Erasmus+ / Sekcja angielska

Strona główna   /  Erasmus+


Koordynator

Sekcja angielska
dr Weronika Łaszkiewicz (w.laszkiewicz@uwb.edu.pl)

Więcej informacji na stronie: https://uwb.edu.pl/erasmus-1454

Kod Uczelni – PL BIALYST04

Erasmus Policy Statement

Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

Aktualne wersje dokumentów obowiązujących w ramach programu Erasmus+, jak również aktualna lista uczelni partnerskich (wyjazdy studentów i pracowników) oraz informacje dot. wyjazdów studentów na praktyki dostępne są na stronie głównej programu Erasmus+


 
Uczelnie partnerskie

Lithuanian University of Educational Sciences (Litwa)
Allinna Ülikool (Estonia)
Universita Degli Studi di Cagliari (Włochy)
Universidad de Málaga (Hiszpania)

Faculty of Philology

Academic year: 2020/2021

English Studies Courses for students participating in the Erasmus + Programme, I degree cycle (BA)

Course Title

ECTS credits

Hrs

Semester

YEAR 1

 

 

 

PEL Practical Grammar 1 (PNJA Gramatyka praktyczna 1)

6

60

winter + spring

PEL Practical Phonetics 1 (PNJA Fonetyka praktyczna 1)

6

60

winter + spring

PEL Academic Writing 1 (PNJA Pisanie akademickie 1)

6

60

winter + spring

PEL Vocabulary 1 (PNJA Słownictwo 1)

6

60

winter + spring

PEL Integrated Skills 1 (PNJA Umiejętności łączone 1)

5

60

winter + spring

PEL Conversation (PNJA Konwersacja)

1

15

spring

Introduction to General Linguistics (Wstęp do językoznawstwa ogólnego)

2

30

winter

Descriptive Grammar of the English Language – practical classes (Gramatyka opisowa języka angielskiego – ćwiczenia)

4

60

winter + spring

Descriptive Grammar of the English Language – Phonetics and Phonology (Gramatyka opisowa języka angielskiego – fonetyka i fonologia)

3

30

winter + spring

Introduction to Literary Studies (Wstęp do literaturoznawstwa)

2

30

winter

Introduction to Cultural Studies (Wstęp do kulturoznawstwa)

2

30

spring

Introduction to the Theories of Language Learning and Teaching (Wstęp do teorii uczenia się i nauczania języków)

1

15

winter

Techniques of Foreign Languages Learning and Teaching (Techniki uczenia się i nauczania języków obcych)

3

30

spring

Styles and Strategies of Foreign Language Learning (Style i strategie uczenia się języków obcych)

2

15

winter

 

 

 

 

YEAR 2

 

 

 

PEL Practical Grammar 2 (PNJA Gramatyka praktyczna 2)

4

60

winter + spring

PEL Practical Phonetics 2 (PNJA Fonetyka praktyczna 2)

4

60

winter + spring

PEL Academic Writing 2 (PNJA Pisanie akademickie 2)

4

60

winter + spring

PEL Integrated Skills (PNJA Umiejętności łączone 2)

4

60

winter + spring

PEL Vocabulary 2 (PNJA Słownictwo 2)

3

30

winter

PEL Conversations (PNJA Konwersacje)

1

15

spring

Descriptive Grammar of the English Language – Morphology, Syntax, Semantics (Gramatyka opisowa j. ang. – morfologia, składnia, semantyka)

4

45

winter + spring

History of the English Language I (Historia języka angielskiego I)

2

30

winter

History of English Literature I (Historia literatury angielskiej) – lectures + practical classes

5

30 + 60

winter + spring

History of American Literature I (Historia literatury amerykańskiej) – lectures + practical classes

4

45 + 30

spring

British Studies I (Wiedza o Wielkiej Brytanii I)

4

60

winter + spring

Culture and History of Great Britain – selected topics (Kultura i historia Wielkiej Brytanii – wybrane zagadnienia)

1

15

winter

Introduction to the culture and history of the USA (Wstęp do kultury i historii USA) – lectures + practical classes

4

30 + 30

spring

Learning and Teaching Languages (Uczenie się i nauczanie języków)

4

60

winter + spring

Current trends in language education (Współczesne koncepcje kształcenia językowego)

1

15

winter

Intercultural Education (Kształcenie interkulturowe)

2

30

winter

 

 

 

 

YEAR 3

 

 

 

PEL Practical Grammar 3 (PNJA Gramatyka praktyczna 3)

1

30

winter

PEL Academic Writing 3 (PNJA Pisanie akademickie 3)

6

60

winter + spring

PEL Vocabulary 3 (PNJA Słownictwo 3)

2

30

winter

PEL Integrated Skills 3 (PNJA Umiejętności łączone 3)

7

60

winter + spring

Introduction to Translation Studies I (Wstęp do translatoryki I)

1

30

winter

Research Methods in Linguistics (Metody badań językoznawczych)

2

15

winter

Recent Trends in Linguistics (Najnowsze prądy w językoznawstwie)

3

30

spring

History of the English Language II (Historia języka angielskiego II)

4

30

spring

Introduction to Translation Studies II (Wstęp do translatoryki II)

2

15

winter

History of English Literature II (Literatura angielska)

4

30

winter

British Studies II (Wiedza o Wielkiej Brytanii)

3

30

spring

History of American Literature II (Literatura amerykańska)

4

30

spring

            American Studies II (Wiedza o USA)

2

15

winter

            English Language Teaching Methodology II (Metodyka nauczania języka angielskiego II)

3

30

winter

            Research Methods in Applied Linguistics (Metody badań w językoznawstwie stosowanym)

1

15

winter

Teaching English to Young Learner (Nauczanie wczesnoszkolne języka angielskiego)

2

15

winter

Evaluation of Language Skills (Ewaluacja umiejętności językowych)

3

15

spring

Micro-teaching – Observation Techniques (Mikro-nauczanie – techniki obserwacji lekcji)

4

30

spring

Courses for students participating in the Erasmus + Programme, II degree cycle (MA)

Course Title

ECTS

credits

Hrs

Semester

YEAR 1
PEL – Integrated Skills 1 (PZJA – Umiejętności łączone 1)

10

60

winter + spring

PEL – Integrated Skills 2 (PZJA – Umiejętności łączone 2)

10

60

winter + spring

Theories of Language Acquisition (Teorie
nabywania języków)

2

30

spring

Psycholinguistics (Psycholingwistyka)

1

15

winter

Stylistic (Stylistyka)

1

15

spring

Discourse Analysis (Analiza dyskursu) –
lectures + practical classes

5

30

winter

Intercultural Pragmatics (Pragmatyka
międzykulturowa) – lectures + practical classes

5

30

spring

Specialization Classes: Applied Linguistics (Ćwiczenia specjalizacyjne –
językoznawstwo stosowane)

6

60

winter + spring

British Cultural Studies (Brytyjskie studia kulturowe)

2

30

winter

Current Literary Theories
(Współczesne teorie literackie)

1

15

spring

Great Britain as a Multicultural Society
(Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe) – lectures + practical
classes

5

15

spring

Contemporary American Culture (Współczesna
kultura amerykańska) – lectures + practical classes

5

30

winter

Specialization Classes: Literature-Culture Studies (Ćwiczenia specjalizacyjne –
literaturoznawczo-kulturoznawcze)

6

60

winter + spring

 

 

 

 

 

YEAR 2

 

 

 

PEL – Academic Writing (PZJA – Pisanie akademickie)

10

60

winter + spring

PEL – Integrated Skills (PZJA – Umiejętności łączone)

10

60

winter + spring

Cognitive Linguistics (Językoznawstwo kognitywne)

3

30

winter

Diachronic Linguistics(Językoznawstwo
diachroniczne)

1

15

spring

Language Education – Modern Trends (Edukacja
językowa – współczesne trendy)

6

30

winter

Specialization Classes: Applied Linguistics (Ćwiczenia specjalizacyjne –
językoznawstwo stosowane)

6

60

winter + spring

Modern British Literature (Współczesna literatura brytyjska)

2

30

winter

Modern American Literature (Współczesna
literatura amerykańska)

2

30

spring

American Culture Studies (Amerykańskie studia kulturowe)

2

15

winter

Analysis and Interpretation of Literary Texts
(Analiza i interpretacja tekstu literackiego)

6

30

winter

Specialization Classes: Literature-Culture Studies (Ćwiczenia specjalizacyjne –
literaturoznawczo-kulturoznawcze)

6

60

winter + spring

Introduction to Theories of Translation
(Wstęp do teorii przekładu)

2

30

winter