Stypendia

Osoba odpowiedzialna za stypendia:

mgr Anna Szawel
samodzielny referent. p. 77,
pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
telefon: 85-745 74 60
e-mail: a.szawel@uwb.edu.pl

Wypłaty stypendiów realizowane są od listopada do czerwca włącznie.

Okres na jaki student ma przyznane stypendium w swojej indywidualnej sprawie znajduje się w decyzji stypendialnej.

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca.

 

 

 

Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2021/2022

30 maja

29 czerwca

 

 

 

 

Wskazówki dotyczące stypendium socjalnego

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 

 

Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 31 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie, z którym pierwszeństwo w przyznaniu miejsca przysługuje studentom studiów stacjonarnych, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2021/2022 w systemie usosweb:

• studenci kontynuujący studia (obecny I i II rok I stopnia oraz I rok II stopnia) składają w systemie wniosek w terminie do 10 sierpnia 2021 r.

• kandydaci przyjęci na studia ( I rok I i II stopnia) składają w systemie wniosek w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

 

Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie:
https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/miejsca-w-domu-studenta-harmonogram-czynnosci-na-rok-akademicki-2021-2022/e74804eb

 

telefon: 85 745 74 60
e-mail: a.szawel@uwb.edu.pl

 

Stypendium Ministra

Zgodnie z zarządzeniem student, ubiegający się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, przedkłada dziekanowi do 7 października 2019 r. kompletny wniosek, który opiniuje rada wydziału, następnie wnioski przekazywane są do DSS do dnia 17 października, do dnia 25 października wnioski przez Rektora UwB przekazywane są do ministra.
Zainteresowany student powinien do 7 października, przedłożyć na wydziale kompletny wniosek, tj.:
– wersję papierowa wniosku wraz z
– oświadczeniem o zgodności wersji papierowej i elektronicznej i wyrażeniu zgody publikację imienia i nazwiska na strona ministerstwa,
– dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawarte we wniosku,
– oświadczenie o spełnieniu wymagań w art 93 ust. 1-3 ustawy,
– oświadczenie dotyczące RODO,
oraz w wersji elektronicznej:
– wersję wniosku (wygenerowanego format PDF z edytora),
– PDF oświadczenia o zgodności wersji papierowej i elektronicznej i wyrażeniu zgody publikację imienia i nazwiska na strona ministerstwa,
– PDF dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawarte we wniosku (jeden plik),
– PDF oświadczenia o spełnieniu wymagań w art 93 ust. 1-3 ustawy,
– PDF oświadczenia dotyczące RODO oraz:

Wniosek o stypendium ministra
Oświadczenie studenta
Oświadczenie współautora publikacji

Dokumenty

Instrukcje i oświadczenia

Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, ponieważ mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów.