Kategoria: Obrony

Publiczna obrona rozprawy mgr Joanny Katarzyny Wildowicz

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 10 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Katarzyny Wildowicz

Temat rozprawy: Konstrukcja historii Ameryki według Cormaca McCarthy’ego. „Krwawy południk”, „Trylogia Pogranicza” i „Droga” jako epopeja heterogeniczna

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kulesza

Recenzenci:
prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (SWPS, Warszawa)
prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (UMK, Toruń)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/d9d31866bc5444db8b7deb054e84369f

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10995

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy mgr Katarzyny Trusewicz

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 14 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Trusewicz

Temat rozprawy: Puszcza Białowieska w ekonarracjach

Promotor: dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

Recenzenci:
dr hab. Magdalena Roszczynialska, prof. UP (Kraków)
dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, prof. UAM (Poznań)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/12b63c3aed004662a9a7e8fdb3dc23b2

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10997

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy mgr Danuty Niebrzydowskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 11 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Danuty Niebrzydowskiej

Temat rozprawy: Biblijna Maria Magdalena w dramacie polskim przełomu XIX i XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Ławski
Promotor pomocniczy: dr Marcin Bajko

Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska (UJD, Częstochowa)
prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (UWM, Olsztyn)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/00a0dce66e6147789a065ad6cd00d321

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10996

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy mgr Moniki Sobolewskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Senat Uniwersytetu w Białymstoku
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 12.15
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

mgr Moniki Sobolewskiej
pt.  Socjolekt strzelecki na tle polszczyzny ogólnej

Promotor:
Prof. dr hab. Urszula Sokólska

Recenzenci:
Dr hab. Jolanta Migdał, prof. UAM
Prof. dr hab. Artur Rejter

Rozprawa została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 83.

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard:
https://eu.bbcollab.com/guest/09f1a7715f8c4d428e14d0055abe2c8c

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej zgodnie z  Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 4.03.2021 r.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Wrony-Malskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Senat Uniwersytetu w Białymstoku
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 12.45
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

mgr Joanny Wrony-Malskiej

pt.  Leksyka profesjolektu funkcjonariuszy podlaskiej straży granicznej

Promotor:
Prof. dr hab. Lilia Citko

Recenzenci:
Dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS
Dr hab. Radosław Kaleta, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 83.

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://filologia.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Streszczenie-J.-Wrona.pdf
https://filologia.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Rec.-prof.-Kaleta.pdf
https://filologia.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Rec.-prof.-Kaleta.pdf

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard:

https://eu.bbcollab.com/guest/6298109157e3401392f4bd7ee4403549

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej zgodnie z  Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 1.02.2021 r.
Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Ostaszewskiego

Białystok, 8 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Pawła Ostaszewskiego

Temat rozprawy: Figury pamięci w opowiadaniach Gustawa Herlinga Grudzińskiego:

Pietàdell’Isola”, „Piętno”, „Gorący oddech pustyni”

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kulesza

Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Kopania (Akademia Teatralna w Warszawie)
prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Chęć uczestnictwa w obronie proszę kierować na adres mailowy sekretariatu Wydziału Filologicznego filolog@uwb.edu.pl. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Rozprawa doktorska dostępna jest w repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (Odział Informacji Naukowej ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok) oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Link do rozprawy:
Rozprawa

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału sekcji Przewody Doktorskie.

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Bolesty-Wrony

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Senat Uniwersytetu we Białymstoku uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 11.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

mgr Bożeny Bolesty-Wrony pt. Nazewnictwo zegarków rosyjskich (aspekt lingwopragmatyczny i dyskursywny)

Promotor:
Dr hab. Vladimir Zaika

Recenzenci:
Dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK
Dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW

Rozprawa została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 83.

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/73825d73fb814fc292ed8cbb5f4e65e9

Link do rozprawy:
Rozprawa

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 3.12.2020 r.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Publiczna obrona pracy mgr Joanny Wrony-Malskiej odwołana

W związku z decyzją Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego uprzejmie informujemy, że obrona doktorska mgr Joanny Wrony-Malskiej (dyscyplina: językoznawstwo) przewidziana na dzień 25 listopada została odwołana.

Nowy termin obrony otrzymają Państwo po jego ustaleniu przez Senat.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Joanny Wrony-Malskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Senat Uniwersytetu we Białymstoku
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 11.15
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej
mgr Joanny Wrony-Malskiej
pt.  Leksyka profesjolektu funkcjonariuszy podlaskiej straży granicznej

Promotor:
Prof. dr hab. Lilia Citko

Recenzenci:
Dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS
Dr hab. Radosław Kaleta, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 83.

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej:
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/76f30900397c4cdf9a3a2f31d7ce1160

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej zgodnie z  Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 12.11.2020 r.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Mgr Sz. Trusewicz

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 28 września 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Szymona Trusewicza

Temat rozprawy: Poetyka Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Formy artykulacji doświadczenia geobiograficznego

Promotor: dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM
        dr hab. Magdalen Roszczynialska, prof. UP

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Chęć uczestnictwa w obronie proszę kierować na adres mailowy sekretariatu Wydziału Filologicznego filolog@uwb.edu.pl. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Rozprawa doktorska dostępna jest w repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (Odział Informacji Naukowej ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok). Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Streszczenia i recenzje

      Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie

Rozprawa