Kategoria: Konferencje językoznawcze

Konferencja: Języki słowiańskie w rozwoju i wzajemnych kontaktach

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Języki słowiańskie w rozwoju i wzajemnych kontaktach

Białystok, 23 września 2021 r. (online)

Konferencja jest kontynuacją w rozszerzonej formule seminarium poświęconego językom ruskim w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, zorganizowanego na Uniwersytecie w Białymstoku we wrześniu 2017 roku.

W obecnej edycji przedmiotem uwagi czynimy ewolucję wszystkich języków słowiańskich: historyczne i współczesne tendencje rozwojowe, obserwowane w poszczególnych językach i dialektach, opisywane także w ujęciu porównawczym z uwzględnieniem kontaktów interlingwalnych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między badaczami zajmującymi się tematyką slawistyczną w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Refleksji zostaną poddane zarówno zagadnienia nowe, niedostatecznie zgłębione, jak i tematy już podejmowane, lecz wymagające reinterpretacji bądź rozwinięcia.

Spektrum tematyczne konferencji obejmuje następujące obszary:

 • systemy leksykalno-gramatyczne języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych
 • języki słowiańskie i indoeuropejskie w ujęciu porównawczym
 • kontakty języków słowiańskich w perspektywie czasowej i terytorialnej
 • zapożyczenia w językach słowiańskich
 • kulturowe i społeczne aspekty badań języków słowiańskich
 • ewolucja dialektów słowiańskich
 • systemy onimiczne Słowiańszczyzny.

Program

Link do konferencji:
https://us02web.zoom.us/j/85182981857?pwd=b3grNHRzT05uNzQ4SVJEU0pxd0tSUT09

The International Academic Conference THE PROBLEM OF CULTURAL DIALOGUE EAST – WEST. Literature, Language, Science

The Faculty of Philology
The Centre for Literary Studies
The Centre for Linguistic Studies
The University of Białystok

and

The Department of Asian Languages
The School of Foreign Languages
The University of Jordan (Amman)

The International Academic Conference THE PROBLEM OF CULTURAL DIALOGUE EAST – WEST. Literature, Language, Science

26 May, 2021

Programme
Abstracts and bios
Instructions for sharing the presentation on the ZOOM

Konferencja: Kształcenie filologiczne – nurty badawcze i aplikacje dydaktyczne

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowym seminarium naukowo-dydaktycznym

Kształcenie filologiczne – nurty badawcze i aplikacje dydaktyczne

Białystok, 22 lutego 2021 r.

Celem seminarium jest wymiana obserwacji na temat szeroko rozumianego kształcenia uniwersyteckiego, zarówno w kontekście dydaktyki poszczególnych przedmiotów, jak i badań dotyczących edukacji akademickiej w zakresie dyscyplin dominujących w kształceniu filologicznym, tj. językoznawstwa i literaturoznawstwa. Zależy nam również na podzieleniu się doświadczeniami z nauczania zdalnego, które, jak można przypuszczać, stanie się integralnym elementem dydaktyki akademickiej oraz podjęciu próby wspólnego wypracowania metod podnoszenia jakości kształcenia. Pozostawiając Państwu wybór szczegółowych aspektów dydaktycznych i problemów badawczych związanych z proponowaną tematyką seminarium, sugerujemy następujące obszary refleksji:

 1. Nurty w dydaktyce na kierunkach filologicznych, edukacja językoznawcza i literaturoznawcza (Reforma 2.0)
 2. Specjalności w ramach kierunków filologicznych
 3. Efektywne, nowoczesne pomoce dydaktyczne (w tym IT) w edukacji filologicznej
 4. Materiały dydaktyczne, sylabusy, plany, programy kształcenia – ich rodzaje, funkcjonalność i zastosowania
 5. Nauczanie zdalne – wnioski z eksperymentu
 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia
 7. Motywacja studenta i pracownika
 8. Narzędzia indywidualizacji procesu kształcenia uniwersyteckiego
 9. Monitorowanie osiągnięć studenta
 10. Ewaluacja potencjału i efektywności pracowników uczelni wyższych w zakresie dydaktyki
 11. System wsparcia nauczycieli akademickich w pracy dydaktycznej (Czy istnieje? Jaki powinien być?)
 12. Kształcenie uniwersyteckie a potrzeby rynku pracy, profil absolwenta
 13. Losy zawodowe absolwentów kierunków filologicznych

Na propozycje tematów wraz ze streszczeniem czekamy do 18 grudnia 2020 roku.
Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy Sekretarzy:
– zgłoszenia polsko- i angielskojęzyczne dr Karolina Szymborska k.szymborska@uwb.edu.pl
– zgłoszenia rosyjskojęzyczne

Czas wystąpienia: 20 minut.
Język konferencji: polski, rosyjski, angielski.

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru referatów.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady będą odbywały się online, o szczegółach technicznych poinformujemy w kolejnych mailach.

Przewidujemy publikację recenzowanej monografii w wydawnictwie z listy MNiSW. Na teksty czekamy do 30 kwietnia 2021 roku, wytyczne edytorskie prześlemy w osobnym mailu.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Marzanna Karolczuk
dr Ewa Lewicka-Mroczek
dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
dr Karolina Szymborska – Sekretarz
mgr Ludmiła Siegień – Sekretarz

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 09/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.

Zaproszenie w języku polskim wraz z kartą zgłoszeniową
Zaproszenie w języku rosyjskim wraz z kartą zgłoszeniową
Zaproszenie w języku angielskim wraz z kartą zgłoszeniową

Międzynarodowa konferencja językoznawcza

« Le mot dans la langue et dans le discours 3 : la construction du sens »

W dniach 17-18 września 2020 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja językoznawcza „Le mot dans la langue et dans le discours 3: la construction du sens”, zorganizowana wspólnie przez Zakład Filologii Francuskiej Uniwersytetu w Wilnie oraz Zakład Językoznawstwa Francuskiego Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja będzie miała formę zdalną. Transmisja otwarcia oraz wykładów plenarnych: https://www.youtube.com/channel/UCsK5BhxlY80SqwsqzMixhaQ

Program

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: Vitalija Kazlauskienė (Uniwersytet w Wilnie)
Joanna Cholewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Urszula Kochanowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Sara Moroz (Uniwersytet w Białymstoku)
Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė (Uniwersytet w Wilnie)
Diana Sroda (Uniwersytet w Wilnie)
Miroslaw Stasilo (Uniwersytet w Wilnie)
Inga Šerniuvienė (Uniwersytet w Wilnie)
Vita Valiukienė (Uniwersytet w Wilnie)

Strona konferencji: https://www.constructiondusens.flf.vu.lt/

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Język humoru – humor języka

Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
i Onomastyki Regionalnej

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza
filologów, kulturoznawców, filozofów, psychologów
na Międzynarodową konferencję interdyscyplinarną

Język humoru – humor języka

17-18 września 2020 r.                                                   Białystok (Polska)

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja zostanie zorganizowana online.
Strona konferencji: https://konferencjahumor2020.wordpress.com   

Adres: Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab., kierownik Katedry Językoznawstwa Slawistycznego Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytetu w Białymstoku Leonarda Dacewicz

dr hab., kierownik Zakładu Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej Elżbieta Bogdanowicz

dr Olga Anchimiuk
dr Eugenia Maksimowicz
dr Robert Szymula

Główne obszary tematyczne konferencji:

 – Językowo-kulturowy aspekt humoru
 – Humor w dyskursach
 – Humor w tłumaczeniu
 – Humor jako narzędzie zabawy językowej
 – Humor w odmianach stylistycznych języka
 – Wykorzystanie humoru w nauce języków
 – Zjawisko humoru jako przedmiot analizy społeczno-filozoficznej
 – Humor jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

Języki robocze konferencji:

polski, rosyjski, białoruski, ukraiński, angielski

Opłata konferencyjna wynosi 120 PLN (równowartość 25 euro), podatek VAT nie jest naliczany [numer rachunku bankowego zostanie wskazany w kolejnym liście informacyjnym].

Opłata konferencyjna obejmuje opłatę za druk materiałów konferencyjnych, certyfikat i za publikację artykułów uczestników.

Certyfikaty uczestnictwa w konferencji będą wysyłane drogą pocztową oraz w wersji elektronicznej.

Materiały zostaną opublikowane w recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym „Linguodidactica” lub w innym recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym wydawanym przez Uniwersytet w Białymstoku. Istnieje także możliwość publikacji w monografii pokonferencyjnej.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 30 lipca 2020 roku

na adres:
konf.humor2020@interia.pl

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo selekcji materiałów w oparciu o kryteria oryginalności i zgodności z tematyką konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język rosyjski w świetle najnowszych badań językoznawczych, interkulturowych i glottodydaktycznych”.

W dniach 2-3 kwietnia 2020 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język rosyjski w świetle najnowszych badań językoznawczych, interkulturowych i glottodydaktycznych”.

Konferencja będzie miała formę wirtualną. Prezentacje abstraktów i referatów oraz dyskusja odbędą się na forum konferencyjnym. Z programem konferencji można zapoznać się na stronie: http://jrjig2020.pl/

Komitet Naukowy

Joan Castellví (Uniwersytet Barceloński)
Andrzej Charciarek (Uniwersytet Śląski)
Anna Ginter (Uniwersytet Łódzki)
Marzanna Karolczuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Simona Koryčánková (Uniwersytet Masaryka)
Ala Lichačiova (Uniwersytet Wileński)
Anna Petríková (Uniwersytet Preszowski)
Marc Ruiz-Zorrilla (Uniwersytet Barceloński)
Jakub Sadowski (Uniwersytet Jagielloński)
Lilia Silkovich (Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny)

Komitet Organizacyjny                                                       

Marzanna Karolczuk (przewodnicząca)
Maryna Michaluk (sekretarz),
Anna Szuchalska (sekretarz),
Alisa Borkowska, Anna Karny, Diana Sankowska, Nina Raczkiewicz, Ludmiła Siegień

Więcej informacji na stronie konferencji: http://jrjig2020.pl/

KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA – “Językoznawstwo kognitywne w roku 2019”

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (PTJK) ma przyjemność ogłosić doroczną konferencję PTJK „Językoznawstwo kognitywne w roku 2019”, która odbędzie się w dniach 26-28 września 2019 w Białymstoku.

PTJK jest powiązany z Międzynarodowym Towarzystwem Kognitywnym (International Cognitive Linguistics Association ICLA). Więcej informacji na oficjalnej stronie towarzystwa PTJK. 


WYKŁADY PLENARNE

 • Profesor Alan Cienki – Department of Language, Literature and Communication, Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia
 • Profesor Dagmar Divjak – Department of Modern Languages & Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham, UK
 • Profesor Jeannette Littlemore – Department of English Language and Applied Linguistics, University of Birmingham, Wielka Brytania
 • Profesor Jordan Zlatev – Centre for Cognitive Semiotics, Lund University, Szwecja

Więcej informacji na stronie konferencji PTJK2019


KOMITET ORGANIZACYJNY

Daniel Karczewski (przewodniczący)
Aleksandra Kowalewska-Buraczewska (sekretarz)
Piotr J. Malinowski
Ewa Lewicka-Mroczek
Dorota Szymaniuk
Edyta Wajda
Justyna Wawrzyniuk (sekretarz)
Paweł Dziedziul (webmaster) 

THE 1ST BIAŁYSTOK CONFERENCE ON THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

In recent years linguistic conferences organized by the Białystok circle of neophilologists have established a strong tradition in terms of providing a forum for the exchange of views on the nature of language. It all started almost fifteen years ago, in 2002. The main aim of the conferences was to provide a meeting ground for a wide range of scholars: linguists, literary scholars, foreign language teaching methodologists, to mention but a few groups of researchers participating in the events. The conferences explored the relationship between language, culture, and social interaction. They were often organized in co-operation with French language scholars.

For more information visit the Website.