkim zaś jako Mistrz, który zawsze służył pomocą i wiedzą, fascynował swoją erudycją, oczytaniem i badawczą rzetelnością. To był wielki zaszczyt być Jego studentką, magistrantką, doktorantką, współpracownicą.

Anna Sakowicz

Prof. dr hab. Jan Czykwin – in memoriam

W dniu 14 listopada 2022 r. zmarł prof. dr hab. Jan Czykwin. Miał 82 lata. Prof. Jan Czykwin był wybitnym literaturoznawcą, białoruskim poetą, tłumaczem i znakomitym wykładowcą.

Prof. Jan Czykwin urodził się 18 maja 1940 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Studia wyższe ukończył w 1964 roku na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku rusycystyka. Jego droga zawodowa związana była z Warszawą i Białymstokiem. Początkowo pracował jako wykładowca w swojej Alma Mater, zaś od 1969 roku wykładał na filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, gdzie w latach 1985–1988 pełnił funkcję kierownika Zakładu Filologii Rosyjskiej. W latach 2002–2008 był dyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Przez kilkanaście lat piastował także stanowisko kierownika działającej w ramach instytutu Katedry Rosyjskiej Literatury Dawnej.

Był autorem wielu cenionych prac naukowych z zakresu literatury rosyjskiej i białoruskiej. Pozostawił po sobie również bogaty dorobek literacki w postaci kilkunastu tomów poezji, m. in.: Idu (Iду, 1969), Świataja studnia (Святаястудня, 1970), Niespakoj (Неспакой, 1977), Na progu świata (1983), Splot słoneczny (1988), Świetły mih (Светлы мiг, 1989), Kruhawaja czara (Кругаваячара, 1992), Świet pierwszy i aposzni (Светпершы i апошнi, 1997). Przekładał poezję polską na język białoruski (w tym utwory Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Stanisława Barańczaka, Stanisława Grochowiaka, Bolesława Leśmiana), a także lirykę białoruską na język polski (wiersze Alesia Razanawa, Jerzego Marczuka i innych). Był aktywny także na polu działalności redaktorskiej. Od 1998 roku był redaktorem czasopisma literacko-artystycznego „Termapiły” („Термапiлы”). Dzięki jego zaangażowaniu powstały dwa czasopisma naukowe: „Studia Wschodniosłowiańskie” i „Białorutenistyka Białostocka”.

Profesor był członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw literackich oraz naukowych, między innymi Związku Literatów Polskich oraz Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”, w którym od 1989 roku aż do swej śmierci sprawował funkcję prezesa.

Urodzony i wychowany na Podlasiu, które nazywał swoją „małą ojczyzną”, Prof. Jan Czykwin zapisał się w świadomości społeczeństwa jako popularyzator i współtwórca kultury białoruskiej, upowszechniający bogatą wielonarodową tradycję naszego regionu. Za swoją działalność na tym polu został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2008 roku.

Pozostaje żal, że nie ma już wśród nas wielkiego autorytetu naukowego, wybitnego znawcy literatur wschodniosłowiańskich, świetnego poety i tłumacza, wychowawcy wielu pokoleń filologów.

Nowy tom w wydawnictwie z II poziomu w ramach RID, współredagowany przez badaczkę z Wydziału Filologicznego

Z radością i dumą zawiadamy, że w prestiżowym wydawnictwie Harrassowitz Verlag ukazała się właśnie książka „Schreiben über Frauenbeziehungen Konstellationen, Räume, Texte” (Pisać o związkach między kobietami. Konstelacje, przestrzenie, teksty) pod redakcją Moniki Bednarczuk (UwB) i Justyny Górny (UW). Autorkami tekstów są historyczki literatury i kultury związane z polskimi, niemieckimi i austriackimi ośrodkami naukowymi.

Książka ukazała się dzięki wsparciu z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Zachęcamy do lektury – więcej informacji i spis treści na stronie https://www.harrassowitz-verlag.de/Schreiben_%C3%BCber_Frauenbeziehungen/titel_7127.ahtml

NOC ANGLISTÓW

Angliści z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na Noc Anglistów, która odbędzie się już 25 listopada!

Noc Anglistów to ogólnopolska akcja przygotowana przez ośrodki anglistyczne z całej Polski. W ramach jej programu odbędzie się ponad 100 niezwykłych wydarzeń – część z nich stacjonarnie (w 12 miastach), inne dostępne będą online. Białostoccy Angliści, którzy w akcji uczestniczą po raz pierwszy, w tym roku przygotowali następujące wydarzenia stacjonarne i wykład online:

1. William Shakespeare’s „King Lear”. Readers’ Theatre (WYDARZENIE STACJONARNE)

Dr Dorota Guzowska i studenci III roku filologii angielskiej zapraszają na adaptację sztuki Williama Szekspira „Król Lear” w formule teatru czytanego. Zredukowanie do minimum ruchu scenicznego, scenografii i kostiumów przekierowuje uwagę na słowo. Uwspółcześniony język ułatwia zrozumienie przedstawianej treści oraz pozwala młodemu widzowi docenić ponadczasowe przesłanie sztuki.

Dla kogo? Liceum, dorośli
Gdzie? ul. Liniarskiego 3, sala 26
Kiedy? 17.00 – 18.00
Język: angielski
Limit miejsc: 30
Zapisy: guzowska@uwb.edu.pl

2. „Po co popkulturze amerykańscy bitnicy? – Jack Kerouac, Allen Ginsberg i William S. Burroughs w filmach i grach wideo” (WYDARZENIE STACJONARNE)

Dr Tomasz Sawczuk i uczestnicy warsztatu przyjrzą się kojarzonemu z latami 50. XX wieku ruchowi bitników, który na zawsze przemienił oblicze (nie tylko) amerykańskiej literatury i kultury. Pisarze tacy jak Jack Kerouac, Allen Ginsberg czy William S. Burroughs zmienili na dobre reguły pisarskiej gry, wzbogacając model literatury romantycznej m.in. o inspiracje jazzem, liberalny światopogląd, wrażliwość na zmarginalizowane warstwy społeczeństwa oraz umiłowanie nieskrępowanego przemierzania wzdłuż i wszerz kraju i świata. Od zarania ruchu aż po dziś dzień o bitników upomina się pop-kultura; warto więc zastanowić się dlaczego tak się dzieje, dokonując przeglądu bitnikowych wątków w kinie i grach wideo.

Dla kogo? Liceum, dorośli
Gdzie? ul. Liniarskiego 3, sala 20
Kiedy? 18.15 – 19.15
Język: polski
Limit miejsc: 30
Zapisy: t.sawczuk@uwb.edu.pl

3. Henry David Thoreau, pieniążki i przekleństwo wszelkiej władzy: historia dziewiętnastowiecznego hipstera (WYKŁAD ONLINE)

Dr Jacek Partyka w swoim wykładzie poświęconym czołowej postaci amerykańskiego Transcendentalizmu postara się znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Czy literatura ma realny wpływ na rzeczywistość? Czy dawne teksty, na przykład dziewiętnastowieczne, mogą zmieniać współczesny świat? Jak może zachować się jednostka w zderzeniu w opresyjną władzą?

Dla kogo? Liceum, dorośli
Gdzie? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Kiedy? 17.00 – 18.00
Język: polski

Więcej szczegółów i informacji dotyczących wydarzeń online organizowanych przez ośrodki w całej Polsce na stronie: https://nocanglistow.pl/

Prelekcja Mistrzowska – Profesor Elżbieta Wesołowska (UAM)

Zapraszamy na pierwszą w tym roku akademickim Prelekcję Mistrza. Tym razem wykład zatytułowany
„Heros na walizkach. Przypadek Edypa”
wygłosi wybitna filolog klasyczna, współpracująca od dawna z białostockim środowiskiem filologicznym, Profesor Elżbieta Wesołowska (UAM).
Prelekcja zostanie wygłoszona w auli Wydziału Filologicznego UwB

3 listopada 2022 o godz. 11:30.

Prelekcja będzie również transmitowana z wykorzystaniem platformy MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asoHctuhEloZ6n-Jqx-vTOhAZrUnT7q95zHSW-C27sWA1%40thread.tacv2/1666769786540?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Facebook: https://fb.me/e/2UjWen57U

Z poważaniem,
dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB