Kategoria: Ogłoszenia

4 czerwca 2021 r. dniem rektorskim

Na podstawie §12 ust. 3 Regulaminu studiów, uprzejmie informuję, iż na wniosek Parlamentu Studenckiego 4 czerwca 2021 r. będzie dniem rektorskim.

Dzień rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Publiczna obrona rozprawy mgr Joanny Katarzyny Wildowicz

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 10 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Katarzyny Wildowicz

Temat rozprawy: Konstrukcja historii Ameryki według Cormaca McCarthy’ego. „Krwawy południk”, „Trylogia Pogranicza” i „Droga” jako epopeja heterogeniczna

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kulesza

Recenzenci:
prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (SWPS, Warszawa)
prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (UMK, Toruń)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/d9d31866bc5444db8b7deb054e84369f

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10995

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy mgr Katarzyny Trusewicz

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 14 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Trusewicz

Temat rozprawy: Puszcza Białowieska w ekonarracjach

Promotor: dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

Recenzenci:
dr hab. Magdalena Roszczynialska, prof. UP (Kraków)
dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, prof. UAM (Poznań)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/12b63c3aed004662a9a7e8fdb3dc23b2

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10997

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy mgr Danuty Niebrzydowskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 11 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Danuty Niebrzydowskiej

Temat rozprawy: Biblijna Maria Magdalena w dramacie polskim przełomu XIX i XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Ławski
Promotor pomocniczy: dr Marcin Bajko

Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska (UJD, Częstochowa)
prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (UWM, Olsztyn)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/00a0dce66e6147789a065ad6cd00d321

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10996

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

POLSKIE POWROTY NAWA

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ogłosiła nabór wniosków w programie POLSKIE POWROTY NAWA.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tej
informacji na stronach internetowych Państwa instytucji, w mediach
społecznościowych, newsletterze oraz wśród osób, które same mogą
aplikować bądź zainteresować innych naukowców ofertą NAWA.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o programie wraz z
przydatnymi linkami. W załączeniu przesyłamy materiały promocyjne
dotyczące programu oraz informację o programie w języku angielskim.

Jednocześnie korzystamy z okazji, aby serdecznie podziękować za
dotychczasowe wsparcie promocyjne oferty NAWA.

Informacje o programie:

POLSKIE POWROTY NAWA

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W
PROGRAMIE POLSKIE POWROTY NAWA. Celem programu Polskie Powroty NAWA jest
umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i
podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach
naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom
rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość
stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w
optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty
badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie
międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w
swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery
naukowej:

 ·        Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 ·        Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 ·        ma obywatelstwo polskie
 ·        ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior
scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
 ·        w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała
naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale
badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie
pracowała w Polsce
 ·        może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym
międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz
etapu kariery
 ·        w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co
najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i
międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W programie finansowane są:
 ·        wynagrodzenie powracającego naukowca
 ·        wynagrodzenie osoby zapraszającej
 ·        wynagrodzenie grupy projektowej
 ·        adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie
zaplecza badawczego
 ·        przesiedlenie powracającego naukowca
 ·        komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego
Centrum Nauki.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty
trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200
zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48
miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku
badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN –
grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: OD 14 MAJA 2021 R. DO 29 LIPCA 2021 R., DO
GODZ. 15:00:00 (CZASU LOKALNEGO DLA WARSZAWY)

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty [1]

Osobą do kontaktu w sprawach programu Polskie Powroty NAWA jest Pani
Katarzyna Pietruszyńska, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl;
tel. + 48 22 390-35-56

Linki do wpisów ogłaszających program Polskie Powroty NAWA w mediach
społecznościowych, o których udostępnianie uprzejmie prosimy:

Profil NAWA na Twitterze:

Profil NAWA na Facebooku:
https://www.facebook.com/NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej/photos/a.207932819932850/840138376712288/
[2]

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Komunikacji i Promocji

media@nawa.gov.pl
22 390

Polna 40 * 00-635 Warszawa* Polska
WWW.NAWA.GOV.PL

Stanowisko władz rektorskich UwB w sprawie kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Władze rektorskie Uniwersytetu w Białymstoku stoją na stanowisku, że w roku akademickim 2021/2022 kształcenie na naszej Uczelni powinno być realizowane w formie stacjonarnej, w murach wydziałów i instytutów. Do takiego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych przygotowuje się Uniwersytet.

Mimo ogromnego rozwoju infrastruktury umożliwiającej kształcenie zdalne, zaangażowania kadry i wypracowania wielu kreatywnych rozwiązań podnoszących jakość i atrakcyjność zajęć realizowanych online, osiągnięcie w tej formie wszystkich efektów uczenia się jest trudne, a w przypadku niektórych przedmiotów – niemal niemożliwe.

Taka formuła nie sprzyja też integracji członków wspólnoty Uniwersytetu w Białymstoku, słabnie świadomość tradycji akademickich, zanikają wartości oparte na relacji mistrz-uczeń. Brak osobistych, bezpośrednich kontaktów między studentami i pracownikami Uczelni nie służy też budowaniu więzi międzyludzkich i bazującej na nich tożsamości instytucji.

Przekonanie o potrzebie powrotu do zajęć w formie stacjonarnej wynika też z dyskusji z władzami jednostek naszej Uczelni oraz coraz liczniejszych głosów studentów w tej sprawie.

Przywrócenie tradycyjnej formy kształcenia będzie uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej i obowiązujących przepisów.

Z nadzieją bezpośredniego spotkania w murach Uniwersytetu

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Anna Markowa – życie i twórczość

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość”, która odbędzie się 19
listopada 2021 w Białymstoku. Jest to pierwsza konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości
autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy
Śmierci. W roku 2022 Anna Markowa obchodziłaby swoje 90 urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić
wydaniem monografii z rozprawami przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki.
Jeżeli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na spotkanie w formie stacjonarnej, przewidujemy transmisję
obrad i wydarzeń artystycznych online.

Proponowane zagadnienia badawcze konferencji:
• miejsca Markowej – Lublin, Opole, Białystok,
• życie prywatne, zawodowe, artystyczne i społeczne Markowej,
• tematy twórczości literackiej i dziennikarskiej,
• literackie, artystyczne, filozoficzne, religijne źródła inspiracji,
• język, styl, poetyka w twórczości Markowej
• twórczość Markowej jako inspiracja,
• radio, literatura, życie,
• mitologia, kultura, sztuka w poezji i w prozie Markowej.

Harmonogram:
• 10 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: markowa.konferencja@gmail.com
• 24 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 19 listopada 2021 – termin konferencji
• 7 stycznia 2022 – termin nadsyłania tekstów do monografii pokonferencyjnej.

Program

Z poważaniem
Krzysztof Korotkich

Sympozjum online: Lelewel interdyscyplinarny

Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ośrodek Kultury Polskiej Sorbonne-Université

Mają zaszczyt zaprosić na Sympozjum Online pod tytułem:

Lelewel interdyscyplinarny
Recepcja pism i prac Joachima Lelewela
160 lat po Jego śmierci

Program
Instrukcja techniczna

Prelekcja mistrza: prof. dr. hab. Maciej Urbanowski

Zapraszamy Państwa na Prelekcję mistrzowską prof. dr. hab. Macieja Urbanowskiego zatytułowaną

Od Żeromskiego do Helaka – doświadczenie wojny polsko-bolszewickiej w literaturze polskiej

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2012, godz. 11.30-13.00, za pośrednictwem platformy BlackboradCollaborate.

Link do spotkania: https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/2075346178b340468253dd51f6b9f66a

Maciej Urbanowski – historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor, profesor nauk humanistycznych, pracuje w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą kierował w 2008-2020. Opublikował książki:

·                 Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba opisu i rekonstrukcji nurtu w II RP (1997)
·                 Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku (2002; wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza 2003)
·                 Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skiwskiego (2003)
·                 Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006 (2007), (Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego 2008)
·                 Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety (2007, 2 wyd. poszerzone 2015)
·                 Szczęście pod wulkanem. O Andrzeju Bobkowskim (2013)
·                 Od Brzozowskiego do Herberta. Studia o ideach literatury polskiej XX wieku (2013)
·                 Romans z Polską. O literaturze współczesnej (2014)
·                 Brzozowski. Nowoczesność (2017)
·                 Paralele, korespondencje, dedykacje w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2020).
·                 Rok 1920 w literaturze polskiej. Zarys monograficzny (2020).

Przygotował do druku antologie Europejskie wizje polskich pisarzy w XX wieku (2011) oraz Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego (2012), wybory pism m.in. K. WykiSt. PiaseckiegoJ. E. SkiwskiegoF. GoetlaS. PieńkowskiegoJ. BraunaA. Trzebińskiego, K. L. Konińskiego, J. Andrzejewskiego, zbiór korespondencji A. Bobkowskiego do J. Turowicza (2013), Listy 1946-1962 J. Giedroycia i Cz. Straszewicza (2018), a także krytyczne wydania powieści S. Brzozowskiego, F. Czarnyszewicza i M. K. Pawlikowskiego oraz prozy Cz. Straszewicza. Współredaguje wraz z B. Gautier serię „Francuski łącznik”, w której ukazały się tomy zbiorowe o K. Pruszyńskim i Z. Herbercie. Publikował m.in. w „Arce”, „Dekadzie Literackiej”, „Dzienniku”, „Europie”, „Frondzie”, „Naszym Dzienniku”, „Pamiętniku Literackim”, „Rzeczpospolitej”, „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Wprost”, „Zeszytach Karmelitańskich”, „44/Czterdzieści i Cztery”. Od 2017 jest przewodniczącym jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. W 2017–2018 wszedł w skład jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”. Został przewodniczącym jury Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego. Od 2018 jest członkiem Rady Programowej Instytutu Książki.