Autor: wfadmin

Sukces badaczki z Wydziału Filologicznego! Grant NCN MINIATURA dla dr Anny Sakowicz

Z radością informujemy, że nasza Koleżanka dr Anna Sakowicz otrzymała grant MINIATURA, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jej projekt nosi tytuł Pogranicze polsko-białorusko-litewskie: twórcy dwujęzyczni pochodzący z Białostocczyzny z okresu 1900–1939.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-30-wyniki-miniatura5-lr5

Sukces badacza z Wydziału Filologicznego! Grant NCN MINIATURA dla dra Wiktora Gardockiego

Z radością informujemy, że nasz Kolega dr Wiktor Gardocki otrzymał grant MINIATURA, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jego projekt nosi tytuł Nieznane, literackie świadectwa Zagłady (1940-1955).

Dr Wiktor Gardocki zamierza odszukać i opracować mało znane lub nieznane, niepublikowane wcześniej (inedita) świadectwa Zagłady z lat 1940-1955, czyli z okresu, kiedy publikowanie na ten temat było znacznie utrudnione. Jak dowodzą jego wstępne rozpoznania (dr Gardocki prowadził już kwerendy w Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance Center), wiele utworów literackich poświęconych Holokaustowi nadal pozostaje w archiwach, w formie maszynopisów lub rękopisów.

Celem doktora Gardockiego jest nie tylko odnalezienie i analiza nieznanych tekstów, lecz również umieszczenie ich w szerszym historycznoliterackim kontekście i próba odpowiedzi między innymi na następujące pytania: co literatura polska straciła przez to, że owe utwory na wiele lat zniknęły z pola widzenia badaczy; kto i w jakich okolicznościach je pisał?; jaka jest ich wartość artystyczna (także w kontekście „niewystarczalności” języka, by opowiadać o Zagładzie)?; w jakim stopniu odnoszą się do współczesności?

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-30-wyniki-miniatura5-lr5

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Anna Markowa – życie i twórczość

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów

Szanowni Państwo,
w 2022 roku Anna Markowa obchodziłaby swoje 90. urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić Ogólnopolską
Konferencją Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość” oraz wydaniem monografii z rozprawami
przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki. Konferencję planowaliśmy na
listopad 2021, jednak z powodu poważnych problemów epidemicznych oraz na prośbę rodziny pisarki
postanowiliśmy przełożyć na koniec maja 2022. Z tego powodu ponawiamy zaproszenie do wszystkich,
którzy dotychczas nie zdążyli zadeklarować udziału w obradach. Mamy nadzieję, że pierwsza
konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu
strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy Śmierci odbędzie się w warunkach
stacjonarnych. Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji, czekamy na propozycje tematów.

Proponowane zagadnienia badawcze konferencji:
• miejsca Markowej – Lublin, Opole, Białystok,
• życie prywatne, zawodowe, artystyczne i społeczne Markowej,
• tematy twórczości literackiej i dziennikarskiej,
• literackie, artystyczne, filozoficzne, religijne źródła inspiracji,
• język, styl, poetyka w twórczości Markowej,
• twórczość Markowej jako inspiracja,
• radio, literatura, życie,
• mitologia, kultura, sztuka w poezji i w prozie Markowej.

Harmonogram:
• 30 marca 2022 – termin zgłaszania tematów na adres: markowa.konferencja@gmail.com
• 15 kwietnia 2022 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 27 maja 2022 – termin konferencji
• 30 września 2022 – termin nadsyłania tekstów do monografii pokonferencyjnej.

Więcej szczegółów w załączniku.

Z poważaniem
/Krzysztof Korotkich/

Prelekcja Mistrza – Profesor Piotr Żmigrodzki

Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszamy na Prelekcję Mistrza, którą 9 grudnia o 11:30 wygłosi Profesor Piotr Żmigrodzki.

Temat wykładu: Bliskie i nieznane – słowniki języka polskiego w pierwszej połowie XX wieku.

Wykład będzie transmitowany na platformie blackboard:
https://eu.bbcollab.com/guest/f430d281bfed4f48bd3fb3e60171d358

——-

Okres pierwszej połowy XX wieku jest prawdziwą białą plamą historii polskiej leksykografii. W dużych kompendiach z dziedziny historii języka polskiego i polskiej leksykografii trudno znaleźć na temat większości słowników wtedy publikowanych jakiekolwiek bliższe informacje. Jest kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Po pierwsze, dla językoznawców piszących w owym czasie były tu zjawiska zbyt świeże, aby mogły stać się przedmiotem refleksji, po drugie, większość tych słowników miała charakter popularny i komercyjny (wydawane były przez instytucje prywatne), dlatego też zdaniem uczonych na uwagę nie zasługiwały. Po trzecie, stosunki społeczno-polityczne po drugiej wojnie światowej doprowadziły do usunięcia tych słowników (oraz ich wydawców) z rynku i całkowicie zmieniły tok rozwoju polskiej leksykografii. Ten zamilczany rozdział historii polskiej leksykografii okazuje się jednak ciekawszy, niż można było przypuszczać. Stosunkowo bliski pod względem czasowym, bo przecież słowniki zwłaszcza okresu międzywojennego pewnie znajdują się jeszcze w wielu domowych bibliotekach; dużo ich też jest w sprzedaży antykwarycznej. Ówczesne słowniki są zbliżone także pod względem charakteru do tych, które ukazały się w Polsce w latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku, gdy leksykografia popularna ponownie rozkwitła. Zapomniany, bo nieobecny w podręcznikach historii leksykografii i w pracach naukowych współczesnych językoznawców. Celem prelekcji będzie pokazanie najważniejszych zjawisk w leksykografii języka polskiego tego okresu, najpopularniejszych słowników, sylwetek ich autorów, wybranych zjawisk dotyczących ich życia rynkowego”, a także (niewielkiego, ale istniejącego) zasobu prac na temat tych słowników i możliwości oraz potrzeb badawczych.


Piotr Żmigrodzki

urodził się w 1966 roku w Częstochowie. Z wyksztalcenia polonista, językoznawca. Stopień doktora uzyskał w 1994 r., doktora habilitowanego – w 2001, profesora nauk humanistycznych – w 2009 r. W początkowym okresie pracy naukowej interesował się głównie składnią i semantyką języka polskiego, które badał w ramach metodologicznych generatywizmu i strukturalizmu, a także metodologią lingwistyki, opracowywał również popularne słowniki języka polskiego. Od początku XXI wieku zajmuje się przede wszystkim leksykografią i metaleksykografią. Od 2006 roku pracuje w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w latach 2008–2016 był dyrektorem tej placówki. Od początku zatrudnienia w IJP PAN  kieruje zespołem przygotowującym Wielki słownik języka polskiego PAN (dostępny bezpłatnie pod adresem http://wsjp.pl) obecnie pełni funkcję kierownika pracowni i redaktora naukowego tego słownika. W indywidualnej działalności badawczej skupia się aktualnie na historii polskiej leksykografii pierwszej połowy XX wieku.

Inne ważniejsze funkcje:
·      redaktor naczelny czasopisma „Język Polski” (ISSN 0021-6941)
·   wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
·      członek Komitetu Językoznawstwa Polskiego Polskiej Akademii Nauk
·    członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiego Polskiej Akademii Nauk.


Ważniejsze publikacje książkowe:

Monografie naukowe:

·      Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy, Katowice 1995.
·      Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim Katowice 2000.
·      Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2003 (wyd. 2, 2005, wyd. 3, 2009).
·      Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków 2008.
·      Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, (współredaktor  naukowy i autor rozdziałów), Kraków 2018.

Słowniki:

·       Mały słownik synonimów, Kraków – Warszawa 1997 (wyd. 2, 2006).
·       Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji, Kraków 1999 (wspólnie z Edwardem Polańskim).
·       Mały słownik antonimów (wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych), Kraków –Warszawa 2001 (wyd. 2, 2006).
·       Leksykon ortograficzny. Warszawa 2001 (wspólnie z Edwardem Polańskim).
·       Wielki słownik języka polskiego PAN (redaktor naukowy), Kraków 2007–2020, online: http://wsjp.pl.

#SZCZEPIMYSIĘ – mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19

Szanowni Państwo,

w dniach 8-10 grudnia 2021 r. na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku działał będzie mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19. Z oferty może skorzystać każdy chętny.

Szczepienia będą prowadzone w następujących godzinach:

  • 8 grudnia (środa) – od 15.00 do 17.00
  • 9 grudnia (czwartek) – od 12.00 do 14.00
  • 10 grudnia (piątek) – od 8.00 do 10.00,

w sali 46, która znajduje się na parterze siedziby Wydziału przy ul. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1.

Punkt szczepień jest organizowany we współpracy z Centrum Medycznym Revita.
Aby skorzystać ze szczepienia w mobilnym punkcie należy posiadać skierowanie w systemie e-pacjent. Oferowane preparaty to Pfizer, Johnson&Johnson lub Moderna.

Osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i otrzymały podstawową serię szczepień, będą mogły przyjąć dawkę przypominającą.

Dodatkowo pracownicy uniwersytetu będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie (więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia).

Konferencja „Le mot dans la langue et dans le discours 4: La construction du sens”

Zakład Językoznawstwa Francuskiego (Uniwersytet w Białymstoku) oraz Zakład Filologii Francuskiej (Uniwersytet w Wilnie) zapraszają do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Le mot dans la langue et dans le discours 4 : La construction du sens”.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2022 roku.
Czekamy na zgłoszenia do 28 lutego 2022.

Więcej informacji:
Komunikat konferencji
Plakat

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Polsko-bułgarskie kontakty językowe, literackie i kulturowe

Zapraszamy na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pod tytułem:

Polsko-bułgarskie kontakty językowe, literackie i kulturowe

Więcej szczegółów:
Program

Szkolenie on-line z obsługi eduPortalu

Dział Aplikacji Komputerowych Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza studentów na szkolenie on-line z obsługi nowego narzędzia do E-learningu wykorzystywanego przez Uczelnię – EduPortalu

Platforma jest kompleksowym narzędziem wspierającym pracę Uczelni Wyższych. Umożliwia zarządzanie pracownikami, studentami, wydziałami oraz szeroko pojętą dydaktyką.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 listopada, zaczynie się o 8:00 i potrwa około 1 godziny. Transmisja będzie realizowana przez stronę Uczelni na YouTube. Słuchacze będą mieli możliwość zadawać pytania w komentarzach.

Bezpłatne szkolenie Efektywny przedsiębiorca

Studenci Uniwersytetu w Białymstoku,

Biuro Karier UwB oraz Żabka zapraszają na bezpłatne szkolenie „Efektywny Przedsiębiorca” w trakcie którego dowiecie się co we współczesnym
świecie biznesu oznacza bycie przedsiębiorczym.

Szkolenie odbędzie się 30 listopada 2021 r. o godz. 10:00 poprzez aplikacje Ms Teams.

Jeśli wciąż uważasz, że ABC przedsiębiorczości to tylko kwestie CEiDG, podatki i ZUS, przyjdź koniecznie.

W trakcie warsztatu będziemy poruszać następujące zagadnienia:

  • Wyzwania współczesnego przedsiębiorcy.
  • Co oznacza efektywne prowadzenie własnego biznesu w różnorodnych warunkach rynkowych?
  • Czy dobry marketing jest kluczem do sukcesu Twojego biznesu?
  • Tworzenie działalności gospodarczej, jako proces wykraczający poza formalne jej założenie.

Podczas szkolenia będą stosowane aktywizujące formy nauczania.

Warsztat będzie trwał 3 godziny zegarowe. Podany czas uwzględnia przerwy.

Jak wziąć udział?

Napisz do nas na maila: ac-bk@uwb.edu.pl a my wyślemy Ci link do szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia.

Kim jest trener prowadzący szkolenie?

NORBERT GREZEL

Certyfikowany trener biznesu i mindfulness. Od ponad pięciu lat wspiera firmy, ich właścicieli i pracowników poprzez sesje coachingowe i programy szkoleniowe korzystając przy tym ze swojego doświadczenia m.in. z branży w marketingu i public relations. Za jeden z programów jaki zaprojektował i przeprowadził otrzymał wyróżnienia od Polish National Sales Awards w kategorii Trener Sprzedaży.

Serdecznie zapraszamy.

Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa

Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa jest organizowana w ramach projektu Strefa Nauki, realizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2021 r.

Głównym celem Konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań przez studentów z całej Polski.

Uczestnikami czynnymi wydarzenia mogą być studenci prezentujący doniesienia naukowe o dowolnej tematyce w obszarach:

1. nauk o ekonomii, finansach i rachunkowości (3.12.21 r.),
2. nauk humanistycznych i teologicznych (3.12.21 r.),
3. nauk społecznych (3.12.21 r.),
4. nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu (3.12.21 r.),
5. nauk o prawie i administracji (4.12.21 r.),
6. nauk ścisłych i przyrodniczych (4.12.21 r.).

Zapisy trwają do 29 listopada 2021 r.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Uniwersytecie Szczecińskim.

Warunkiem czynnego uczestnictwa w OMSKN jest przesyłanie abstraktów formularzu zgłoszeniowym.

Po konferencji zostanie opublikowana publikacja z wybranymi abstraktami wygłoszonymi podczas konferencji.

W ramach Konferencji odbędzie się debata otwierająca 2 grudnia 2021 r., która będzie dostępna on-line. Tematem debaty będzie wdrażanie studentów w karierę badawczą.

➡️Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/DurnK5aVft8nbgww6

➡️Link do wydarzenia: https://fb.me/e/lKNxVSMvp