Autor: wfadmin

Webinar series “Your PhD in France”

The French Embassies in Austria, the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia organize the first edition of the online event “Your PhD in France”.

This event will take place from January 19th to February 3rd and will consist of a series of webinars. We will start with a general webinar to get you acquainted with the research landscape in France and the basics of doctoral studies, including funding opportunities. 4 thematic webinars will follow, on the following topics: Natural Sciences, Social Sciences, Health and Life sciences and Artificial Intelligence applied to Environment.

During these webinars, you will be able to listen to, meet and ask questions to representatives of Doctoral Schools in French universities, Campus France, Alumni and other important French stakeholders. If you want to know more about research in France, are considering enrolling in a PhD Program abroad or simply spending some time abroad for your research project, this event is for you! France is a world leader in scientific research and we will give you all the information you need to experience it!

The programme of our first webinar, “The basics of research and doctoral studies in France”, January 19th at 5pm, will include:

 • A presentation and tips on doctoral schools, enrollment, research opportunities, funding, etc. by Aude Chanson, head of the Research Unit at Campus France and Melike Riollet, International Affairs Manager at Association Bernard Gregory
• An interview of Veronika Leláková, who recently graduated in the frame of a PhD joint supervision between France and the Czech Republic
• A question and answer session

 –> We strongly advise you to attend this first session before joining any of the thematic webinars.

To attend the webinars, please register by filling this form (at least one day prior to the date the chosen webinars are taking place): https://bit.ly/3b5QB6h

The basics of research and doctoral studies in France: 19/01/2021
Natural Sciences: 26/01/2021
Social Sciences: 27/01/2021
Health & Life Sciences: 02/02/2021
Artificial Intelligence applied to Environment: 03/02/2021  

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU IELTS

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  UwB
zaprasza
NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU IELTS

termin zajęć: piątki, od 12.02.2021 do 04.06.2021, godz. 17.00-19.15

miejsce zajęć: zajęcia w formie zdalnej na platformie ZOOM

12 czerwca 2021 będzie możliwość podejścia do egzaminu IELTS w siedzibie SPNJO, UwB w Białymstoku.

więcej informacji na stronie: https://uwb.edu.pl/ielts

Konferencja: Kształcenie filologiczne – nurty badawcze i aplikacje dydaktyczne

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowym seminarium naukowo-dydaktycznym

Kształcenie filologiczne – nurty badawcze i aplikacje dydaktyczne

Białystok, 22 lutego 2021 r.

Celem seminarium jest wymiana obserwacji na temat szeroko rozumianego kształcenia uniwersyteckiego, zarówno w kontekście dydaktyki poszczególnych przedmiotów, jak i badań dotyczących edukacji akademickiej w zakresie dyscyplin dominujących w kształceniu filologicznym, tj. językoznawstwa i literaturoznawstwa. Zależy nam również na podzieleniu się doświadczeniami z nauczania zdalnego, które, jak można przypuszczać, stanie się integralnym elementem dydaktyki akademickiej oraz podjęciu próby wspólnego wypracowania metod podnoszenia jakości kształcenia. Pozostawiając Państwu wybór szczegółowych aspektów dydaktycznych i problemów badawczych związanych z proponowaną tematyką seminarium, sugerujemy następujące obszary refleksji:

 1. Nurty w dydaktyce na kierunkach filologicznych, edukacja językoznawcza i literaturoznawcza (Reforma 2.0)
 2. Specjalności w ramach kierunków filologicznych
 3. Efektywne, nowoczesne pomoce dydaktyczne (w tym IT) w edukacji filologicznej
 4. Materiały dydaktyczne, sylabusy, plany, programy kształcenia – ich rodzaje, funkcjonalność i zastosowania
 5. Nauczanie zdalne – wnioski z eksperymentu
 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia
 7. Motywacja studenta i pracownika
 8. Narzędzia indywidualizacji procesu kształcenia uniwersyteckiego
 9. Monitorowanie osiągnięć studenta
 10. Ewaluacja potencjału i efektywności pracowników uczelni wyższych w zakresie dydaktyki
 11. System wsparcia nauczycieli akademickich w pracy dydaktycznej (Czy istnieje? Jaki powinien być?)
 12. Kształcenie uniwersyteckie a potrzeby rynku pracy, profil absolwenta
 13. Losy zawodowe absolwentów kierunków filologicznych

Na propozycje tematów wraz ze streszczeniem czekamy do 18 grudnia 2020 roku.
Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy Sekretarzy:
– zgłoszenia polsko- i angielskojęzyczne dr Karolina Szymborska k.szymborska@uwb.edu.pl
– zgłoszenia rosyjskojęzyczne

Czas wystąpienia: 20 minut.
Język konferencji: polski, rosyjski, angielski.

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru referatów.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady będą odbywały się online, o szczegółach technicznych poinformujemy w kolejnych mailach.

Przewidujemy publikację recenzowanej monografii w wydawnictwie z listy MNiSW. Na teksty czekamy do 30 kwietnia 2021 roku, wytyczne edytorskie prześlemy w osobnym mailu.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Marzanna Karolczuk
dr Ewa Lewicka-Mroczek
dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
dr Karolina Szymborska – Sekretarz
mgr Ludmiła Siegień – Sekretarz

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 09/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.

Zaproszenie w języku polskim wraz z kartą zgłoszeniową
Zaproszenie w języku rosyjskim wraz z kartą zgłoszeniową
Zaproszenie w języku angielskim wraz z kartą zgłoszeniową

Naukowa, krytyczna edycja z rękopisów korespondencji Tymona Terleckiego z Jerzym Giedroyciem, Mieczysławem Grydzewskim, Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Kazimierzem Wierzyńskim i innymi w pięciu tomach

KIEROWNIK: dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB
ZESPÓŁ: dr hab. Anna Janicka, prof. UwB, prof. Nina Taylor-Terlecka, Oxford, mgr Agata Stecewicz, mgr Irena Szewczenko; wykonawcy pomocniczy: dr hab. Barbara Czarnecka, mgr Urszula Trochimowicz, Anna Artysiewicz, dr Sylwia Szarejko i inni
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (moduł „Dziedzictwo narodowe”)
OKRES REALIZACJI: 2019–2023
NUMER PROJEKTU: Nr PJP/PJP/2020/1/00006
BUDŻET: 965 900 zł

OPIS
Podstawę przedmiotu badań stanowi niepublikowana dotąd spuścizna epistolograficzna Tymona Terleckiego (1905-2000; jej gros znajduje się w Archiwum Tymona Terleckiego w Oksfordzie), jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej emigracji niepodległościowej: doktora nauk humanistycznych, wykładowcy-teatrologa w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie, po wybuchu II wojny światowej żołnierza polskiej Armii we Francji, redaktora „Polski Walczącej”, po wojnie zaś członka NiD-u, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, ale przede wszystkim ważnego dla polskiej emigracji działacza, pisarza, eseisty, publicysty, współpracownika Radia Wolna Europa, pomysłodawcy i realizatora szeregu programów audialnych, inicjatora gromadzenia w Bibliotece Polskiej w Londynie zbiorów twórców emigracyjnych, pracowitego edytora. (Niezwykle ważne dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego jego dzieła to Straty kultury polskiej 1939–1945, Książnica Polska, Glasgow, i monumentalna Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, t. 1–2, Londyn 1964–1965). Wielowymiarowa i nieprzerwana aktywność Terleckiego od września 1939 r., po emigrację spędzoną w Londynie (z czasowym wyjazdem do USA i pracą w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu w Chicago), znalazła swoje potwierdzenie w jego licznych publikacjach, choć ich duża część jest nadal rozproszona w czasopismach i z pewnością wymaga jeszcze zespolenia.

Na szczególną uwagę – i to stanowi przedmiot niniejszego projektu badawczego – zasługują rękopisy Tymona Terleckiego złożone w archiwum oksfordzkim. Oczekują one na wydanie systemowe, a gros spośród nich stanowi korespondencja. Poza wydanymi dotąd zespołami epistolografii teatralnej, korpusami listów, które pisarz wymieniał z Józefem Wittlinem, Andrzejem Bobkowskim i Witoldem Gombrowiczem, pozostaje ogromna korespondencja, która czeka na krytyczne wydanie, a znajduje się nie tylko w Archiwum prywatnym Terleckiego w Oxfordzie, lecz również w wielu innych miejscach, takich jak: Biblioteka Polska w Londynie, Biblioteka Polska w Paryżu, Instytut „Kultury”, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku, PIASA, a w Polsce – Biblioteka UJ i Archiwum Emigracji w Toruniu.

Cel i zamierzony rezultat projektu sprowadza się zatem do przygotowania (zebrania i opracowania materiału rękopiśmiennego) oraz edycji krytycznej tej „nieznanej” korespondencji. Jak się okazuje, twórca i organizator życia kulturalnego polskiej diaspory w Londynie intensywnie korespondował z kilkoma najbardziej znaczącymi postaciami polskiej powojennej emigracji, a byli to: Jan Nowak-Jeziorański (korpus tej korespondencji liczy ze strony J. Nowaka-Jeziorańskiego ponad 1000 jednostek, przechowywanych w Archiwum w Oksfordzie, które stanowią znakomite źródło do badań nad związkami Terleckiego z monachijską Rozgłośnią Radia Wolna Europa); redaktor paryskiej „Kultury” Jerzy Giedroyć (na ten korpus składa się ok. 350 listów ze zbiorów Maisons-Laffitte i Oxfordu); Mieczysław Grydzewski – redaktor londyńskich „Wiadomości” (to ok. 1500 listów z archiwum w Oksfordzie i Archiwum Emigracji w Toruniu), Kazimierz Wierzyński – wybitny poeta, eseista, po wojnie na emigracji w USA (zespoły korespondencji Wierzyńskiego i Terleckiego są przechowywane w kilku miejscach: w Bibliotece Polskiej w Londynie, Bibliotece Polskiej w Paryżu, w PIASA w Nowym Jorku i Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku). Na ostatni, piąty tom złożą się korpusy epistolograficzne, których współautorkami były m.in.: Maria Danilewicz Zielińska, Tamara Karren, Zofia Romanowiczowa oraz Stefania Kossowska.

KONFERENCJE

W ramach projektu zaplanowano cykl konferencji naukowych, organizowanych przez Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych (Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku) we współpracy z Biblioteką Polską w Londynie oraz Departamentem Języków i Literatur Obcych Uniwersytetu w Turynie).

Cykl nosi tytuł ARCHIWA KULTURY POLSKIEJ XX WIEKU (LONDYN – TURYN – BIAŁYSTOK).

Problematyka konferencji dotyczy archiwalnych źródeł współczesnych badań monograficznych i biograficznych, istotnych w kontekście coraz bardziej zaznaczającej się potrzeby reinterpretacji spojrzenia na kulturę polską XX wieku (także okresów wcześniejszych). Ponadto wiele instytucji i osób prywatnych aktualnie upublicznia (zgodnie z cezurą czasu) swoje zbiory, zdejmując klauzule dyskrecjonalności chroniące dokumentację twórców, których życie przypadało zwłaszcza na okres 20-lecia międzywojennego, a wskutek pożogi wojennej ich działalność kontynuowana była bądź na emigracji, bądź w powojennym PRL-u (ci ostatni przeżyli okupację w Polsce i tu pozostali lub do kraju powrócili z emigracji). W cyklu trzech spotkań konferencyjnych spiętych głównym tytułem, omówione zostaną szczegółowe obszary/konteksty dot. m.in. poloniców, wagi monografii i epistolografii, aktualnie dostępnych (czy też jeszcze niedostępnych a zlokalizowanych) źródeł.

 • I Międzynarodowa Konferencja ARCHIWALNE ŹRÓDŁA WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ MONOGRAFICZNYCH I BIOGRAFICZNYCH (Londyn 9 listopada 2019 roku, POSK, Czytelnia Biblioteki Polskiej) (Plakat)
 • (zaplanowana) II Międzynarodowa Konferencja EPISTOLOGRAFIA I EMIGRACJA. PERSPEKTYWY BADAWCZE (Uniwersytet w Turynie)

Zagadnienia badawcze: Listy emigrantów i do emigrantów: osobliwości modelu genologicznego, metodologia badań nad epistolografią emigracyjną, list w strukturze współczesnej biografii i monografii o twórcy emigracyjnym (i krajowym), zasoby epistolograficzne polskich bibliotek i archiwów za granicą, polilingwizm listów emigracyjnych, między krajem a Zachodem: listy emigrantów okiem cenzury i Urzędu Bezpieczeństwa, problemy edytora epistolografii – próba katalogu

 • (zaplanowana) III Międzynarodowa Konferencja POLONICA ZAGRANICZNE. STAN WIEDZY I PERSPEKTYWY BADAWCZE (Białystok)

Zagadnienia badawcze: Geografia poloniców zagranicznych: biblioteki, muzea, archiwa zagraniczne, archiwa prywatne, zapomniane, zapoznane, nieznane: perspektywy nowych odkryć poloniców w ośrodkach zagranicznych, polonica w Europie Zachodniej a polonica w Europie Wschodniej – stan wiedzy/stan dostępności, amerykańskie i światowe zasoby poloniców, między krajem a emigracją: rola poloniców w transferze kulturowym między kulturą polską a kulturą światową, metodologia badań nad polonicami/ problemy/wyzwania

Literatura pisarzy pokolenia Beatu w perspektywie lacanowskiej

KIEROWNIK: dr Tomasz SawczukŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Clifford and Mary Corbridge Trust, the University of Cambridge
OKRES REALIZACJI: 3 miesiące (2014–2015)
BUDŻET: 7700 zł

OPIS
Projekt skupiał się na realizacji dwóch zasadniczych celów: zapoznaniu się z twórczością amerykańskich pisarzy z tzw. pokolenia Beatu (wraz z poświęconymi im pracami krytycznymi) oraz zweryfikowaniu na ile twórczość ta rezonuje z teoriami psychoanalitycznymi Jacquesa Lacana. Przesłanką do podjęcia się powyższego namysłu krytycznego było przeświadczenie, że umocowana w wielorako realizującej się językowej spontaniczności i konfesji literatura bitników domaga się świeżego psychoanalitycznego spojrzenia, które z jednej strony zastąpiłoby nachalne odczytania psychobiograficzne, a z drugiej pozwoliłoby wydobyć z niej nieuświadomione tekstualne procesy i dostrzec paralele między jej strategiami twórczymi a założeniami lacanowskiej psychoanalizy. W miarę trwania projektu badania zaczęły ogniskować się na twórczości konkretnego pisarza i czołowego przedstawiciela ’Beat Generation’, Jacka Kerouaca, powinowactwie jego stylu określanego jako „spontaniczna bopowa prozodia” z psychoanalitycznym mapowaniem pracy nieświadomego oraz na motywach nieobecności ojca i symbolicznego wybrakowania (w rozumieniu lacanowskim) przenikających jego literacki projekt zwany „legendą Duluoza”. Rezultatem badań jest monografia autorska i dwa artykuły naukowe.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 • T. Sawczuk, On the Road to Lost Fathers: Jack Kerouac in a Lacanian Perspective, Frankfurt am Main 2019.
 • T. Sawczuk: Longing for What (Never) Was: Jack Kerouac and the Nostalgic Subject in a Lacanian Perspective, w: Nostalgia in North-American Literature and Culture, red. Z. Maszewski, W. Łaszkiewicz, J. Partyka, Cambridge 2016, s. 174–183.
 • T. Sawczuk, Kalifornia w supermarkecie – Beat w kulturze mainstreamu, w: Bitnicy, red. M. Paryż, Warszawa 2016, s. 285–305

Słownik polskiej terminologii prawosławnej

KIEROWNIK: ks. prof. dr hab. Wiesław Jan Przyczyna

ZESPÓŁ: ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB, abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), prof. dr hab. Lilia Citko (UwB), dr hab. Katarzyna Czarnecka, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Józef Kuffel (Uniwersytet Jagielloński), ks. dr Jerzy Tofiluk, prof. ChAT, ks. dr Włodzimierz Misijuk (UwB), dr Anna Rygorowicz-Kuźma (UwB), dr Małgorzata Kurianowicz (UwB), dr Jarosław Charkiewicz, ks. Piotr Makal (Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego), ks. dr. Jarosław Kupryjaniuk (Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego w Mrągowie), mgr Grzegorz Makal (UwB), mgr Dariusz Kazimierowicz (UwB)

ŹRÓDOŁO FINANSOWANIA: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (moduł „Dziedzictwo narodowe”)
OKRES REALIZACJI: 2017–2022
NUMER PROJEKTU: 0083/NPRH5/H11/84/2017
BUDŻET: 1 110 938 zł

OPIS
Projekt Słownik polskiej terminologii prawosławnej ma na celu zgromadzenie, klasyfikację i analizę istniejącej w języku polskim terminologii Kościoła prawosławnego. Nieustannie rozwijający się zbiór, wykorzystuje zasoby z języków oryginalnych, języków mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, a także zapożyczenia z terminologii Kościoła rzymskokatolickiego. Celem realizacji projektu jest normatywizacja niejednolitego nazewnictwa. Brak kompleksowego opracowania tej terminologii w języku polskim najlepiej świadczy o konieczności i potrzebie realizacji projektu. Interdyscyplinarne badania leksykograficzne, teolingwistyczne i teologiczne, pozwolą na stworzenie normatywnego słownika uzupełnionego o wielojęzyczne indeksy w języku greckim, angielskim i cerkiewnosłowiańskim. Zasadniczy cel projektu zostanie zrealizowany poprzez kompleksową analizę wszystkich terminów związanych z prawosławiem, a następnie krytyczny przegląd słownika, co pozwoli na stworzenie jego pełnej, zrewidowanej wersji. Celem projektu jest także sformalizowanie badań leksykograficznych związanych z terminologią prawosławną.

Projekt zakłada przeprowadzenie badań i wypracowanie zasad poprawnej budowy słowotwórczej leksyki z zakresu teologii prawosławnej, co pozwoli również na jej dalsze wykorzystanie w stosunku do pojawiających się nowych terminów. Założenia projektu uwzględniają praktyczne zastosowanie wyników badań. Opracowany jako rezultat prac Zespołu słownik i przeprowadzone w projekcie zadania, zostaną szeroko udostępnione w postaci drukowanej i elektronicznej. Udostępnienie wyników badań na licencji open access pozwoli na ich wykorzystanie przez teologów, filologów oraz środowiska tłumaczy i wydawców podejmujących tematykę prawosławną.

Słownik ma się stać autorytatywnym, kompleksowym zbiorem jednostek leksykalnych wykorzystywanych w teologii prawosławnej i związanych z nią dyscyplinach naukowych. Zasoby słownikowe wyodrębnione w indeksy haseł opatrzonych kwalifikatorami pozwolą również na ujednolicenie terminologii i jej lepsze dopasowanie do wymagań. Publikacja wyników badań rozwiąże problem niewłaściwego tworzenia zapożyczeń strukturalnych (kalki) z innych języków. Praktycznym zastosowaniem wyników badań będzie możliwość wykorzystanie słownika przy tworzeniu kolejnych przekładów prawosławnych ksiąg liturgicznych na język polski. Dodatkowo projekt wspiera ubogacenie polszczyzny o terminy funkcjonujące w kulturze Kościoła prawosławnego ograniczone funkcjonowaniem w języku cerkiewnosłowiańskim, językach mniejszości narodowych i etnicznych.

WYBRANE DOTYCHCZASOWE PUBLIKACJE:

 • K. Czarnecka, M. Ławreszuk, „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego, „Elpis” 2018, nr 20, s. 221–230.
 • M. Kurianowicz, A. Rygorowicz-Kuźma, Nazwy własne w Słowniku polskiej terminologii prawosławnej, w: Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze, red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski, Białystok 2019, s. 341–350.
 • Katarzyna Czarnecka, Anna Rygorowicz-Kuźma, ks. Marek Ławreszuk, ks. Piotr Makal, Jarosław Charkiewicz, Opracowanie definicji w Słowniku polskiej terminologii prawosławnej, w: Leksykografia w różnych kontekstach, t. 2, red. M. Bańko, W. Decyk-Zięba, E. Rudnicka, Warszawa 2020, s. 47–55.
 • W. Misijuk, Priest’s wife, matushka, presbytera czy popadija… a może khouria? Problematyka doboru angielskich odpowiedników haseł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej, „Elpis” 2020, nr 22, s. 61–68, https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.07
 • W. Ławreszuk, Jak określić czynności liturgiczne prawosławnego duchownego? – podstawy teologiczne i normy językowe, „Elpis” 2020, nr 22, s. 113–120, https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.14.

Embodied simulation in the translation process (Symulacja ucieleśniona w procesie tłumaczeniowym)

KIEROWNIK: dr Beata Piecychna
OPIEKUN NAUKOWY: prof. Benjamin Bergen (Uniwersytet Kalifornijski w San Diego, USA)
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Fundacja Kościuszkowska
OKRES REALIZACJI: II – XII 2020
BUDŻET: 36 000 zł

OPIS
Próby odpowiedzenia na pytanie, w jaki sposób człowiek rozumie i przetwarza język, czynione są od dawna. Cześć badaczy pragnie wyjaśnić to zjawisko, odwołując się do hipotezy symulacji ucieleśnionej autorstwa Benjamina Bergena. Hipoteza ta mówi o tym, że język staje się dla nas zrozumiały, ponieważ symulujemy to, o czym traktuje dana wypowiedź bądź określony fragment tekstu. Dzieje się tak na skutek aktywacji wewnętrznie zakodowanych doświadczeń sensomotorycznych, które na co dzień zdobywamy w interakcji ze światem. I mimo że w literaturze psychologicznej oraz kognitywistycznej prowadzi się szeroko zakrojone eksperymenty, które potwierdzają mechanizm symulacji ucieleśnionej, brakuje badań, które pomogłyby odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu symulacja ucieleśniona uobecnia się w procesie tłumaczeniowym.

Celem projektu realizowanego z kognitywistami i lingwistami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (Language and Cognition Lab) jest weryfikacja hipotezy głównej, która brzmi następująco: Mechanizm symulacji mentalnej zachodzącej w procesie tłumaczeniowym cechuje mniejsza intensywność niż tożsamy mechanizm w procesie czytania ze zrozumieniem. Pod względem metodologicznym badanie stanowi do pewnego stopnia replikę eksperymentu przeprowadzonego w 2009 roku przez Diane Pecher, Saskię Van Dantzig, Rolfa A. Zwaana oraz René Zeelenberg. Najpierw zatem osoby badane czytają (lub tłumaczą) pojedyncze zdania implikujące kształt danego przedmiotu (np. There was a watermelon in the garden), a następnie widzą obrazek przedstawiający określony rzeczownik (np. arbuz) w konkretnym położeniu (arbuz w ogrodzie / arbuz pokrojony w miseczce) (ang. picture recognition task). Zadaniem uczestników eksperymentu jest wciśnięcie lewym palcem wskazującym przycisku na klawiaturze komputera: z – oznaczającego „nie” lub m – oznaczającego „tak”. Taka procedura eksperymentalna umożliwia przyjrzenie się specyfice i zakresowi symulacji mentalnej, jaka zachodzi w badanych procesach poznawczych. Jednym z celów badań jest nadto ustalenie stopnia podobieństwa pomiędzy mechanizmem symulacyjnym obecnym w procesie czytania ze zrozumieniem a symulacją zaznaczającą się w procesie tak zwanego czytania translacyjnego. Badaniu poddany będzie wreszcie wpływ, jaki na specyfikę mechanizmu symulacji ucieleśnionej zachodzącej w umyśle tłumacza wywierają techniki narracyjne stosowane przez autorów tekstów źródłowych, wiedza tłumacza oraz kontekst sytuacyjny procesu tłumaczeniowego.