Kategoria: Konferencje literaturoznawcze

III Międzynarodowa Konferencja INSPIRATIONS

Pracownia Literatury Francuskiej i Frankofońskiej (Uniwersytet w Białymstoku) oraz Zakład Filologii Francuskiej (Uniwersytet Wileński) zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej

INSPIRATIONS

„Perspectives de langue(s) dans les littératures d’expression française”

Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2022 roku w Wilnie.

Czekamy na zgłoszenia do 31 maja 2022.

Więcej informacji:
Komunikat konferencji

Konferencja: SOFÍA CASANOVA: PISARKA, OSOBOWOŚĆ HISZPAŃKIEGO I POLSKIEGO ŻYCIA INTELEKTUALNEGO TEKSTY – ŚWIADECTWA – INTERPRETACJE

Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Laboratorium „Sofía Casanova”
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
Muzeum PrzyrodyDwór Lutosławskich w Drozdowie

mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Jubileuszową Konferencję Naukową

SOFÍA CASANOVA:
PISARKA, OSOBOWOŚĆ HISZPAŃKIEGO I POLSKIEGO
ŻYCIA INTELEKTUALNEGO
TEKSTY – ŚWIADECTWA – INTERPRETACJE

WOŁYŃ, PODLASIE I „INNE” PRZESTRZENIE // ВОЛИНЬ, ПІДЛЯШШЯ ТА «ІНШІ» ПРОСТОРИ

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)

mają zaszczyt zaprosić na
polsko-ukraińską

Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

WOŁYŃ, PODLASIE I „INNE” PRZESTRZENIE
Prowincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej.
Ujęcia interdyscyplinarne

Konferencja odbędzie się 20 maja 2022 roku w Białymstoku i Łucku w systemie hybrydowym (uczestnicy z Białegostoku i Łucka wystąpią stacjonarnie w swoich ośrodkach, pozostali referenci połączą się online).

Zagadnienia badawcze Konferencji:
– Obraz literacki stolicy i prowincji na skrzyżowaniu kultur.
– Wołyń, Podlasie, Polesie w literaturach polskiej i ukraińskiej.
– Etnoimagologiczne modele Polaka i Ukraińca w literaturach ukraińskiej i polskiej.
– Heterotopie jako «inne przestrzenie» i ich wyraz w literaturze.
– Lingwistyczny wymiar centrum i peryferii w literaturach polskiej i ukraińskiej.
– Teatr, malarstwo, sztuki plastyczne: ich obraz prowincji i centrum.
– Literatura ukraińska w Polsce, literatura polska na Ukrainie: perspektywa Wołynia i Podlasia.
– Historia oglądana z wołyńskiej i podlaskiej prowincji: literackie zapisy.
– Obraz centrum i peryferii w polskich i ukraińskich mediach.

***

Języki Konferencji: polski, ukraiński, angielski.
Czas wystąpień: 20 minut.

Miejsca obrad stacjonarnych w Polsce: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; na Ukrainie: Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki w Łucku.

***

Organizatorzy nie przewidują wpisowego. Prelegentom, którzy wystąpią stacjonarnie, nie zapewniamy noclegu i zwrotu kosztów podróży.

Materiały Konferencji zostaną opublikowane (w zależności od preferencji autorów) w: pismach naukowych „Linguodidactica” (językoznawcze), „Bibliotekarz Podlaski” (literaturo- i kulturoznawcze) oraz osobnej monografii w wydawnictwie z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2022 roku. Prosimy nadsyłać je na adresy mailowe:

jlawski@wp.pl [Jarosław Ławski]
rszymula@interia.pl [Robert Szymula]
svitlanasuhareva@gmail.com [Svitłana Suchariewa]

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na podane adresy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

Doc. dr Lilia Ławrynowicz
Dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa, Łuck

Doc. dr hab. Switłana Suchariewa
Kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu, Łuck

Prof. Jarosław Ławski
Dziekan Wydziału Filologicznego, Białystok

Dr Robert Szymula
Prodziekan Wydziału Filologicznego, Białystok

Komitet Organizacyjny – adres:
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok; tel. +48 664 057 370, +48 85 745 74 68;

Komitet Naukowy Konferencji:
– Jurij Hromyk, doktor nauk filologicznych, profesor, prorektor ds. edukacji i rekrutacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Przewodniczący
– Leonarda Dacewicz, profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Językoznawstwa Slawistycznego Uniwersytetu w Białymstoku – Przewodnicząca
– Luiza Olander, doktor habilitowany, profesor Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Switłana Suchariewa, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Maria Mokłycia, doktor habilitowany, profesor Katedry Teorii Literatury i Literatury Obcej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Lilia Ławrynowicz, doktor nauk filologicznych, docent, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Anna Janicka, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
– Violetta Wejs-Milewska, profesor doktor habilitowany, prodziekan Wydziału Filologicznego, Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
– Dariusz Kulesza, profesor doktor habilitowany, dyrektor Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku
– Jarosław Karzarnowicz, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej

Komitet Organizacyjny Konferencji
– Jarosław Ławski, profesor doktor habilitowany, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku – Przewodniczący
– Lilia Ławrynowicz, doktor nauk filologicznych, docent, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Przewodnicząca
– Switłana Suchariewa, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Sekretarz
– Wiktor Jaruczyk, doktor nauk filologicznych, docent, kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Sekretarz
– Robert Szymula, doktor, prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku – Sekretarz
– Michał Mordań, doktor, Katedra Językoznawstwa Porównawczego I Stosowanego
Zakład Historycznego Językoznawstwa Słowiańskiego – Sekretarz
– Anna Romanik, doktor, Katedra Językoznawstwa Slawistycznego
Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej – Sekretarz

Кафедра філологічних досліджень «Схід – Захід»
Філологічний факультетУніверситету в Білостоці (Польща)
Факультет філології та журналістики
Волинського національного університету
ім. Лесі Українки (Луцьк, Україна)

мають за честь запросити
на польсько-українську

міжнародну міждисциплінарну наукову конференцію

ВОЛИНЬ, ПІДЛЯШШЯ ТА «ІНШІ» ПРОСТОРИ:
Провінція і центру польській та українській культурах.
Міждисциплінарні підходи

Конференція відбудеться 20 травня 2022 року в Білостоці та Луцьку в гібридному режимі (учасники з Білостоку та Луцька виступатимуть стаціонарно у своїх закладах, інші учасники приєднаються дистанційно).

Наукова проблематика конференції:
– Літературний образ столиці та провінції на перехресті культур.
– Волинь, Підляшшя, Полісся у польській та українській літературах.
– Етноімагологічні моделі поляка й українця в українській і польській літературах.
– Гетеротопії як «інші простори», їх вираження в літературі.
– Лінгвістичний вимір центру і периферії у польській та українській літературах.
– Театр, художнє мистецтво, пластика: втілення образу провінції та центру.
– Українська література в Польщі, польська література в Україні: перспектива Волині та Підляшшя.
– Оглядова історія волинської та підляської провінції: літературні нотатки.
– Образ центру та периферії в польських та українських ЗМІ.

***

Мови конференції: польська, українська, англійська.
Час виступу: 20 хвилин.

Місця стаціонарних засідань у Польщі: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; в Україні: ВНУ імені Лесі Українки.

***

Конференція проводиться без вступних внесків. Учасникам, які виступатимуть стаціонарно, нічліг не надається і не повертаються кошти за проїзд.

Матеріали конференції будуть опубліковані (на вибір авторів) у: наукових часописах „Linguodidactica” (мовознавство), „Bibliotekarz Podlaski” (літературо- i культурознавство) чи окремій колективній монографії.

Чекаємо на заявки до 15 лютого 2022 року. Просимо надсилати їх на адреси:

jlawski@wp.pl [Jarosław Ławski]
rszymula@interia.pl [Robert Szymula]
svitlanasuhareva@gmail.com [Світлана Сухарєва]

У випадку запитань і сумнівів просимо звертатися за цими адресами.

Щиро запрошуємо до участі в конференції!

Доц., к. філол. н Лілія Лавринович
Декан факультету філології
та журналістики, Луцьк

Доц., д. філол. н. Світлана Сухарєва
професор і завідувач кафедри
полоністики і перекладу, Луцьк

проф. Ярослав Лавський
декан філологічного факультету
Білосток

д-р Роберт Шимуля
заступник декана філологічного
факультету, Білосток

Організаційний комітет – адреса:
Кафедра філологічних досліджень «Схід – Захід»
Філологічний факультет Університету в Білостоці
Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok; tel. +48 664 057 370, +48 85 745 74 68;

Науковий комітет конференції:
– Юрій Громик, кандидат філологічних наук, професор, проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі Українки – Голова
– Леонарда Дацевіч, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри славістичного мовознавства Університету в Білостоці – Голова
– Луїза Оляндер, доктор філологічних наук професор кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Світлана Сухарєва, доктор філологічних наук, доцент, професор і завідувач кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Марія Моклиця, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури і зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Лілія Лавринович, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Анна Яніцка, доктор філологічних наук, професор Університету в Білостоці, кафедра філологічних міждисциплінарних досліджень
– Віолетта Вейс-Мілевська, професор, доктор філологічних наук, заступник декана філологічного факультету, кафедра філологічних міждисциплінарних досліджень
– Даріуш Кулеша, професор, доктор філологічних наук, директор Колегії літературознавства Університету в Білостоці
– Ярослав Кажарновіч, доктор філологічних наук, професор Університету в Білостоці, Заклад східнослов’янського мовознавства i регіональної ономастики

Організаційний комітет конференції
– Ярослав Лавський, професор, доктор філологічних наук, декан філологічного факультету Університету в Білостоці – Голова
– Лілія Лавринович, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки – Голова
– Світлана Сухарєва, доктор філологічних наук, доцент, професор і завідувач кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки – Секретар
– Віктор Яручик, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Робер Шимуля, доктор, заступник декана філологічного факультету Університету в Білостоці – Секретар
– Mіхал Мордань, доктор, кафедра порівняльного і прикладного мовознавства,
Заклад історичного слов’янського мовознавства – Секретар
– Анна Романюк, доктор, кафедра славістичного мовознавства,
Заклад східнослов’янського мовознавства і регіональної ономастики – Секретар

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.

Проєкт фінансується в рамках програми Міністра освіти і науки РП «Регіональна ініціатива досконалості» на 2019–2022 рр. № проєкту 009/RID/2018/19 сума фінансування 8 791 222,00 зл.

The project is financed from the grant received from the Polish Ministry of Education and Science under the Regional Initiative of Excellence programme for the years 2019-2022, project number 009/RID/2018/19, the amount of funding 8 791 222,00 zloty.

Konferencja: OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Wydział I Filologiczny
Polskiej Akademii Umiejętności
Katedra Polonistyki
Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Jubileuszową Konferencję Naukową

ADAM MICKIEWICZ I UKRAINA
OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Konferencja będzie miała charakter jubileuszowy. Odbędzie się w ramach Roku Romantyzmu Polskiego upamiętniającego 200. rocznicę zapoczątkowania tego prądu w kulturze polskiej wydaniem I tomu Poezyj Adama Mickiewicza w Wilnie w 1822 roku.

Termin: 22 września 2022 r.
Formuła konferencji: hybrydowa (część uczestników sesji wystąpi stacjonarnie w Kijowie i Białymstoku, część połączy się online).
Języki: polski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski
Wpisowe: nie przewidujemy wpisowego.

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
– Obraz Ukrainy i kultury ukraińskiej w pismach Adama Mickiewicza.
– Obraz Mickiewicza w kulturze ukraińskiej, recepcja jego twórczości.
– Początki romantyzmu w Polsce a początki romantyzmu na Ukrainie.
– Ziemie ukraińskie w biografii i twórczości Mickiewicza (Charków, Odessa, Krym).
– Mickiewicz o twórcach ukraińskich i pisarzach ukraińskiej szkoły w romantyzmie polskim.
– Wczesny romantyzm polski i ukraiński w badaniach XX i XXI wieku.
– Wczesny romantyzm ukraiński i polski oraz jego metamorfozy we współczesnej kulturze polskiej i ukraińskiej (wysokiej i popularnej).
– Echa malarskie, muzyczne, plastyczne początków obu romantyzmów.

Serdecznie zapraszamy!

Uczestnicy obrad stacjonarnych w Białymstoku przyjeżdżają na koszt własny. Z uczestnikami online zostanie przed konferencją przeprowadzone łączenie próbne (we wskazanym terminie).

Zgłoszenia tematów prosimy przesyłać do 3 maja 2022 roku na adres:
jlawski@wp.pl
lub
msu2006@ukr.net[zgłoszenia ukraińskie]

Prosimy o zadeklarowanie w zgłoszeniu, w jakiej formie chcą Państwo wziąć udział w Konferencji:
– stacjonarnie w Kijowie lub Białymstoku,
– czy w formie połączenia online.

Owocem Konferencji będzie monografia zbiorowa wydana w renomowanym wydawnictwie z listy MEiN.

Serdecznie zapraszamy!

Prof. Lucjan Suchanek
[Kraków, PAU]

Dyr. Beata Zadykowicz
[Książnica Podlaska]

Prof. Jarosław Ławski
[Białystok, UwB, PAU]

Prof. Rościsław Radyszewski
[KNU, NANU, Kijów]

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
– Prof. Lucjan Suchanek (PAU) – Przewodniczący
– Prof. Piotr Biłos (INALCO, Paryż)
– Prof. Mariya Bracka (KNU, Kijów)
– Dr hab. Artur Bracki (Gdańsk, Kijów)
– Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB (Białystok)
– Prof. Kazimierz Korus (PAU, Kraków)
– Doc. dr Artur Malinowski (Odessa)
– Prof. Jewhen Nakhlik (NANU, Lwów)
– Prof. Marek Piechota (UŚ, Katowice)
– Prof. Rościsław Radyszewski (KNU, Kijów)
– Prof. Walentyna Sobol (UW, Warszawa)
– Prof. Mikołaj Sokołowski (IBL PAN, Warszawa)
– Prof. Switłana Suchariewa (Łuck)
– Prof. Lech Suchomłynow (Mariupol)
– Dr Paweł Wojciechowski (UwB, Białystok)

Konferencja odbywa się w ramach programu MEiN pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019–2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.”

„The project is financed from the grant received from the Polish Ministry of Education and Science under the Regional Initiative of Excellence programme for the years 2019–2022, project number 009/RID/2018/19, the amount of funding 8 791 222,00 zloty.”

IV Konferencja Naukowa: MŁODA POLSKA EZOTERYCZNA METAMORFOZY POETYKI – IDEE – OSOBOWOŚCI

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA HISTORII LITERATURY POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI
WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

mają zaszczyt zaprosić na
IV Konferencję Naukową

Z cyklu „MŁODA POLSKA: REWIZJE I REINTERPRETACJE”

Temat spotkania naukowego:

MŁODA POLSKA EZOTERYCZNA
METAMORFOZY POETYKI – IDEE – OSOBOWOŚCI

Sesja odbędzie się w Białymstoku 17 maja [wtorek] 2022 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego.

TEMATY BADAWCZE KONFERENCJI:

– Ezoteryczne, okultystyczne, teozoficzne inspiracje literatury i sztuki okresu Młodej Polski.
– Poetyka dzieła a modernistyczne implantacje i metamorfozy idei ezoterycznych.
– Ezoteryzm europejski i światowy a Młoda Polska: dwustronna transmisja idei.
– Obrazowanie, wizyjność, symbolizm a inspiracje ezoteryczne.
– Wielcy i zapomniani pisarze-ezoteryści w kulturze polskiej.
– Środkowo- i wschodnioeuropejskie migracje i transfery myśli ezoterycznej.
– Doświadczenie ezoterycznej transgresji a moment tworzenia i poetyka dzieła młodopolskiego.
– Filozoficzne, historycznokulturowe, socjologiczne konteksty młodopolskich eksperymentów z ezoteryzmem.
– Sztuki plastyczne, teatr, muzyka epoki a idee ezoteryzmu.

Formuła konferencji: hybrydowa (część uczestników sesji wystąpi stacjonarnie w Białymstoku, część połączy się online).

Wpisowe: przewidujemy wpisowe w wysokości 300 zł (pokryje koszty wynajęcia specjalistycznego sprzętu do połączeń online oraz druku książki).

Języki konferencji: polski, języki konferencyjne.

Warunki uczestnictwa stacjonarnego: uczestnicy obrad stacjonarnych w Białymstoku przyjeżdżają i nocują na koszt własny.

Z uczestnikami sesji w formule online zostanie przeprowadzone łączenie próbne w terminie wskazanym przed sesją przez Organizatorów.

*
Zgłoszenie tematów prosimy nadsyłać mailowo do dnia 20 lutego 2022 roku na adres mailowy:
modernizm-rewizje@wp.pl

Owocem spotkania będzie tom studiów z cyklu „Młoda Polska – rewizje, reinterpretacje” wydany w Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy/Pogranicza” w wydawnictwie z listy MEiN (wydanie planujemy w 2023 roku).

Serdecznie zapraszamy na Konferencję!

Prof. Jarosław Ławski
(KBF „Wschód – Zachód” UwB)

Dr Urszula M. Pilch
(Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ)

Prof. Anna Czabanowska-Wróbel
(Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ)

Dr Marcin Bajko
(KBF „Wschód – Zachód” UwB)

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
15-420 Białystok, pl. NZS-u 1
Tel. (+48) 504 169 997 – dr Marcin Bajko
(+48) 791 271 236 – dr Urszula M. Pilch
(+48) 664 057 370 – prof. Jarosław Ławski
mail: marbajk@gmail.com, urszulampilch@gmail.com, jlawski@wp.pl

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

– Prof. Anna Czabanowska-Wróbel – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu I Młodej Polski UJ – Przewodnicząca
– Prof. Jarosław Ławski – Katedra Badan Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB – Przewodniczący
– Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
– Prof. Dariusz Kulesza – Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej
– Prof. Gabriela Matuszek – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu I Młodej Polski UJ
– Prof. Ryszard Nycz – Katedra Antropologii Literatury i Badan Kulturowych, Wydział Polonistyki UJ
– Prof. Magdalena Popiel – Katedra Antropologii Literatury i Badan Kulturowych, Wydział Polonistyki UJ
– Prof. Marian Stala – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ
– Prof. Violetta Wejs-Milewska – Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych UwB
– Prof. Anna Wydrycka – Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX Wieku UwB

KOMITET ORGANIZACYJNY:

– Dr Urszula M. Pilch – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ – Przewodnicząca
– Dr Marcin Bajko – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB – Przewodniczący
– Dr hab. Iwona E. Rusek – Uniwersytet w Białymstoku
– Dr Dariusz Piechota – Zakład Badań Filologicznych nad Cenzurą UwB
– Dr Paweł Wojciechowski – Pracowania Komparatystyki Kulturowej UwB
– Dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
– Mgr Natalia Szabołtas – Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Tomy wydane w cyklu „Młoda Polska – rewizje, reinterpretacje”:

Ironia modernistów. Studia, red. naukowa Marcin Bajko, Urszula M. Pilch, Jarosław Ławski, Białystok 2018, 448 s.
Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. naukowa Marcin Bajko, Jarosław Ławski, Urszula M. Pilch, Białystok 2019.
Wincenty Lutosławski i literatura. Studia, red. naukowa Anna Janicka, Hanna Libera, Jarosław Ławski, współpraca redakcyjna Marcin Bajko, Urszula M. Pilch, Kraków – Białystok 2021 (w druku).

Konferencja: Od-po-wie-dzialność. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec rzeczywistości

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POLONISTÓW
W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE

Zaprasza do udziału w konferencji:

Od-po-wie-dzialność. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec rzeczywistości

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ
3–4 MARCA 2022
NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS

Więcej szczegółów w załączniku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Anna Markowa – życie i twórczość

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów

Szanowni Państwo,
w 2022 roku Anna Markowa obchodziłaby swoje 90. urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić Ogólnopolską
Konferencją Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość” oraz wydaniem monografii z rozprawami
przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki. Konferencję planowaliśmy na
listopad 2021, jednak z powodu poważnych problemów epidemicznych oraz na prośbę rodziny pisarki
postanowiliśmy przełożyć na koniec maja 2022. Z tego powodu ponawiamy zaproszenie do wszystkich,
którzy dotychczas nie zdążyli zadeklarować udziału w obradach. Mamy nadzieję, że pierwsza
konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu
strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy Śmierci odbędzie się w warunkach
stacjonarnych. Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji, czekamy na propozycje tematów.

Proponowane zagadnienia badawcze konferencji:
• miejsca Markowej – Lublin, Opole, Białystok,
• życie prywatne, zawodowe, artystyczne i społeczne Markowej,
• tematy twórczości literackiej i dziennikarskiej,
• literackie, artystyczne, filozoficzne, religijne źródła inspiracji,
• język, styl, poetyka w twórczości Markowej,
• twórczość Markowej jako inspiracja,
• radio, literatura, życie,
• mitologia, kultura, sztuka w poezji i w prozie Markowej.

Harmonogram:
• 30 marca 2022 – termin zgłaszania tematów na adres: markowa.konferencja@gmail.com
• 15 kwietnia 2022 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 27 maja 2022 – termin konferencji
• 30 września 2022 – termin nadsyłania tekstów do monografii pokonferencyjnej.

Więcej szczegółów w załączniku.

Z poważaniem
/Krzysztof Korotkich/

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Polsko-bułgarskie kontakty językowe, literackie i kulturowe

Zapraszamy na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pod tytułem:

Polsko-bułgarskie kontakty językowe, literackie i kulturowe

Więcej szczegółów:
Program